نشریه «پژوهشهای گیاهی» نشریه ای علمی-پژوهشی است که به هر دو زبان فارسی و انگلیسی اقدام به چاپ مقاله می نماید. این نشریه هر سه ماه یکبار منتشر می شود و مقاله هایی را به چاپ می رساند که حاوی نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه های مختلف علوم زیست شناسی گیاهی باشد. مولفین محترم دقت نمایند که مقالات ارسالی به این نشریه نباید تمام یا بخشی از آن قبلاً در نشریه دیگر (داخلی یا خارجی) چاپ شده و یا هم زمان به نشریات دیگر ارسال شده باشد. 
 
 انجمن زیست شناسی ایران، مجله زیست شناسی ایران را از سال ۱۳۷۴ بصورت فصلنامه و بطور مرتب منتشر می کند. موضوعات تخصصی زیست شناسی لزوم ایجاد مجلات تخصصی را می طلبید، از اینرو فصلنامه زیست شناسی ایران از سال ۱۳۹۲ با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بطور تخصصی  به سه فصلنامه مستقل به نامهای مجله پژوهش های گیاهی (علمی - پژوهشی) به آدرس plant.ijbio.ir (همین وبسایت)، مجله پژوهش های سلولی و مولکولی (علمی پژوهشی) به آدرس cell.ijbio.ir و مجله پژوهش های جانوری (علمی پژوهشی) به آدرس animal.ijbio.ir تغییر نام داد.