مقاله پژوهشی منابع طبیعی
1. ارزیابی تحمل به خشکی نهال های افرا شیردار (Acer cappadocicum Gled)

الهام اصغرپور؛ داوود آزادفر؛ زهره سعیدی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 1-11

چکیده
  افرا شیردار (Acer cappadocicum Gled)یکی از گونه های صنعتی و مهم جنگل های هیرکانی می باشد که دارای پراکنش وسیعی است. با توجه به تغییرات اقلیمی در چند دهه ی اخیر که افزایش گرمایش جهانی و خشکی از پیامدهای آن است و نیز ارزش اکولوژیکی و اقتصادی گونه ی افرا شیردار، آگاهی از نیاز آبی و میزان مقاومت این گونه نسبت به سطوح مختلف تنش خشکی ضروری به نظر می رسد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
2. مقایسه کارآیی سه پلات‌چندمقیاسی برای ارزیابی تنوع گونه‌ای (مطالعة موردی: مرتع کرسنک شهرکرد)

الهام امیدزاده اردلی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین ارزانی؛ عطااله ابراهیمی؛ پژمان طهماسبی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 12-25

چکیده
  به این منظور سه پلات چند مقیاسی ویتاکر تعدیل شده، ویتاکر تعدیل شده فشرده و C برای انتخاب پلات مناسب اندازه گیری و ارزیابی تنوع گونه‌ای مقایسه شدند. مرتع کرسنک شهرکرد با دو شدت چرای سبک و متوسط و دو جهت دامنه غربی و شرقی شد. پلات ها در چهار تیمار سبک -شرقی، سبک -غربی، سنگین- شرقی و سنگین- غربی در سه تکرار بصورت تصادفی-سیستماتیک مستقر شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
3. تأثیر کاربرد پلیمر استاکوزورب و برگ پنیرک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی، بیولوژیکی و راندمان آب مصرفی در ریحان (Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou)

سمیه بیکی؛ مجید عزیزی؛ حسین نعمتی؛ وحید روشن

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 129-138

چکیده
  یکی از راهکارهای افزایش بازده آبیاری و استفاده بهینه از بارندگی در مناطق خشک و نیمه‌خشک استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب است. به منظور افزایش بهره‌وری مصرف آب در تولید گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)، به‌عنوان یکی از گیاهان دارویی با‌ارزش و حساس به کم‌آبی، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با استفاده از دو پلیمرسوپرجاذب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
4. اثر خشکی بر جوانه‌زنی بذر استبرق Calotropis procera L.)) و بهبود آستانه تحمل بذر به تنش خشکی

منصور تقوایی؛ حسین صادقی؛ مریم بذرافکن

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 37-46

چکیده
  این گونه استبرق علی رغم توان تولید بذر زیاد، از تراکم کمی در اطراف بوته مادری برخوردار است. در شرایط نامساعد رویشگاههای بیابانی، جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه یک مرحله بحرانی برای بقاء گیاه میباشد. به منظور بررسی تأثیر خشکی بر جوانه‌زنی بذر استبرق، آزمایشات جوانه‌زنی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آزمایش فاکتوریل در 3 تکرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تکوین
5. مطالعه اثر تیمار سرب بر برخی شاخص‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه اطلسی (Petunia hybrida L.)

عبدالکریم چهرگانی راد؛ سمانه فرزان؛ زهره شیرخانی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 47-57

چکیده
  آلودگی فلزات سنگین یکی از مشکلات جدی در سراسر جهان است. در میان فلزات سنگین سرب یک آلاینده قوی است که به آسانی در خاک و رسوبات انباشته می‌گردد. این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات سمیت سرب بر خصوصیات تکوینی و فیزیولوژیکی در اطلسی انجام شده است. بذور گیاه اطلسی در شرایط گلخانه‌ای کشت شدند و برای این منظور از غلظت‌های 400، 800 و 1200 میکرومول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تکوین
6. بررسی اثر غلظت‌های مختلف آلومینیوم بر فعالیت آنزیمی و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه Phaseolus vulgaris L.

رضوان حیدری؛ مسعود گودرزی؛ حسین لاری یزدی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 58-66

چکیده
  آلومنیوم یکی از فلزات سنگین است که اثرات سمی آن در گیاهان متفاوت از جنبه‌های مختلف فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، ملکولی و سایر موارد مهم مورد بررسی و قابل توجه است. با کاهش pH خاک انحلال‌پذیری این یون افزایش می‌یابد و از طریق ریشه جذب شده و بدین ترتیب بر رشد گیاهان تأثیر می‌گذارد. در این پژوهش اثر سمی آلومنیوم بر برخی فعالیت‌های آنزیمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
7. مطالعه فلوریستیکی منطقه حفاظت شده زرچشمه در استان اصفهان

نواز خرازیان؛ فهیمه عبائیان؛ مهدی یوسفی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 67-84

چکیده
  منطقه حفاظت شده زرچشمه در فاصله 60 کیلومتری جنوب غربی شهرضا، شمال روستای اسفرجان، 12 کیلومتری روستای هونجان و در فاصله 130 کیلومتری شهر اصفهان واقع شده است. هدف از این تحقیق بررسی ترکیب فلوریستیکی، اشکال رویشی، تعیین پراکنش جغرافیایی (کوروتیپ)، و ارزش حفاظتی، دارویی، سمی و مرتعی گیاهان این منطقه است. کلیه داده های حاصل از این تحقیق برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
8. تغییرات مورفولوژیکی جمعیت‌های ازمک (Lepidium draba L.) در ایران

مرجان دیانت؛ سید میثم حسینی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 85-98

چکیده
  به منظور بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی جمعیت‌های ازمک بذرهای 40 جمعیت از مناطق مختلف ایران در خرداد ماه 1391 جمع آوری شدند و در شرایط یکسان در گلدان کشت شدند. 15 ویژگی مورفولوژیکی در انتهای فصل رشد اندازه گیری شد. در آزمایشگاه نیز سرعت و درصد جوانه زنی جمعیت ها اندازه گیری شد. تجزیه خوشه‌ای به منظور تعیین وجود رابطه بین جمعیت‌های ازمک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
9. مقایسه میزان تاکسول تولید شده در شرایط درون شیشه ای با بافت های طبیعی گیاه Taxus baccata L و .Taxus berevifolia Nutt

زینب رحمتی؛ وحیده پیام نور؛ کمال قاسمی بزدی؛ پونه ابراهیمی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 99-109

چکیده
  تاکسول به عنوان یک ترکیب طبیعی بسیار کارآمد با سمیت پایین در کنترل و درمان طیف گسترده‌ای از سرطان-ها شامل سرطان پستان، رحم، تخمدان و سایر انواع آن معرفی شده است که منبع اولیه تولید آن، گیاه سرخدار (Taxus sp) می‌باشد. محدود بودن تعداد درختان سرخدار و عدم امکان تهیه مستقیم تاکسول از اندام‌های طبیعی به دلیل ممنوعیت قانونی قطع این درختان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
10. بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی اکالیپتوس بر پاسخ های آنتی اکسیداتیو گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه

مریم سیادتی فر؛ مهرداد لاهوتی؛ منیره چنیانی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 110-118

چکیده
  برخی گیاهان به طور مفید یا مضر بر سایر گیاهان از طریق آللوکمیکال ها تأثیر می گذارند که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بافت های زنده، مرده و یا میکروارگانیسم ها آزاد شوند. هدف از این آزمایش بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی برگ اکالیپتوس بر پروتئین کل و فعالیت های آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی در گیاه سویا (Glycine max L.) و علف هرز گاوپنبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
11. بررسی پاسخ‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی در کشت ساقه (Artemisia annua L.) تحت تنش نیترات نقره

بهنوش صغیرزاده؛ لیلا شبانی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 119-131

چکیده
  در گیاهان، سیستم‌های دفاعی متعددی برای مقابله با شرایط تنش‌زا، همچون آلودگی محیط رویش آن‌ها به فلزات سنگین، با یکدیگر همکاری می‌نمایند. در این پژوهش به بررسی اثر غلظت‌های مختلف نیترات نقره بر شاخص رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی، میزان H2O2، پراکسیداسیون لیپید، میزان پرولین و فعالیت سیستم‌های دفاعی آنزیمی در کشت ساقه گیاه آرتمیزیا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
12. ریزازدیادی درون‌شیشه‌ای گونه‌ای از ارکید در حال انقراض (Orchis catasetum) توسط پروتوکورم: اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و نانوکلات آهن

بهزاد کاویانی؛ ناصر نگهدار؛ احمد باکر؛ نینا مسافر

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 132-142

چکیده
  خطر انقراض برخی از گونه‌های ارکید را تهدید می‌کند. در اینجا یک روش کارامد برای تکثیر درون‌شیشه‌ای نوعی ارکید در حال انقراض (Orchis catasetum) با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و نانوکلات آهن ارایه می‌شود. پروتوکورم‌ها، به‌عنوان ریزنمونه، بر روی محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی غلظت‌های مختلف بنزیل آدنین (BA)، نفتالین استیک اسید (NAA)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
13. مقایسه رشد دو گونه صنوبر (Populus alba و Populus euphratica) و هیبرید بین آنها در عرصه شور و غیر شور

محسن کلاگری؛ پروین صالحی شانجانی؛ شهرام بانج شفیعی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 143-154

چکیده
  درختان صنوبر کبوده (Populus alba) و پده (P. euphratica) از گونه‌های بومی کشور می‌باشند. صنوبر کبوده به لحاظ سازگاری و تولید چوب و فرم کیفی تنه وگونه صنوبر پده نیز به‌دلیل مقاومت به شرایط اقلیمی گرم و خشک و شوری خاک از پتانسیل‌ مناسبی جهت زراعت چوب برخوردارند. هدف این تحقیق ارزیابی رشد چهار کلن صنوبر (P. alba 58.57, P. alba 44.9, P. euphratica و هیبرید P. euphratica x P. alba ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
14. پهنه‌بندی استان اصفهان از لحاظ تنوع زیستی گیاهان زراعی طی سال‌های 1390-1381

مرتضی گلدانی؛ محمد بنایان؛ محمدرضا نادری

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 155-172

چکیده
  تنوع زیستی کشاورزی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده‌ی پایداری اکوسیستم‌های زراعی محسوب می‌شود. حفظ تنوع زیستی و مدیریت کارآمد آن نقش مهمی در دستیابی به معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری اکوسیستم‌های زراعی دارد. از این رو لازم است با بررسی دقیق روند تغییرات تنوع در چشم‌اندازهای کشاورزی، ضمن حفظ آن، در جهت مدیریت صحیح تنوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
15. اثردگرآسیبی ژنوتیپ های مختلف زعفران Crocus sativus بر علف هرز پیچک صحراییConvolvulus arvensis

مهدیه مالکی خضرلو؛ محمد حسین اهتمام؛ حسن کریم مجنی؛ حسین زینلی بادی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 173-183

چکیده
  چکیده به منظور بررسی اثر دگرآسیبی ژنوتیپ های مختلف زعفران بر روی صفات علف هرز پیچک صحرایی، آزمایشی در سالهای 1391 و 1392در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی صورت پذیرفت. فاکتورها شامل 20 ژنوتیپ‌ زعفران (همدان، نیشابور1، نیشابور2، نیشابور3، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
16. بررسی ساختار، تراکم و اکولوژی فیتوپلانکتون با تاکید بر خصوصیات گونه های غالب در سد مخزنی شهید رجایی (مازندران)

آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمود رامین؛ مرضیه رضایی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 184-199

چکیده
  سد مخزنی شهید رجایی بر روی رودخانه تجن و در جنوب شهرستان ساری احداث شده است. بالا بودن احتمال وقوع شکوفایی جلبکی در سدها و اثرات منفی آن بر فعالیت‌های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی منطقه، از دلایل اهمیت مطالعه‌ی تراکم و ساختار تشکیل دهنده فیتوپلانکتون در این سد محسوب می‌شود. نمونه‌برداری در دریاچه پشت سد در سال 1391 در ماه‌های خرداد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
17. بررسی برخی از خصوصیات رویشی و اکولوژیکی گونه سنجد ( Elaeagnus angustifolia)در استان آذربایجان غربی

سید رستم موسوی میرکلا؛ مژگان منبری؛ جواد اسحاقی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 200-213

چکیده
  مطالعه رویشگاه طبیعی، شرایط اکولوژیکی و مشخصات کمی و کیفی گونه‌ها اطلاعات بسیار مهمی را برای مدیریت رویشگاه فراهم می کند. چهار رویشگاه طبیعی (ملونه، اوصالوی کاظم، قوشچی و ربط) در استان آذربایجان غربی برای مطالعه سنجد (Elaeagnus angustifolia) انتخاب شدند. آماربرداری صد در صد برای اندازه گیری مشخصات کمی و کیفی نظیر قطر برابر سینه، ارتفاع کل، تاج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
18. مطالعه الگوی تجمع اسیدهای چرب در دانه زیتون (Olea europaea L.) رقم های شنگه و ماری طی مراحل نمو میوه

مریم ونایی؛ حسین عباسپور؛ ستار طهماسبی انفرادی؛ محمد ضعیفی زاده؛ سکینه سعیدی سار

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 214-220

چکیده
  چکیده مختلف الگوی تجمع اسیدهای چرب دانه زیتون و قابلیت اکسایشی روغن موجود در آن طی مراحل نموی تا رسیدگی کامل در دو رقم با مقدار اسید اولئیک بالا و پایین ماری و شنگه در شرایط رشدی ثابت، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری ها در چهار مرحله مختلف 90، 120، 150 و 180 روز پس از گلدهی انجام گرفت و پس از استخراج روغن از دانه آنها با استفاده از هکزان نرمال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
19. بررسی تاثیر نانوذرات مس و محلول کلرید مس بر جوانه زنی و برخی فاکتور های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)

فروغ یوسف زایی؛ لطیفه پوراکبر؛ خلیل فرهادی؛ رحیم مولایی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 221-231

چکیده
  مس یک ریز مغزی ضروری برای گیاه است٬ به گونه‏ای که کمبود آن متابولیسم گیاه را تحت تاثیر قرار می‏دهد. مقدار زیاد مس از طریق ایجاد گونه‏های فعال اکسیژن باعث ایجاد سمیت در گیاه می‏شود. این پژوهش به منظور بررسی اثر غلظت‏های مختلف نانو‏ذرات مس و محلول کلرید مسppm 10˓5˓1˓0بر رشد و مورفولوژی گیاه ریحان صورت گرفت. نتایج نشان داد کاهش درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
20. معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی روزمینی و بانک بذر خاک پارک جنگلی نور

ثریا یوسفوند؛ امید اسماعیل زاده؛ سید غلامعلی جلالی؛ حامد اسدی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 232-245

چکیده
  در تحقیق حاضر ترکیب‌گیاهی بانک‌بذر‌خاک و پوشش‌گیاهی‌روزمینی پارک‌جنگلی‌نور مورد بررسی قرار‌گرفت. نمونه‌برداری از ترکیب‌گیاهی‌روزمینی براساس اطلاعات تعداد 30 قطعه‌نمونه 400 متر‌مربعی در دو دوره زمانی اسفند‌ماه و خرداد‌ماه انجام‌شد. مطالعه بانک‌بذر‌خاک نیز با استفاده از روش کشت گلخانه‌ای به مدت 7 ماه براساس تعداد 240 (30 ...  بیشتر