مقاله پژوهشی فیزیولوژی
1. اثر برهکنش تری اکونتانول و آرسنیک بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه سویا (Glycine max L)

الهام اسدی کرم؛ بتول کرامت؛ حسین مظفری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 477-487

چکیده
  تری اکونتانول، تنظیم کننده رشد گیاهی هستند که اثرات زیستی قابل توجهی بر رشد و نمو گیاهان دارند. از جمله باعث افزایش مقاومت گیاهان به تنش های محیطی می شوند. در این پژوهش اثر غلظت‌های (0، 5 و10 میکرومولار) تری اکونتانول در تغییرات فیزیولوژیک القا شده توسط تیمار (0 و300 میکرومولار) آرسنیک در گیاهان سویا در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
2. بررسی امکان القای کالوس و باززایی غیرمستقیم در گیاه مامیران (.Chelidonium majus L) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد اکسین و سیتوکینین

اکرم اسفندیار؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 488-497

چکیده
  مامیران گیاهی دارویی با نام علمی Chelidonium Majus از خانواده Papaveraceae است که به دلیل داشتن ترکیبات موثره فراوان، دارای خواص دارویی زیادی می‌باشد‌. در بخش اول این پژوهش، تاثیر هورمون‌های 2و4 – دی کلروفنوکسی استیک اسید (2, 4-D) در پنج سطح (۰، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) با هورمون بنزیل آدنین (BA) در چهار سطح (25/0، 5/0، 1 و 5/1) میلی‌گرم در لیتر روی میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
3. تأثیر فلزات سنگین و ترکیبات مختلف بستر کاشت بر آنزیم‌های پاداکساینده و عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L. cv. Sadri)

فاطمه امینی؛ حمیدرضا بلوچی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 498-511

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر فلزات سنگین بر آنزیم‌های پاداکساینده در لوبیا چیتی رقم صدری تحت ترکیبات مختلف بستر کاشت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه یاسوج در سال 1392 اجرا گردید. عامل‌ اول شامل چهار نوع فلزات سنگین (شاهد، نیترات کادمیوم، نیترات سرب، نیترات نیکل و سولفات مس با غلظت 50 میلی‌گرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
4. بررسی روند رشد میکرو جلبک کلرلا با غنی سازی آب دریای خزر درمحیط کشت عمومی

حسن تقوی؛ علی گنجیان خناری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 512-520

چکیده
  هدف از این تحقیق بهینه‌سازی تولید میکروجلبک کلرلا و بررسی روند رشد آن با غنی سازی آب دریای خزر توسط محیط کشت معمولی TMRL(AG) بود. در این بررسی میکروجلبک سبز کلرلا در آزمایشگاه با شرایط یکسان دما (2±25 ) درجه سانتی گراد، لوکس 3500 و پریود نوری 12-12 ، هوادهی با پمپ هواده مرکزی جهت تلاطم محیط کشت مورد ارزیابی قرارگرفته. مقایسه رشد آن، طی 10 روز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
5. اثرات آلومینیوم و فسفر بر برخی از صفات مورفولوژیکی و غلظت یونهای معدنی کلزا

زهرا توحیدی؛ امین باقی زاده؛ شکوفه انتشاری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 521-530

چکیده
  آلومینیوم یکی از عناصر اصلی خاک محسوب می شود. سمیت زیست محیطی آلومینیوم موجب بروز بیماریهای مختلف مانند آلزایمر و بیماری های ریوی وکلیوی در بدن انسان می شود. در این مطالعه اثر سطوح مختلف آلومینیوم ( 0، 20 ، 40 و 60میکرومول ) و اثر سطوح مختلف فسفر (0 ، 40 ، 80 و320 میکرومول) به همراه غلظت ثابت 40 میکرومول آلومینیوم بر برخی از صفات مورفولوژیکی و غلظت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
6. بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی چهار نوع کنار (Ziziphus spp. ) درکشت درون شیشه ای

سکینه جوکاری؛ محمد هدایت

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 531-540

چکیده
  چکیدهکنار یکی از درختان مناطق گرم بوده که ضمن استفاده خوراکی از میوه آن با داشتن خصوصیات دارویی در صنایع دارویی و آرایشی کاربرد فراوانی دارد. این پژوهش جهت مقایسه و بدست آوردن بهترین روش باززایی درون شیشه‌ای چهار نوع کنار شامل دو رقم کنار بنگالی Ziziphus mauritania)) با میوه بیضی درشت و رقم بی‌هسته (فاقد درون‌بر خشبی) و دو رقم کنار ایرانی (Z. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
7. تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد درون شیشه ای فندق و تولید تاکسول در کالوس

رقیه حضرتی؛ ناصر زارع؛ سارا دژستان؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ منوچهر فرجامی نژاد

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 541-559

چکیده
  در این تحقیق، تاثیر نوع و غلظت تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی مختلف (2,4-D, NAA, Kin, BAP, IBA, TDZ) بر کالوس‌زایی ریزنمونه‌های مختلف، تکثیر درون‌شیشه‌ای فندق با استفاده از ریزنمونه گره و همچنین میزان تاکسول در کالوس مورد بررسی قرار گرفت. ریزنمونه‌های بذر، برگ و ساقه فندق پس از ضدعفونی سطحی، روی محیط کشت MS حاوی 1، 2 و 4 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D و NAA در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
8. بررسی تأثیر عوامل فیزیوگرافی و انسانی بر روی پراکنش مکانی بنه (Pestacia atlantica) با استفاده از GIS در جنگل‌های دره‌شهر

مهدی حیدری؛ الهام جافریان

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 560-570

چکیده
  این تحقیق با هدف پیش‌بینی پراکنش بالقوه گونه بنه (Pistacia atlantica) در سطح 63/7319 هکتار از جنگل‌های دره‌شهر انجام شد. داده‌های 200 نمونه بر اساس مناطق حضور یا عدم حضور به‌منظور تعیین پراکنش مکانی این گونه استفاده شد. در هر قطعه نمونه، عوامل فیزیوگرافی مختلف و بعلاوه فاصله از مناطق مسکونی اندازه‌گیری شد. ما سپس پراکنش بنه را به‌وسیله رگرسیون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
9. مطالعه‏ ویژگی‎های اکولوژیکی گونه کَوَر (Capparis spinosa L.) در برخی از رویشگاه‎های استان قم

الهام خوش سیما؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ سید مهدی ادنانی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 571-580

چکیده
  کَوَر با نام علمی Capparis spinosa L. از تیره Capparaceae یکی از مهم‎ترین گیاهان دارویی است که در نواحی گرم و نیمه گرم جهان رویش دارد. در پژوهش حاضر برخی از ویژگی‎های اکولوژیکی این گونه در سه رویشگاه استان قم به روش تصادفی – سیستماتیک مورد مطالعه قرار گرفت. در هر رویشگاه سه ترانسکت در جهت شیب کلی و با فاصله 100 متر از یکدیگر در نظر گرفته شد و روی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
10. تاثیر ترکیب دگرآسیب گزانتوتوکسین بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کاهو

سید مهدی رضوی؛ زینب قربانی؛ هادی حسین زاده

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 581-590

چکیده
  در این پژوهش اثر ترکیب دگر آسیب گزانتوتوکسین بر روی گیاه مدل کاهو (Lactuca sativa) بررسی گردید. به این منظور ابتدا تاثیر غلظت‌های مختلف گزانتوتوکسین بر جوانه زنی دانه گیاه، به منظور تعیین غلظت بهینه برای آزمایش‌های تکمیلی بررسی شده و غلظت‌های 1/0 و 1 میکروگرم بر میلی لیتر گزانتوتوکسین انتخاب شدند. در مرحله بعد گیاهچه‌های تولید شده به گلخانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
11. تنوع‌زیستی جوامع جنگلی و استپی در رویشگاه‌های اُرس البرزجنوبی (مطالعه موردی: منطقه فیروزکوه)

هومن روانبخش؛ مصطفی اسدی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 591-606

چکیده
  در مدیریت منابع‌طبیعی و اولویت‌بندی برای حفاظت، زیربنای مستحکم علمی از داده‌های تنوع‌زیستی موردنیازاست. رویشگاه‌های جنگلی ناحیه ایران‌وتورانی علی‌رغم اهمیت بوم‌شناسی و محیط‌زیستی، به ‌لحاظ تنوع‌زیستی کمتر مورد پژوهش قرارگرفته‌اند. تحقیق حاضر به مطالعه تنوع‌زیستی گونه‌های‌گیاهی در بخشی از این رویشگاه‌ها می‌پردازد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
12. تأثیر شوری، مولیبدن و قارچ میکوریزا Glomus versiform بر فعالیت آنزیم های اکسایشی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت

مینا عبداللهی؛ هادی قربانی؛ مصطفی حیدری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 607-618

چکیده
  به منظور بررسی شوری، مولیبدن و قارچ میکوریزا Glomus versiform برگیاه ذرت، آزمایشی گلدانی، بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شاهرود اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح 0، 10 و 20 میلی‌گرم مولیبدن در کیلوگرم خاک، سه سطح شوری 0، 4 و 8 دسی‌ زیمنس بر متر و دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با قارچ بودند. نتایج نشان داد بیشترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
13. بررسی اثر تنش آلاینده های اگزوزی بر شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ذرت (Zea mays var. indentata)

بهنام کریمی؛ رامین عزتی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 619-634

چکیده
  آلاینده های اگزوزی با تغییر در سیستم های متابولیکی و فیزیولوژیکی گیاهان سبب تغییرات منفی در شاخص های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی می شوند. تحقیقات قبلی نشان داده اند که بسیاری از آلاینده های موجود در گازهای خروجی از اگزوز در غلظت های بالا، می توانند به گیاهان آسیب برسانند.در این تحقیق دانه رست های ذرت (Zea mays var. indentata) رقم SC704 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
14. ارزیابی کارایی روش خط نمونه و مدل‌سازی رگرسیونی در برآورد و پیش بینی مشخصه هایی از ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل

فرشاد کیوان بهجو

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 635-643

چکیده
  معرفی روشی علمی جهت اندازه گیری صحیح ضایعات چوبی جنگل که از اجزای ساختاری مهم در این اکوسیستم‌های محسوب می‌شوند می تواند در برنامه ریزی جهت رسیدن به مدیریت پایدار جنگل کمک نماید. این تحقیق با هدف ارزیابی کارایی روش خط نمونه و مدل‌سازی ریاضی در برآورد و پیش بینی مشخصه هایی از ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل انجام شد. بدین منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
15. تأثیر برخی عوامل محیطی بر شدت خشکیدگی درختان در زاگرس میانی (مطالعه موردی: تنگه دالاب، استان ایلام)

فاطمه گل محمدی؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ امیراسلام بنیاد؛ جواد میرزایی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 644-655

چکیده
  در سال‌های اخیر یکی از رخدادهایی که در جنگل‌های زاگرس اتفاق افتاده و هر روز بر وسعت آن افزوده می‌شود، پدیده خشکیدگی درختان جنگلی است. هدف از این بررسی، برآورد شدت خشکیدگی درختان جنگلی و تعیین رابطه شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا بر میزان خشکیدگی درختان است. بدین منظور در منطقه‌ای به وسعت 400 هکتار از جنگل‌های استان ایلام، تعداد 80 قطعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
16. مطالعه فلوریستیک و معرفی رویشگاه های بالای مرز جنگلی حوزه آبخیز لومیر

ایوب مرادی؛ بهنام حمزه؛ ولی الله مظفریان؛ سعید افشارزاده

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 656-673

چکیده
  بخش مرتعی حوزه آبخیز لومیر با مساحت تقریبی 3374 هکتار با شیب عمومی شرقی رو به دریای خزر از کوههای تالش و در محدوده ارتفاعی2500-1800 متراز سطح دریای آزاد واقع شده است. متوسط بارندگی سالانه به mm5/1286 و متوسط دمای سالانه به ºC5/8 درجه سانتی‌گراد می‌رسد. از مجموع 650 نمونه گیاهی جمع آوری شده از 83 قطعات نمونه جامعه شناختی و نیز تمامی گیاهان خارج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
17. بررسی محتوای ترکیبات فنیل پروپانوئیدی شیرابه و ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) در برخی رویشگاه‌های طبیعی استان کرمان

سعیده نصیری؛ رویا رضوی زاده؛ حکیمه علومی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 674-687

چکیده
  در این پژوهش محتوای فنل کل، فلاونوئیدها، آنتوسیانین‌ها، تانن‌ها و فرولیک اسید شیرابه گیاه آنغوزه(Ferula assa-foetida L.) در برخی از مراتع استان کرمان (چترود، حسین‌آباد، کشتوئیه، جوپار و ساردوئیه) بررسی شد. همچنین اسانس مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از روش تقطیر با آب از شیرابه آنغوزه استخراج شد. سپس آنالیز اسانس با استفاده از دستگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
18. اثر دو زمان هرس باز جوان سازی، بر وی‍‍ژگی های رویشی و زایشی چهار رقم رز بریدنی (Rosa hybrida L.) در شرایط کشت بدون خاک

فرزاد نظری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 688-700

چکیده
  پس از گذشت 4 تا 5 سال از کشت بوته های رز در گلخانه، به تدریج کیفیت و میزان تولید گل کاهش مییابد. بنابراین به منظور بهرهگیری زمانی بیشتر از بوتهها و نیز افزایش کیفیت شاخه گل، نیاز به باز جوانسازی و هرس دارند. این پژوهش با مقایسه دو زمان هرس (پاییز= اوایل آذر و زمستان= اوایل اسفند) در سال 1385-1384 بر چهار رقم رز شاخه بریده (African Dawn'‘، ‘Ilios’، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
19. اندازه‌گیری و مدل‌سازی آلومتری ترسیب کربن تنه‌ تجاری درختان در جنگل‌ آمیخته راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky)

علی اصغر واحدی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 701-712

چکیده
  به استناد تبصره ماده 148 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 6 این مصوبه، بهره‌برداری چوبهای تجاری از جنگل‌های شمال باید متوقف شود. با توجه به ابهامات دستگاه‌های متولی مبنی بر اینکه عدم بهره‌برداری تجاری در جنگل چگونه باید جبران شود، مطالعه حاضر با ارائه مدل آلومتریک بهینه تنه تجاری درختان جنگل به دنبال برآورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
20. تغییرات زمان- مکانی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و غنای گونه ای فیتوپلانکتونی در دریاچه سد منجیل

احسان یوسفی؛ محمد رضا رحیمی بشر؛ حر ترابی جفرودی؛ شهریار تقی پور کوه بنه؛ مسعود فرخ روز؛ حسن تقوی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 713-722

چکیده
  یکی از ارزشمندترین مخازن آبی شمال ایران دریاچه سد منجیل بوده که به غیر از ذخیره آب کشاورزی و تولید برق میتواند کاربردهای متعدد دیگری نیز داشته باشد به همین دلیل به منظور ارزیابی کیفی آب در طول یک سال و به صورت ماهانه فاکتورهای فیزیکی– شیمیایی و جامع فیتوپلانکتونی بعنوان شاخصهای تروفی در 5 ایستگاه در این دریاچه مورد بررسی قرار گرفتند. ...  بیشتر