دوره و شماره: دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 819-1085 

مقاله پژوهشی

تاثیر نانوذره دی‌اکسید منیزیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بومادران Achillea millefolium L

صفحه 819-831

پیام معاونی؛ سید ابراهیم اجاق


ساختار و وقایع تکوینی اندام‌های زایشی و دانه در گونه Onobrychis viciifolia

صفحه 832-846

نیره اولنج؛ نیره تنعمی؛ مریم کولیوند


تحریک تولید ترکیبات فنولی در کشت سلولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) تحت تیمار سالیسیلیک‌اسید

صفحه 847-860

خدیجه باوی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی؛ فائزه قناتی


تعیین آستانه تحمل به شوری توده‌های مختلف شنبلیله (Trigonella Foenum-graecum L) در مرحله جوانه‌زنی با استفاده از مدل‌های تجربی

صفحه 861-882

محمد حسین بناکار؛ حمزه امیری؛ غلامحسن رنجبر؛ محمد‌رضا سرافراز اردکانی


مدل سازی توزیع پوشش گیاهی به روش رگرسیون لجستیک بر اساس متغیرهای محیطی در حوضه ملای فهله فیروزآباد استان فارس

صفحه 883-901

محمد جواد بهی؛ محمد حسین مختاری؛ غلامحسن مرادی؛ محمد علی صارمی


بررسی فلوریستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه جنگلی یالهای اطراف آق اولر و مریان ، تالش، گیلان

صفحه 902-916

سیده مژگان پورسیدیان؛ شهریار سعیدی مهرورز؛ فاطمه بازدید وحدتی


تاثیر اٌسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی بذرهای هفت گونه L. Allium در شرایط تنش خشکی

صفحه 917-930

افسون رحمانپور؛ آتوسا وزیری؛ پروین صالحی شانجانی؛ مینا ربیعی؛ یونس عصری


رشد و تکثیر شاخساره و برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه استویا در شرایط کشت درون شیشه‌ای تحت تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی

صفحه 931-943

دیاکو رسولی؛ بهرام ملکی؛ حسین جعفری؛ ندا زند


ارزیابی بیوانفورماتیکی موجودات تراریخته برای پتانسیل آلرژی زایی

صفحه 944-954

عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات؛ زهرا حاجی برات؛ مسعود توحیدفر


معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در حوزه آبخیز بردکل شیراز

صفحه 955-966

سید مسعود سلیمان پور؛ احمد حاتمی؛ غلامرضا قهاری


تاثیر تیمارهای مختلف بر شکست خواب و شاخص‌های جوانه‌‌‌زنی بذر گونه دارویی شیرین‌بیان

صفحه 967-980

اسماعیل شیدای کرکج؛ مینا امانی؛ مهدی یونسی حمزه خانلو؛ اسفندیار جهانتاب


بررسی کروموزومی گونه‌های جنس خلّر (Lathyrus sp) در شمال غربی ایران

صفحه 981-989

محمد حسن صادقی؛ محسن سبزی نوجه ده؛ محمد اسماعیل پور؛ احمد رزبان حقیقی


تاثیر نیتروپروساید بر تنش اکسیداتیو القا شده توسط آرسنیک در گیاهچه‌های گندم

صفحه 990-1006

منصوره صدرایی؛ احمد مهربان؛ ابولفضل توسلی


بررسی اثر همزمان نمک های کلریدسدیم و کلریدکلسیم بر صفات رشدی و بیوشیمیایی "گلابی" درگزی در شرایط درون شیشه ای

صفحه 1007-1014

فاطمه ظفری؛ علیرضا نوروزی؛ پرویز الماسی


مطالعه ترکیبات فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی پسماند باقی‌مانده از اسانس و گلا‌ب‌گیری 24 جمعیت گل محمدی آذربایجان شرقی و غربی: محصول جانبی

صفحه 1015-1026

زینب علیزاده؛ محمد فتاحی


مطالعه فلورستیک نواحی جزر و مدی سواحل استان بوشهر

صفحه 1027-1038

فاطمه غلامیان؛ کهزاد سرطاوی؛ جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی


مقاله کوتاه

بررسی سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی در برخی ژنوتیپ های اسپرس زراعی (Onbrychis sativa)

صفحه 1039-1045

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ زهرا بقایی فر


مقاله پژوهشی

تأثیر آلودگی عناصر سنگین خاک اطراف پالایشگاه بر ویژگی های رشد، فتوسنتز و پرولین گیاه Vigna radiata L

صفحه 1046-1060

عصمت لجم اورک رمه چری؛ نظام آرمند؛ شکوفه حاجی هاشمی؛ ستار سلطانیان


تأثیر اسیدسالیسیلیک و جاسمونیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال(Silybum marianum) تحت تنش گرمایی

صفحه 1061-1075

مریم موسوی عوری؛ سدابه جهانبخش؛ محمد مدرسی؛ قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ محمد امین کهن مو


پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی غیرمستقیم تره ایرانی (Allium ampeloprasum spp. persicum،)

صفحه 1076-1085

طاهره نظری؛ کامبیز مشایخی؛ سید جواد موسوی زاده