دوره و شماره: دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 548-805 

مقاله پژوهشی

بررسی فنتیکی گونه های ایرانی جنس Delphinium و Aconitum براساس صفات مورفولوژیکی

صفحه 579-591

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی


بررسی برهمکنش تیمارهای زیستی و غیر زیستی بر تغییرات آنتی اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum) تحت تنش سرب

صفحه 592-604

حمیده فاطمی؛ بهروز اسماعیل پور


تاثیر عصاره متانولی برخی از گیاهان بومی مازندران بر پارامترهای سنتیکی پراکسیداز بروکلی

صفحه 605-615

مریم مهاجرانی؛ فاطمه ولی یان امیری


ویژگیهای تشریحی و ریختی برگ برخی گونه‌هایAcer L.

صفحه 616-631

زهره کریمی


تاثیر نوع پوشش اراضی جنگلی و مرتعی بر انباشتگی عناصر غذایی خاک در منطقه ییلاقی کجور

صفحه 632-642

افسانه فرهادی فر؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ یحیی کوچ


اثر محلول‌پاشی قبل از برداشت ملاتونین بر رسیدن و ویژگی‌های کیفی پس از برداشت میوه توت‌فرنگی (Fragaria × anannasa cv. Queen Elisa)

صفحه 643-657

سیروان منصوری؛ حسن ساری خانی؛ محمد سیاری؛ مرتضی سلیمانی اقدم؛ محمدعلی عسکری سرچشمه


اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) تحت کمبود نیتروژن

صفحه 658-668

زینب اصل محمدی؛ نیر محمدخانی؛ مسلم ثروتی


بررسی اثر متغیرهای اقلیمی بر الگوهای رشد درختان زربین (Cupressus sempervirens Var. Horizontalis (Mill.) Gord) در رویشگاه‌های نوشهر و رودبار

صفحه 669-681

مهرداد قدس خواه دریایی؛ نسرین آهو قلندری؛ جواد ترکمن


بررسی تنوع مورفو‌‌‌‌ ژنتیکی توده‌های بومی گونه .Aegilops triuncialis L جمع آوری‌ شده از نیمه شمالی ایران

صفحه 682-693

هادی شیرزاد؛ جعفر احمدی؛ محمد جعفرآقایی؛ بهزاد سرخی


بررسی اثر سالیسیسیلیک اسید بر شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرنجبویه تحت تنش کادمیوم

صفحه 694-707

منوره حیدری؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ محمدحسین سنگتراش


شناسایی ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و میزان فنل و فلاونوئید اندام‌های مختلف Postia puberula در مرحله بعد از گل‌دهی

صفحه 708-718

پروانه همتی حسن گاویار؛ حمزه امیری؛ نظام آرمند


شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی اثرات آللوپاتیک اندام های مختلف علف هرز پیچک صحرایی بر شاخص های رشد و فیزیولوژیک گندم نان

صفحه 719-732

محمد پوراسمعیل؛ روح اله متفکر آزاد؛ محسن سبزی نوجه ده


خوشه‌بندی درصد پوشش گیاهی جوامع درمنه‌زار با استفاده از عوامل اقلیمی، توپوگرافی و خاکی (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان)

صفحه 733-744

زینب میرشکاری؛ مجید صادقی نیا؛ مریم اسدی


استخراج و خالص سازی اسید آلژینیک از جلبکهای قهوه ای سواحل جنوب شرقی ایران

صفحه 745-758

محمد حاجی ابوالحسنی


غنای گونه‌ای و فلور منطقه حفاظت شده میش‌داغ در استان خوزستان

صفحه 759-771

مهری دیناروند؛ عادل جلیلی؛ پروانه عشوری؛ محمد حسن زاده


بیش پراکندگی فیلوژنتیکی اجتماعات گیاهی در راستای گرادیان ارتفاعی در یک مرتع کوهستانی از بخش شرقی استان فلوری خراسان-کپه داغ، خراسان رضوی

صفحه 772-785

مارال پاشیرزاد؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ ریچارد پ. شفرسون


تغییرات مشخصات مورفولوژیکی گونه Astragalus brachyanus تحت تأثیر عوامل‌‌‌‌‌ محیطی و مدیریتی در مراتع کوهستانی راژان، ارومیه

صفحه 785-795

جواد معتمدی؛ زهرا محمودی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ مرتضی مفیدی چلان


بررسی اثر تنش کمبود آب و باکتری‌های تقویت کننده رشد گیاه بر برخی از صفات ریخت‌شناسی و بیان ژن‌های Tdc و Str در ریشه گیاه پروانش (Catharanthus roseus)

صفحه 796-805

مریم احمدزاده؛ امیرحسین کشت کار؛ کبری مسلم خانی؛ مسعود احمدزاده


مطالعه تاکسونومیکی هفت گونه از جنسVerbascum L. (Scrophulariaceae) بر اساس داده های مولکولی و ریخت‌شناسی در ایران

صفحه 566-578

نیره اولنج؛ ثمینه نوری؛ فاطمه حیدری؛ زینب آقاشریعتمداری