نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانش آموخته ارشد جنگلداری

3 هیئت علمی

چکیده

مطالعه رویشگاه طبیعی، شرایط اکولوژیکی و مشخصات کمی و کیفی گونه‌ها اطلاعات بسیار مهمی را برای مدیریت رویشگاه فراهم می کند. چهار رویشگاه طبیعی (ملونه، اوصالوی کاظم، قوشچی و ربط) در استان آذربایجان غربی برای مطالعه سنجد (Elaeagnus angustifolia) انتخاب شدند. آماربرداری صد در صد برای اندازه گیری مشخصات کمی و کیفی نظیر قطر برابر سینه، ارتفاع کل، تاج پوشش و تعداد جست انجام شده است. سه نمونه خاک از عمق 30-0 سانتیمتر از هر رویشگاه برداشته شد و پارامترهایی مانند اسیدیته، نیتروژن کل، کربن آلی، پتاسیم تبادلی و هدایت الکتریکی و بافت خاک برای تجزیه و تحلیل بیشتر اندازه‌گیری شد. از آنالیزهای رگرسیونی برای یافتن رابطه بین قطر برابر سینه و ارتفاع کل و تاج پوشش استفاده شد. برای مقایسه فاکتورهای کمی و میزان تولید در نواحی مختلف از آزمونهای ناپارامتری کروسکال والیس و من ویتنی استفاده شد. از تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی ((PCA برای تعیین مهم‌ترین عوامل خاکی موثر بر تولید استفاده شد.
میانگین قطر برابر سینه درختان سنجد در رویشگاه‌های ملونه، اوصالوی کاظم، قوشچی و ربط به ترتیب 3/14، 7/11، 5/22 و 6/18 سانتی‌متر بود. میانگین ارتفاع درختان رویشگاه قوشچی 16/6 متر، ملونه 13/5 متر، اوصالوی کاظم 1/5 متر، و ربط 11/4 متر اندازه گیری شد. بیش‌ترین میانگین محصول در رویشگاه قوشچی با 9/7 کیلوگرم و بعد از آن به ترتیب در منطقه اوصالوی کاظم 5/6 کیلوگرم و ربط 03/5 بوده است. نتایج نشان داد که از نظر آماری هیچ گونه اختلاف معنی‌داری در میزان تولید محصول سه رویشگاه وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of ecological and growth characteristics of Elaeagnus angustifolia in West Azerbaijan province

چکیده [English]

Studying of natural sites, ecological conditions and quantifying and qualifying characteristics of species provide important data applicable for site management. Four natural sites have been chosen to study Elaeagnus angustifolia in Western Azerbaijan Province, Iran. Hundred percent inventory were carried out to measure the quantifying and qualifying factors such as diameter at breath height (dbh), height, crown cover, number of coppices. Three soil samples were taken from each site and parameters such as pH, N, P, K, C, EC, soil texture were measured for further analysis. Regression analysis was applied in order to find any relation between diameter at breath height with total height and crown cover. For comparing different quantifying factors and production rate at various regions, Kruskall-Wallis and Mann-Whitney test as non-parametric tests were applied. A PCA is used in order to find an influence of soil type on various characteristics of productions. The average d.b.h in Malone, Osaloye-Kazem, Ghoshchi, and Rabat was 14.2,11.6, 22.5, and 18.6 cm, respectively. The average height of trees was 6.16 m in Ghoshchi, 5.13 m in Malone, 5.1 m in Oslaoye-Kazem and 4.11 m in Rabat. The average production rate was 7.9 kg in Ghoshchi and it is followed by Osaloye Kazem (6.51kg) and Rabat (5.03 kg).The results showed that there were no significant differences in production rate among the sites. Among different elements of soil, potassium was the most influencing element on the production rate while soil texture was the second most important variable. The other factors were not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elaeagnus angustifolia
  • quantifying and qualifying characteristics
  • soil
  • PCA