نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

بروکلی گیاهی با ارزش غذایی شناخته شده است. کاربرد پراکسیداز بروکلی در بیوشیمی بالینی، فناوری زیستی و صنایع غذایی علاقه برای مطالعه بیشتر این آنزیم را افزایش داده است. اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ با ﻫﺪف اندازه گیری پارامترهای سنتیکی پراکسیداز بروکلی و تغییرات انها در مجاورت عصاره متانولی برخی از گیاهان بومی مازندران انجام شد. در این مطالعه عصاره خام کلم بروکلی تازه، پس از هموژن سازی و سانتریفیوژ‏‏، به وسیله آمونیوم سولفات، رسوب دهی و سپس دیالیز شد. فعالیت آنزیم با هیدروژن پراکسید و ABTS در بافر سیترات-فسفات و در طول موج 414 نانومتر اندازه گیری گردید. فعالیت ویژه آنزیم به ترتیب U/mg 58/0 در عصاره خام و U/mg 61/3 در عصاره دیالیز شده بدست آورده شد. pH بهینه آنزیم 4 و دمای بهینه آن30 درجه سلسیوس اندازه گیری شد. عصاره متانولی گیاهان درمنه، زولنگ، رزماری، آقطی، پیرسنبل، ولیک سیاه، دارواش، شقایق و الزی به روش خیساندن تهیه شد. سپس فعالیت آنزیم در غلظت های مختلف از این عصاره ها سنجش شد. نتایج سنتیکی نشان دادند که پراکسیداز به وسیله عصاره های ولیک سیاه، رزماری، شقایق و درمنه، در غلظت 33 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب 2/88، 5/79، 6/78 و 3/76 درصد، مهار شد. عصاره پیرسنبل هیچ تاثیری برسرعت بیشینه واکنش نشان نداد، در حالی که مقدار Km آنزیم را 4 برابر کاهش داد. گیاه الزی مهار جزئی بر روی این آنزیم پراکسیداز نشان داد. بنابراین، مطالعه این گیاهان برای دستیابی به ترکیبات تاثیر گذار بر پراکسیداز بروکلی با کاربردهای دارویی، کشاورزی و صنعتی قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of methanolic extract of some endemic plants from Mazandaran on kinetic parameters of Broccoli’s peroxidase

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohadjerani
  • Fatemeh Valiianamiri

Department of molecular and cell Biology, Faculty of basic sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Broccoli has been well known as a plant of high nutritional value. Application of broccoli peroxidase in different areas of clinical biochemistry, biotechnology and food industry enhances the interest for further study on the enzyme. The objective of this study was to evaluate the kinetic parameters of broccoli's peroxidase and their variations in the presence of methanolic extract of some endemic plants from Mazandaran. In this investigation, the crude extract from broccoli was homogenized, centrifuged, precipitated by ammonium sulfate and dialyzed. The enzyme activity was monitored in 414 nm with H2O2 and ABTS in phosphate-citrate buffer. The specific activity of the peroxidase was determined 0.58 U/mg in crude extract and 3.61 U/mg in dialysate. The optimum pH and temperature of the enzyme were obtained 4 and 30°C respectively. The extract of Artemisia tschernieviana, Eryngium caucasicum, Rosmarinus officinalis, Sambucus ebulus, Ligularia persica, Crataegus douglasii, Papaver rhoeas, Viscum album and Allium ursinum were prepared by maceration method. The enzyme activity was measured in presence of the extracts in different concentrations. The kinetic results shown that the extract of Crataegus douglasii, Rosmarinus officinalis, Papaver rhoeas and Artemisia tschernieviana in 33 µg/ml concentration inhibited the enzyme as 88.2, 79.5, 78.6 and 76.3% respectively. The extract of Ligularia persica shown no effect on maximum velocity of reaction while reduced the Km value by 4 times. Allium ursinu showed a partial inhibition on the peroxidase. Therefore, study on these plants for achieving to effectors on broccoli’s peroxidase, with pharmaceutical, agricultural and industrial applications could be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peroxidase
  • Broccoli
  • Kinetic parameters
  • Endemic plants
  • Inhibitor