مدیر مسئول


دکتر محمد نبیونی استاد، دانشگاه خوارزمی

سلولی تکوینی

 • nbr.directorkhu.ac.ir

سردبیر


دکتر عبدالکریم چهرگانی راد استاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

تکوین گیاهی

 • chehreganibasu.ac.ir
 • h-index: 20

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اصغر معصومی استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

بیوسیستماتیک

 • maasoumirifr-ac.ir
 • h-index: 10

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن شریفی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

فیزیولوژی گیاهی

 • asharifimodares.ac.ir
 • h-index: 15

اعضای هیات تحریریه


دکتر نادر چاپارزاده استاد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فیزیولوژی گیاهی

 • nchaparazaruniv.ac.ir
 • h-index: 12

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور افشار محمدیان دانشیار، دانشگاه گیلان

فیزیولوژی گیاهی

 • afsharguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرخنده رضانژاد استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • frezanejaduk.ac.ir
 • h-index: 5

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهین زارع استاد، دانشگاه تهران

 • zareut.ac.ir
 • h-index: 20

اعضای هیات تحریریه


دکتر هما رجایی استاد، دانشگاه شیراز

بیوسیستماتیک

 • hrajaeisusc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر خسرو ثاقب طالبی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

 • saghebtalebirifr-ac.ir
 • h-index: 7

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید اجتهادی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

 • hejtehadium.ac.ir
 • h-index: 10

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد قرشی الحسینی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

بیوسیستماتیک

 • ghorashimu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا رحیمی نژاد استاد، دانشگاه اصفهان

تاکسونومی

 • rahimiiu.ac.ir
 • h-index: 11

اعضای هیات تحریریه


دکتر توماس ساییدیس استاد، گروه گیاهشناسی، دانشگاه ارسطو تسالونیکی

گیاهشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهرخ کاظم پور اوصالو استاد، دانشگاه تربیت مدرس

فیلوژنی و تکامل گیاهی

 • osaloomodares.ac.ir
 • h-index: 15

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا ایرانبخش استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

سلولی تکوینی گیاهی

 • iranbakhshiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر طیبه رجبیان دانشیار، دانشگاه شاهد

فیزیولوژی

 • rajabianshahed.ac.ir
 • h-index: 10

دبیر تخصصی


دکتر حمزه امیری دانشیار، دانشگاه لرستان

فیزیولوژی

 • amiri.hlu.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر ناصر عباس پور دانشیار، دانشگاه ارومیه

فیزیولوژی

 • n.abbaspoururmia.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر مرتضی عطری استاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

اکولوژی

 • m.atribasu.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر فریبا محسن زاده دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان

منابع طبیعی

 • f.mohsenzadehbasu.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر سعیده سادات میرزاده واقفی استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

بیوسیستماتیک

 • mirzadehrifr-ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر علیرضا نقی نژاد استاد، دانشگاه مازندران

اکولوژی

 • a.naqinezhadumz.ac.ir
 • h-index: 14

دبیر تخصصی


دکتر میترا نوری دانشیار، دانشگاه اراک

فیزیولوژی و بیوسیستماتیک

 • m-nooriaraku.ac.ir
 • h-index: 10

مدیر اجرایی


امیر حسین بندلی انجمن زیست شناسی ایران

آی تی

 • amirbandaligmail.com
 • 02188310033