نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا

2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء ص بهبهان

3 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص)

4 دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تنش فلزات سنگین موجود در خاک اطراف پالایشگاه گازی بیدبلند1 بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ماش، آزمایش گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. نمونه برداری از خاک در سه ایستگاه به مرکزیت پالایشگاه و به فواصل 500، 1000 و 1500 متر و یک منطقه دور از پالایشگاه صورت گرفت. بذرهای ماش در خاک شاهد و سه سطح خاک آلوده با عناصر سنگین کشت شدند. نتایج آنالیز خاک حاکی از آلوده بودن خاک به عناصر کادمیم، کروم، سرب، وانادیم، جیوه و آرسنیک بود که میزان آلودگی با افزایش فاصله از پالایشگاه کاهش یافت. همچنین تغییرات معنی داری در میزان رشد و صفات فتوسنتزی گیاه ماش در پاسخ به آلودگی عناصر سنگین خاک نشان داد. آلودگی خاک با فلزات سنگین میزان کلروفیل های a و b، کلروفیل کل، کاروتنوئیدها، فتوسنتزخالص، عملکرد کوانتوم شیمیایی فتوسیستم ها (PIABS)، CO2 بین سلولی، تعرق و کارایی مصرف آب را در سطح معنی داری کاهش داد. بیشترین و کمترین میزان کاهش در پارامترهای فتوسنتزی به ترتیب در خاک های جمع آوری شده از فواصل 500 و 1500 متر به پالایشگاه در مقایسه با خاک شاهد ملاحظه شد. میزان پرولین در سطح معنی داری افزایش یافت که در تنظیم اسمزی و حذف رادیکال‌های آزاد اکسیژن در پاسخ به تنش‌های محیطی نقش دارد. با توجه به نتایج این تحقیق و اثرات منفی فلزات سنگین بر رشد و فتوسنتز گیاه ماش، پیشنهاد می‌شود که از کشت گیاهان زراعی در زمین های کشاورزی اطراف پالایشگاه گاز خودداری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of heavy metal pollution of soil around the BidBoland 1 gas refinery site on growth, photosynthesis and proline of Vigna radiata L.

نویسندگان [English]

  • esmat lajm orak rameh chariy 1
  • Nezam Armand 2
  • shekufeh hajihashemi 3
  • sattar soltanian 4

1 university of khatam al anbia

3 university of khatam al anbia

4 university of tehran

چکیده [English]

This investigation was designed to study the effect of heavy metal pollution of soil around the BidBoland 1 gas refinery site on morphological and biochemical characteristics of mung bean. A pot experiment was conducted in a completely randomized design with four replications. The soil sampling was carried out at three stations in about 500, 1000 and 1500 m away from Bidboland gas refinery site. The control soil from a farm away from refinery site. Soil analysis indicated that the soil around the refinery site was contaminated with cadmium, chromium, lead, vanadium, mercury and arsenic, which their contents reduced by increasing the distance from the refinery site. The mung bean seeds were cultured in control soil and three levels of contaminated soil with heavy elements. The results showed significant changes in plant growth and photosynthetic traits of mung bean plants in response to heavy metal pollution of soil. Soil contamination with heavy metals significantly reduced the amount of chlorophylls a and b, total chlorophyll, carotenoids, photosynthesis, chemical quantum function of photosystems (PIABS), intercellular CO2, transpiration, and water use efficiency. The highest and lowest reduction in photosynthetic parameters was observed in the soil collected from distances of 500 and 1500 meters to the refinery, respectively, as compared to the control soil. Heavy metal pollution increased the proline content. Based on the results of present study and the danger of heavy metals pollution on mung bean growth and photosynthesis, it is suggested to avoid cultivation of crops around the gas refinery site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • environmental
  • bean
  • Growth
  • Photosynthesis