مقاله پژوهشی بیوشیمی
1. بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی درعصاره ی پوست پسته (Pistacia vera L)

شیما آزاده دل؛ پریچهر حناچی؛ عذرا صبورا

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 722-731

چکیده
  چکیدهگیاهان دارای گستره ای از ترکیبات فنولی از مولکول های ساده مانند اسیدهای فنولی تا مولکول هایی با درجه پلی مریزاسیون بالاتری مانند تانن ها هستند. فنول ها و پلی فنول های بافت های گیاهی بر سلامت و بهبود زندگی انسان اثر می گذارند برای مثال ترکیبات فنولی موجود در مغز و پوست پسته که اثر آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و ضد میکروبی آنها شناخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
2. ارزیابی شاخص های تشابه در اختصاص قطعات نمونه به جوامع گیاهی از قبل طبقه بندی شده

امید اسماعیل زاده؛ رزگار داروند؛ حامد اسدی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 732-744

چکیده
  تحقیق حاضر در نظر دارد تا کیفیت شاخص‌های تشابه قطعه نمونه-گروه در اختصاص قطعات‌نمونه به جوامع‌گیاهی را با استفاده از شاخص‌های ارزیاب مبتنی بر گروه و گونه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مناسب‌ترین روش را ارائه دهد. برای این منظور از داده‌های بانک اطلاعاتی پوشش‌گیاهی شمشاد هیرکانی در دو استان گلستان و مازندران (تعداد 437 رولوه) استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
3. بررسی تأثیرپذیری شاخصهای فیتوشیمیایی برگ کامل و ژل برگ گیاه آلوئه ورا تحت تنش شوری

ربابه اصغری

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 745-754

چکیده
  گیاه آلوئه ورا متعلق به خانواده لیلیاسه یکی از گیاهان دارویی مهم می باشد. ارزش دارویی این گیاه به برگ و ژل آن مربوط می شود. از آنجائیکه تنش شوری می تواند بر کیفیت برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آلوئه ورا تأثیر گذار باشد؛ این مطالعه به بررسی اثر تنش شوری با استفاده از غلظتهای 0 ، 50، 100، 150، 200، 250 میلی مولار کلرید سدیم بر شاخصهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
4. مطالعه ساختار تشریحی ساقه و برگ در برخی از گونه های تیره اویار سلام(Cyperaceae)

معصومه اصلانی؛ اصغر کامرانی؛ طاهر نژاد ستاری

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 755-770

چکیده
  تیره اویارسلام (Cyperaceae) گیاهانی چند ساله و بندرت یک ساله با ساقه های هوایی افراشته و زیرزمینی، برگ ها بلند، متناوب ,و اندام های تولید مثلی کاهش یافته هستند، که اغلب در اکوسیستم های ماندابی (Wetland) می رویند. در این تحقیق ده گونه شامل چهار جنس Carex, Cyperus, Pycreus و Schoenoplectus از لحاظ ساختار تشریحی و ریز ریخت شناسی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاکسونومی
5. مطالعه تاکسونومی جنس Halothamnus از تیره Chenopodiaceae در ایران.

فریبا اعرابی؛ حجت الله سعیدی؛ علی میرحسینی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 771-777

چکیده
  یکی از جنس‌های مهم زیر خانواده‌ی Salsoloideae، جنس Halothamnus می‌باشد که گسترش جهانی دارد. این جنس متعلق به خانواده اسفناجیان (Chenopodiaceae) می‌باشد و در ایران 5 گونه دارد که غالبا در مناطق شور و بیابانی کشور می‌رویند. شناسایی گونه‌های جنسHalothamnus به دلیل وجود شباهت‌های مورفولوژیکی، زیستگاه‌های بسیار متنوع و تفاوت‌های ظاهری شدید بین گونه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
6. تاثیر الیسیتورهای جاسمونیک اسید و متیل جاسمونات بر میزان تروپان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های مویین و ریشه‌های حاصل از کشت بافت گیاه Hyoscyamus niger L

میترا پارسا؛ امینه زینالی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 778-791

چکیده
  تروپان آلکالوئیدها نقش حیاتی در کنترل بیماری‌هایی چون شوک سمی و سپتیک دارند. در این تحقیق، اثرات الیسیتورهای متیل جاسمونات و جاسمونیک اسید بر میزان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های حاصل از کشت بافت و ریشه مویین صورت گرفت. بنابراین، ریشه‌ها، تحت تاثیر این الیسیتورها با غلظت‌های 0، 1/0، 1، 2 و 4 میلی‌مولار و هر یک در تیمارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
7. مدل‌سازی پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی با روش رگرسیون لوجستیک (مطالعه موردی: مراتع غرب تفتان، شهرستان خاش)

حسین پیری صحراگرد

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 792-806

چکیده
  ارائه مدل پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی و تهیه نقشه پیش‌بینی پراکنش هر یک از رویشگاه‌ها با روش رگرسیون لوجستیک از اهداف این پژوهش بود. نمونه‌برداری از پوشش گیاهی در هر رویشگاه به روش تصادفی- تعییسیستماتیک از طریق پلات‌گذاری در امتداد 4 خط‌نمونه 150 و200 متری انجام شد. سطح قطعات‌نمونه با توجه به نوع گونه‌های موجود، به‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
8. مطالعه برخی ویژگی‏ های اکولوژیکی گونه پنج ‏انگشت (.Vitex agnus castus L) در استان قم

الهام خوش سیما؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ سید مهدی ادنانی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 807-816

چکیده
  گونه‏‏ی پنج ‏انگشت (Vitex agnus-castus L.) از خانواده‏ ی نعناعیان (Lamiaceae) است و بومی مناطق آسیای مرکزی و مدیترانه‏ ای می‏ باشد. در این پژوهش برخی از ویژگی‏ های اکولوژیکی گونه در دو رویشگاه مهم آن در استان قم با نمونه برداری به روش تصادفی – سیستماتیک مورد مطالعه قرار گرفت. در این رویشگاه‏ ها‏، تراکم، سطح پوشش، ارتفاع، قطر ساقه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
9. جوانه‌زنی، فتوسنتز و رشد دو گونه هالوفیت پوکسنلیا دیستانس و آلوروپوس لیتورالیس تحت شرایط شوری و همزیستی آن‌ها با قارچ‌های میکوریز آربوسکول‌دار در شرایط طبیعی زیستگاه در دشت تبریز

فرشته دشتبانی؛ رقیه حاجی بلند؛ ناصر علی اصغرزاد

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 817-833

چکیده
  دشت تبریز در شرق دریاچه ارومیه با شوری فزاینده ای مواجه است و گونه های هالوفیت در آن برای ثبات اکوسیستم و جلوگیری از فرسایش خاک اهمیت بیشتری نسبت به سابق پیدا کرده اند. در این بررسی دو گونه هالوفیت پوکسینلیا دیستانس (Puccinellia distans) و آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis) به عنوان عناصر مهم این پوشش گیاهی از نظر ارتباطات میکوریزی در شرایط طبیعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
10. بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف آلژینات بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت(.Zea mays L) در محیط آلوده به ترکیبات نفتی(گازوئیل)

محبوبه ده یادگاری؛ محمد رضا قلمبران؛ فرانسواز برنارد

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 834-842

چکیده
  چکیده اعمال شیوه های تقویت کننده بذر به منظور حذف یا کاهش اثر تنش-های محیطی،افزایش درصد جوانه زنی و عملکرد بذر از ارزش بالایی برخوردار می باشد. این تحقیق به منظور شناخت اثر غلظت‌های مختلف از پلیمر زیستی آلژینات- به عنوان لایه پوششی بذر- بر مراحل فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت، تحت تنش آلودگی نفتی، انجام شده است. این طرح به صورت آزمایش فاکتوریل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
11. مطالعه الگوی پراکنش مکانی گونه‌های شاخص جنگلی در منطقه حفاظت‌شده قلارنگ استان ایلام

علی رستمی؛ سیده فاطمه رفیعی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 843-852

چکیده
  امروزه برای برنامه‌ریزی‌های مدیریتی و مطالعات اکولوژیکی شناخت نحوه پراکنش افراد جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون داشتن اطلاعات مکانی و الگوی پراکنش افراد در جوامع، اجرای هر برنامه‌ای با مشکل مواجه خواهد شد. این تحقیق به بررسی الگوی پراکنش مکانی گونه‌های شاخص جنگلی در منطقه حفاظت‌شده قلارنگ در استان ایلام ‌پرداخته است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
12. اثرات تابش اشعه ماوراء بنفش- ب (UV-B) و عنصر فلزی سنگین کادمیوم بر برخی وپژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کاهو (Lactuca sativa)

ابوالفضل رنجبر

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 853-861

چکیده
  تخلیه ازون استراتسفری، مقادیر اشعه ماوراء بنفش را در سطح زمین افزایش می‌دهد. افزایش سطوح اشعه ماوراء بنفش‌-ب (UV-B ، 280 تا 315 نانومتر) می‌تواند تولید محصول را با تحت تاثیر قرار دادن رنگدانه‌ها، فتوسیستم2 و تنظیم کننده‌های رشد، کاهش دهد. کادمیوم یک عنصر سنگین بالقوه سمی است که با دخالت در فرایندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه تولید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
13. پاسخ جوانه زنی بذرهای گروه های مختلف کارکردی به تیمارهای دود مایع وگازی

الناز زکی؛ مهدی عابدی؛ علیرضا نقی نژاد؛ رضا عرفانزاده

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 862-872

چکیده
  آتش‌سوزی به عنوان یکی از مهمترین عوامل آشفتگی بر ساختار و کارکرد پوشش گیاهی اثر دارد. احیای پوشش گیاهی پس از آتش‌سوزی دارای اهمیت زیادی است و در این بین دود تولید شده در زمان آتش‌سوزی با تأثیر بر جوانه‌زنی بذرها در احیای مجدد پوشش گیاهی موثر است. این مطالعه به دنبال بررسی پاسخ جوانه‌زنی گروه‌های مختلف کارکردی گیاهی به تیمارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
14. تأثیر جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر شاخصهای جوانه زنی و آنزیمهای آنتی اکسیدان بذر انیسون تحت تأثیر دگرآسیبی چهار گونه علف هرز

زهرا عجریب زاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی؛ امین صالحی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 873-886

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر هورمون‌های جیبرلیک و سالیسیلیک ‌اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاه دارویی انیسون تحت تأثیر عصاره‌آبی چهار گونه علف‌هرز ازمک (Cardaria draba)، آلاله‌وحشی (Ranunculus arvensis)، کاهو ‌وحشی (Lactuca virosa)، و بی‌تیراخ (Galium aparine) با غلظت 25 گرم در لیتر آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با چهار تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
15. تاثیر جهت دامنه و خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گونه ممرز (Carpinus Betulus L.) در جنگلهای ارسباران

احمد علیجانپور؛ ایوب فتح اللهی قره چبوق؛ جواد اسحاقی راد؛ علیرضا محامد شبانلو

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 887-898

چکیده
  ممرز یکی از گونه‌های غالب جنگل‌های ارسباران بوده و بیشترین درصد آمیختگی توده‌های جنگلی در این منطقه رویشی مربوط به این گونه است. هدف از این مطالعه شناخت ویژگی‌های کمی و کیفی ممرز در جهات جغرافیایی مختلف و شناخت ویژگی‌های خاک رویشگاه آن است. در این بررسی در دامنه‌های شمالی 15 قطعه نمونه و درسایر جهات 10 قطعه نمونه دایره‌ای شکل 3 آری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تکوین
16. جوانه زنی دانه و تغییرات‌ آناتومی گیاه کنجد تحت تاثیر نانو‌ذرات نقره

صدیقه کلیج؛ مینا کاظمیان روحی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 899-909

چکیده
  کنجد یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی، صنعتی و دارویی جهان است که از زمانهای دور در بیشتر نقاط ایران کشت میشده است. با توجه به اهمیت ترویج و توسعه کشت نباتات روغندار از جمله گیاه کنجد و با توجه به اینکه پرسشهای بی پاسخ زیادی در مورد اثرات نانوذرات بر محیط زیست و کشاورزی وجود دارد و از آنجایی که بکارگیری نانونقره در صنعت بیشتر از دیگر نانوذرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
17. اثر تانن، اسید سیتریک و EDTA روی قسمت بندی Si2+ وAl3+ در سیتوپلاسم و اپوپلاسم، فیتوکلات ‌وگلوتاتیون دردو رقم برنج ایرانی (Oriza sativa L.)

حیدرعلی مالمیر

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 910-926

چکیده
  گزارش های زیادی نشان داد، فیتومتالو فورها نقش مهمی درجذب عناصر میکرو المان وسمیت زدایی عناصر سنگین انجام می دهند. به این منظور گیاهچه ها ی برنج به مدت 30 روز با 2+Si و 3+Al و غلظت مناسب تانن، اسید سیتریک و EDTA درکشت شن تیمار شد. نتایج نشان داد تانن در فضای خارج از ریشه 2+Si را کمتر از3+Al کلاته می کند، اسید سیتریک در فضای اپوپلاست ریشه 2+Si را کمتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
18. مطالعه الگوی مکانی درختان پده در توده های خالص و آمیخته حاشیه رودخانه مارون، بهبهان

مریم معصومی باباعربی؛ رضا بصیری؛ مصطفی مرادی؛ بهمن کیانی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 927-939

چکیده
  بررسی الگوی مکانی درختان در توده‌های طبیعی به‌عنوان راهنمایی برای پی بردن به گرادیان‌ها و محدودیت‌های محیطی و شرایط اکولوژیکی مانند رقابت و همچنین نیازهای گونه‌ها دارای اهمیت زیادی است. در این تحقیق الگوی مکانی گونه پده در دو توده خالص و آمیخته با کمک دو گروه شاخص‌های فاصله‌ای و کوادراتی موردمطالعه قرار گرفت. ابتدا دو توده مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
19. اثرات غلظت‌های مختلف سرب بر رشد و محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و مالون‌دی‌آلدهید جلبک سبز تک یاخته‌ای Chlorella Vulgaris

اکرم سادات نعیمی؛ جنت سرمد؛ نسترن محسنی؛ فاطمه کهتری

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 940-947

چکیده
  فلز سنگین سرب به عنوان آلاینده در محیط زیست سبب بروز اثرات سمی در سلول‌ها می‌شود. جلبک سبز تک یاخته‌ای Chlorella Vulgaris متعلق به خانواده‌یChlorellaceae به علت ساده بودن ساختار سلولی و ویژگی‌های منحصر به فرد خود، به عنوان مدل در مطالعات فیزیولوژیکی گیاهی استفاده می‌شود. به منظور بررسی وضعیت رشد و سازگاریC.Vulgaris به غلظت‌های مختلف سرب ( صفر، 10، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
20. مطالعه نقش احتمالی تفاله زیتون به عنوان کود الی بر میزان رشد گیاهچه برنج

آزاده نیرومند؛ سیدمنصور سیدنژاد؛ فرشاد ابراهیم پور؛ عبدالعلی گیلانی؛ غلامرضا بخشی خانیکی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 948-957

چکیده
  چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثر تفاله حاصل از روغن کشی زیتون (Olea europaea L.) بر برخی صفات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی گیاهچه سه رقم برنج (Oryza sativa L.)انجام گرفت. نشاء سه رقم مختلف گیاه برنج (چمپا،دانیال و عنبوری قرمز)در خاک هایی که با غلظت های 1،3،5،7 درصد w/w از تفاله زیتون مخلوط شده بودند، کاشته شد. در مرحله گیاهچه ای، طول گیاهچه، وزن تر،سطح برگ، ...  بیشتر