مقاله پژوهشی اکولوژی
1. معرفی مدل مجموع ارزش گونه شاخص (TIVM) در طبقه‌‌بندی گروه‌های اکولوژیک

امید اسماعیل زاده؛ کاظم نورمحمدی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 246-263

چکیده
  در تحقیق حاضر نخست طبقه‌بندی اکولوژیکی جنگل‌های صلاح‌الدین‌کلا با بهره‌گیری از روش TWINSPAN معمولی و اصلاح شده انجام شد و سپس با استفاده از مدل مجموع ارزش معرف یا TIVM و با تعیین جامعه‌پذیری قطعات نمونه به هر یک از گروه‌ها، صحت دارنگاره طبقه‌بندی دو روش TWINSPAN معمولی و اصلاح شده ارزیابی شد. نتایج نشان داد میزان انطباق نتایج دو روش TWINSPAN ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
2. مقایسه اثر تیمارهای تغذیه ای و نوع بستر کشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه استویا

ربابه اصغری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 264-272

چکیده
  استویا (Stevia rebaudiana) یک گیاه تجاری و دارویی مهم است که دارای خاصیت شیرین کننده‌گی قوی بوده و برای افراد مبتلا به دیابت و چاقی مناسب می‌باشد. هدف این تحقیق مقایسه اثر نوع بستر و تیمارهای غذایی بر ویژگی‌های فیتوشیمیایی گیاه استویا است. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی با شانزده تیمار در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی مرکز آموزش عالی امام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
3. بررسی کمی و کیفی عوامل فیزیکوشیمیایی، فیتوشیمیایی و اثر آنتی اکسیدانی برگ گیاه بنه، Pistacia Atlantica ، بومی شهرستان بیرجند

قدسیه باقرزاده؛ محدثه نخعی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 273-279

چکیده
  در این تحقیق برگ درخت‌ بنه، روییده شده در کوه باقران بیرجند، به فاصله زمانی هر 14روز جمع‌آوری و خشک گردیدند. بنه یک گیاه با ارزش است که به دلیل کاربردهای دارویی، غذایی و صنعتی، توجه زیادی را به خود جذب کرده است.در فصل بهار برگ درخت‌ بنه، روییده شده درمنطقه کوه باقران بیرجند ، در فاصله زمانی 14 روز جمع‌آوری و خشک گردید. جهت بررسی فیتوشیمیایی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
4. ارزیابی رشد درختان با استفاده از دو روش آبیاری قطره ای و کرتی

صبا پیرو؛ جواد سوسنی؛ حمید جلیلوند؛ مریم پیری کیا

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 280-290

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی مشخصه‌های کمی و کیفی توده صنوبر کاری در ارتباط با روش آبیاری صورت گرفته است برای انجام این تحقیق، توده خالص دست‌کاشت صنوبر دلتوئیدس به وسعت 4 هکتار، سن 5/2 سال و فاصله کاشت 2/2*3 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تاثیر تیمار آبیاری با دو سطح آبیاری قطره‌ای و کرتی مورد بررسی قرار گرفت دوره زمانی آبیاری در هر دو تیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
5. بررسی روند زوال بذر فستوکای پا بلند ) Festuca arundinacea Schreb ) تحت آزمون پیری زودرس

شعله حاج آقا معمار؛ فرشاد کیوان بهجو؛ بهزاد بهتری؛ احسان زندی اصفهان؛ مریم پیرمحمدی بارده

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 291-298

چکیده
  زوال بذر باعث از دست دادن کیفیت آن، کاهش درصد زنده بودن و قدرت جوانه‌زنی به علت اثر عوامل نامطلوب زیست محیطی است. عوامل متعددی موجب زوال بذر می‌شوند. علت اصلی دما، رطوبت نسبی، محتوی رطوبتی بذر، آسیب به بافت ها توسط میکروارگانیسم ها و حشرات است. در این مطالعه بذرهای گیاه فستوکا به طور مصنوعی تحت دمای 45درجه سانتی‌گراد در رطوبت 100% ، برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
6. تعیین کیفیت و کمیت دانه گرده در برخی از ژنوتیپ‌های ذغال اخته (Cornus mas L)

حمید حسن پور؛ فاطمه میرزایی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 299-308

چکیده
  دانه‌های‌گرده 10 ژنوتیب ذغال‌اخته (cornus mas L.) از منطقه ارسباران آذربایجان شرقی در ایران برای تعیین قوه نامیه، میزان جوانه‌زنی، سطح تولید دانه‌گرده و هم‌شکلی مورفولوژیکی مورد آزمایش قرار گرفتند. قوه نامیه دانه‌های گرده از طریق آزمون‌های تری فنیل تترازولیوم کلراید (TTC) و یدید پتاسیم یدین (IKI) تعیین می‌گردد. آزمون-های جوانه‌زنی دانه‌گرده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
7. تاثیر سیلیسیک اسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت تنش شوری ناشی از کلرید کلسیم

فاطمه حسنوند؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ محمد فیضیان

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 309-317

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سیلیسیک اسید بر پاسخ‌های گیاه شمعدانی معطر به شوری ناشی از کلرید کلسیم انجام شد. آزمایش به‌صورت گلدانی، هیدروپونیک درون ماسه و براساس فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار انجام شد. فاکتورها شامل کاربرد روزانه کلرید کلسیم در سه غلظت صفر (شاهد)، 15 و 30 میلی‌مولار و کاربرد هفتگی سیلیسیک اسید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
8. مقایسه دامنه اکولوژیک دو گونهBromus tomentellus B. و Festuca ovina L.. به برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF(مطالعه موردی: مراتع حوزه آبخیز گلندرود(

فاطمه حیدری؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ سید جلیل علوی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 318-333

چکیده
  مطالعه جاری در مراتع حوزه آبخیز گلندرود در استان مازندران انجام شد. هدف اصلی این مطالعه مقایسه دامنه اکولوژیک بین گونه‌های Bromus tomentellus و Festuca ovina با استفاده از تابع HOF در طول گرادیان‌های متغیر‌های محیطی بود. برای این منظور 153 پلات یک متر مربعی در طول گرادیان ارتفاعی مستقر شد. .نمونه‌گیری بصورت تصادفی- سیستماتیک صورت گرفت. سپس در داخل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
9. بررسی ‌اثر دگرآسیبی اندام هوائی‌ چاودار (Secale cereal L. ) روی برخی صفات مورفولوژیک بذور گندم ، علف های هرز غالب مزارع گندم و پیآمد آن در تولید محصولات پائیزه

عباس خاصه سیرجانی؛ مهری صفاری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 334-345

چکیده
  در کشاورزی رایج کنترل علفهای ‌هرز با استفاده از علفکش ها به عنوان یک اصل مهم مطرح می‌شود.استفاده از خاصیت دگرآسیبی در کنترل علفهای ‌هرز می‌تواند اثرات فشار کشاورزی رایج را بر محیط زیست کاهش دهد. در این تحقیق اثرات دگرآسیبی عصاره شاخساره چاودار روی برخی صفات مورفولوژیک بذور گندم، چاودار، فالاریس و یولاف (علف های هرز نازک برگ غالب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
10. سازگاری گیاهچه‌های حاصل ازکشت بافت گونه بومی و در معرض خطر قره‌قات (Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi) در بسترهای مختلف

هادی درودی؛ عباس صفرنژاد؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ محمد حاجیان شهری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 346-356

چکیده
  گونه قره‌قات خراسانی (Ribes khorasanicum) یکی از گونه‌های بومی خانواده تک‌جنسی Grossulariaceae می‌باشد که به‌دلیل چرای دام در گذشته و قوه‌نامیه پایین بذرهای آن، جمعیت آن به‌میزان زیادی کاهش یافته است. تکثیر آن در طبیعت تنها از طریق ریزوم صورت می‌گیرد، از آنجایی که تکثیر از طریق بذر و قلمه آن با موفقیت زیادی همراه نبوده است، تکثیر از طریق کشت بافت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
11. بررسی اثر حفاظتی عصاره ی آبی گیاه چای ترش بر جلوگیری از تجمع پروتئین آلفا-لاکتآلبومین

شهره رحیمی؛ آرزو قهقایی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 357-366

چکیده
  تجمعات پروتئینی از عوامل مختلفی ناشی شده و منجر به بیماری های گوناگون در انسان ها و سایر موجودات زنده می گردد. یافتن راهکاری مناسب جهت جلوگیری از ایجاد اینگونه تجمعات می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. گیاه چای ترش منبع غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی است که می تواند از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد محافظت کند. در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
12. برخی نیازهای رویشگاهی درختچه مورد (Myrtus communis L) در ذخیره‌گاه‌های جنگلی استان ایلام

علی رستمی؛ مهرنوش قربانی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 367-378

چکیده
  به‌منظور بررسی نیازهای رویشگاهی درختچه مورد، مهم‌ترین رویشگاه‌های این‌گونه باارزش در مناطق تنوره آبدانان، زرآب زرین‌آباد و روستای مورت از توابع بخش چوار در سال 92 مشخص گردید. سپس به آماربرداری صددرصد از سه توده مذکور پرداخته شد و پارامترهای قطر تاج، ارتفاع کل، سلامت درخت و تعداد زادآوری‌ها اندازه‌گیری شد. از هر رویشگاه سه نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
13. مشخصه‌های رویشی کلن‌های بومی و غیر بومی صنوبر در نهالستان اردبیل

یونس رستمی کیا؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ مسعود طبری کوچکسرایی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 379-392

چکیده
  مشخصه‌های مناسب رویشی و مقاومت به آفات و بیماری‌های نهال‌های صنوبر درخزانه‌های تولید نهال، نقش به سزایی در انتخاب کلن یا گونه مناسب برای توسعه و ترویج آنها دارد. بدین منظور مشخصه‌های رشد ارتفاعی، قطری، درصد زنده‌مانی، درصد یکنواختی و درصد آلودگی به آفت و بیماری 34 کلن صنوبر بومی و غیر ‌بومی در یک دوره رویشی در خزانه آزمایشی واقع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ریخت شناسی
14. پاسخ دو گونه کاج (Pinus nigra و P. eldarica) اطراف کارخانه مس سرچشمه در جذب فلزات سنگین و برخی ویژگی‌های ساختاری برگ

فرخنده رضانژاد؛ حکیمه علومی؛ زینب قلی پور؛ خسرو منوچهری کلانتری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 393-407

چکیده
  آلودگی به فلزات سنگین یکی از مسائل زیست محیطی عصر حاضر به شمار می‌رود. امروزه شناسایی گیاهان مقاوم به آلودگی بسیار اهمیت دارد زیرا یکی از کاربرد‌های آن، کاشت در مکان‌های آلوده و صنعتی جهت پاک‌سازی محیط می‌باشد. در این مطالعه، دو گونه‌ی کاج (Pinus nigra و P. eldarica) نزدیک کارخانه مس سرچشمه به عنوان گیاهان منطقه آلوده و در باغ کنتوئیه، به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
15. اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخی ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی گل شب بو

رویا عباس نژاد؛ زهره جبارزاده؛ مریم رضوی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 408-419

چکیده
  گل شب بو با نام علمی (Matthiola incana L.) یکی از مهمترین گل های بریده مهم در ایران است. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شدت نور بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل شب بو، رقم (Miracle White) انجام گرفت. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 2 مشاهده انجام شد. شدت نور 150 میکرومول برمترمربع برثانیه به عنوان شاهد و شدت نورهای 225، 300، 375 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
16. اثر نور آبی بر فتوسنتز گیاه برگ بیدی پرورش یافته در شرایط اختلاف فشار بخار آب متفاوت

ساسان علی نیایی فرد؛ مریم سیفی کلهر

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 420-428

چکیده
  کیفیت نور دریافت شده توسط برگها فتوسنتز گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش اثرات کوتاه‌مدت نور آبی در گیاهان برگ بیدی پرورش یافته در شرایط اختلاف فشار بخار آب (VPD) پائین و بالا مورد بررسی قرار گرفت. قرار دادن برگها در معرض نور آبی باعث کاهش مقدار فتوسنتز خالص و دی اکسید کربن درونی نسبت به نور شاهد (ترکیب نور قرمز (90%) و آبی (10%)) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
17. مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی تعدادی از ژنوتیپ‌های بومی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.)

سهیلا قنواتی؛ اسد معصومی اصل؛ فواد مرادی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 429-439

چکیده
  هندوانه‌ ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) یکی از گیاهان دارویی متعلق به خانواده‌ کدوییان می‌باشد که از خواص مهم آن اثرات ضددیابتی، ضدویروسی، ضد‌میکروبی و ضدسرطانی است. با توجه به اینکه گزارشی از بررسی ویژگی‌های ژنوتیپ‌های ایرانی آن وجود ندارد، لذا در این مطالعه 15 ژنوتیپ هندوانه ابوجهل ایرانی از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری و از لحاظ صفات مورفولوژیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
18. بررسی تاثیر شرایط محیطی بر میزان و ترکیبات شیمیایی روغن اسانسی گیاه پونه آبی، Mentha aquatica L. از رویشگاه های مختلف استان مازندران

مهری محسن پور؛ مهناز وفادار؛ الهه وطن خواه؛ حسین میقانی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 440-451

چکیده
  گیاه پونه آبی در استان های شمالی ایران به صورت وسیع می روید. بخش های هوایی گیاه پیش از مرحله گلدهی و نمونه های خاک در فصل بهار سال 1392 از 4 منطقه مختلف از شرق تا غرب استان مازندران شامل ساری، بابل، نوشهر و تنکابن و در سه تکرار جمع آوری شد. استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر انجام شد و بازده اسانس در مناطق مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
19. اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی مستقیم ریزنمونه نوک شاخه در چهار ژنوتیپ از گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

الهام مرادی پور؛ بهمن حسینی؛ علیرضا پیرزاد

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 452-464

چکیده
  بابونه(Matricaria chamomilla L.) ، گیاه دارویی مشهور خانواده آستراسه است که نام آن در دارونامه‌های 26 کشور ذکر شده است. تحقیق حاضر به منظور شناسایی، بهترین نوع و ترکیب تنظیم‌کننده رشد در چهار توده بومی مورد مطالعه و همچنین تدوین دانش فنی کشت درون شیشه‌ای آن انجام گردید. در این آزمایش اثر دو نوع تنظیم‌کننده رشد شاملN6- Benzyl amino purine (BAP) و (TDZ) Thidiazuron ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
20. شناسایی قارچBers Phellinus allardii و بررسی نحوه پراکنش و ارتباط ایجاد پوسیدگی با برخی از عوامل رویشگاهی (مطالعه موردی: سامانه عرفی پرک استان لرستان

شهرام مهدی کرمی؛ ضیاء الدین باده یان؛ کامبیز ابراری؛ اکرم احمدی؛ سعید علی موسی زاده

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 465-476

چکیده
  قارچ سم‌اسبی (طاقچه‌ای) از قارچ‌های متعلق به بازیدیومیست است که به‌صورت انگل و یا نیمه انگل به درختان جنگلی و مقطوعات چوب حمله‌ور شده و سبب ایجاد بیماری و پوسیدگی در درختان میزبان خود می‌شود. حضور این نوع قارچ در جنگل پرک استان لرستان زمینه تحقیق را برای شناسایی و بررسی میزبان آن فراهم کرده است. با انجام جنگل گردشی و بررسی گونه‌های ...  بیشتر