دوره و شماره: دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 806-1058 

مقاله پژوهشی

تاثیر نیتروپروساید بر تنش اکسیداتیو القا شده توسط آرسنیک در گیاهچه‌های گندم

صفحه 933-944

منصوره صدرایی؛ احمد مهربان؛ ابولفضل توسلی


بررسی فلوریستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه جنگلی یالهای اطراف آق اولر و مریان ، تالش، گیلان

صفحه 869-883

سیده مژگان پورسیدیان؛ شهریار سعیدی مهرورز؛ فاطمه بازدید وحدتی


مطالعه ترکیبات فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی پسماند باقی‌مانده از اسانس و گلا‌ب‌گیری 24 جمعیت گل محمدی آذربایجان شرقی و غربی: محصول جانبی

صفحه 945-956

زینب علیزاده؛ محمد فتاحی


بررسی کروموزومی گونه‌های جنس خلّر (Lathyrus sp) در شمال غربی ایران

صفحه 923-932

محمد حسن صادقی؛ محسن سبزی نوجه ده؛ محمد اسماعیل پور؛ احمد رزبان حقیقی


تأثیر اسیدسالیسیلیک و جاسمونیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال(Silybum marianum) تحت تنش گرمایی

صفحه 957-971

مریم موسوی عوری؛ سدابه جهانبخش؛ محمد مدرسی؛ قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ محمد امین کهن مو


پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی غیرمستقیم تره ایرانی (Allium ampeloprasum spp. persicum،)

صفحه 972-983

طاهره نظری؛ کامبیز مشایخی؛ سید جواد موسوی زاده


مقاله کوتاه

بررسی سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی در برخی ژنوتیپ های اسپرس زراعی (Onbrychis sativa)

صفحه 984-997

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ زهرا بقایی فر


مقاله پژوهشی

تاثیر تیمارهای مختلف بر شکست خواب و شاخص‌های جوانه‌‌‌زنی بذر گونه دارویی شیرین‌بیان

صفحه 998-1011

اسماعیل شیدای کرکج؛ مینا امانی؛ مهدی یونسی حمزه خانلو؛ اسفندیار جهانتاب


رشد و تکثیر شاخساره و برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه استویا در شرایط کشت درون شیشه‌ای تحت تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی

صفحه 912-922

دیاکو رسولی؛ بهرام ملکی؛ حسین جعفری؛ ندا زند


تعیین آستانه تحمل به شوری توده‌های مختلف شنبلیله (Trigonella Foenum-graecum L) در مرحله جوانه‌زنی با استفاده از مدل‌های تجربی

صفحه 897-911

محمد حسین بناکار؛ حمزه امیری؛ غلامحسن رنجبر؛ محمد‌رضا سرافراز اردکانی


تاثیر اٌسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی بذرهای هفت گونه L. Allium در شرایط تنش خشکی

صفحه 855-868

افسون رحمانپور؛ آتوسا وزیری؛ پروین صالحی شانجانی؛ مینا ربیعی؛ یونس عصری


مطالعه فلورستیک نواحی جزر و مدی سواحل استان بوشهر

صفحه 1012-1022

فاطمه غلامیان؛ کهزاد سرطاوی؛ جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی


بررسی اثر همزمان نمک های کلریدسدیم و کلریدکلسیم بر صفات رشدی و بیوشیمیایی "گلابی" درگزی در شرایط درون شیشه ای

صفحه 1023-1035

فاطمه ظفری؛ علیرضا نوروزی؛ پرویز الماسی


معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در حوزه آبخیز بردکل شیراز

صفحه 1047-1058

سید مسعود سلیمان پور؛ احمد حاتمی؛ غلامرضا قهاری


تحریک تولید ترکیبات فنولی در کشت سلولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) تحت تیمار سالیسیلیک‌اسید

صفحه 806-817

خدیجه باوی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی؛ فائزه قناتی


تأثیر آلودگی عناصر سنگین خاک اطراف پالایشگاه بر ویژگی های رشد، فتوسنتز و پرولین گیاه Vigna radiata L

صفحه 818-831

عصمت لجم اورک رمه چری؛ نظام آرمند؛ شکوفه حاجی هاشمی؛ ستار سلطانیان


تاثیر نانوذره دی‌اکسید منیزیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بومادران Achillea millefolium L

صفحه 832-842

پیام معاونی؛ سید ابراهیم اجاق


ساختار و وقایع تکوینی اندام‌های زایشی و دانه در گونه Onobrychis viciifolia

صفحه 843-854

نیره اولنج؛ نیره تنعمی؛ مریم کولیوند


مدل سازی توزیع پوشش گیاهی به روش رگرسیون لجستیک بر اساس متغیرهای محیطی در حوضه ملای فهله فیروزآباد استان فارس

صفحه 884-896

محمد جواد بهی؛ محمد حسین مختاری؛ غلامحسن مرادی؛ محمد علی صارمی


ارزیابی بیوانفورماتیکی موجودات تراریخته برای پتانسیل آلرژی زایی

صفحه 1036-1046

عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات؛ زهرا حاجی برات؛ مسعود توحیدفر