نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

3 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر ملاتونین بر رسیدن، کیفیت و عمر پس از برداشت توت‌فرنگی و انتخاب غلظت‌های مؤثر آن، در گلخانه روی بوته‌های توت‌فرنگی رقم کوئین الیزا انجام شد. محلول‌پاشی ملاتونین در پنج سطح شامل صفر (شاهد)، 1، 10، 100 و 1000 میکرومولار در مرحله سبز روشن میوه انجام شد. برای بررسی اثر تیمارها بر فرآیند رسیدن، میوه‌ها در سه زمان 5، 10 و 15 روز پس از تیمار برداشت و تغییرات رشدی و فیزیولوژیکی آن‌ها بررسی شد. همچنین به منظور بررسی اثر ملاتونین بر عمر و کیفیت پس از برداشت، میوه‌ها پس از برداشت در مرحله رسیدن در سردخانه با دمای 4 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 12 روز نگهداری شدند. نتایج تیمار 1000 میکرومولار موجب افزایش میزان ABA و آنزیم PAL طی فرآیند رسیدن شد. همچنین تیمار 10 میکرومولار موجب کاهش میزان تولید ABA نسبت به نمونه‌های شاهد شد. نتایج نمونه‌های پس از برداشت نشان داد که میوه‌های تیمار شده با ملاتونین در غلظت 100 میکرومولار در طول نگهداری میزان سفتی بیشتری داشتند که با نسبت بالاتر TSS/TA همراه بود. علاوه بر کیفیت حسی، میزان تجمع فنل، آنتوسیانین و آسکوربیک اسید به همراه ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در میوه‌های برداشت شده از بوته‌های تیمار 100 میکرومولار ملاتونین در مقایسه با بوته‌های تیمار شاهد در طول نگهداری بالاتر بود. بر اساس نتایج می‌توان بیان نمود که اثر غلظت‌های متفاوت ملاتونین بر فرآیند رسیدن توت‌فرنگی نشان داد که غلظت 1000 میکرومولار موجب تسریع رسیدن نسبت به شاهد شده است. تیمار 10 میکرومولار ملاتونین موجب تأخیر در رسیدن نسبت به نمونه‌های شاهد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of preharvest treatment of melatotin on ripening and postharvest qualitative characteristics of strawberry (Fragaria × anannasa cv. Queen Elisa)

نویسندگان [English]

  • Sirvan Mansouri 1
  • Hassan Sarikhani 1
  • Mohammad Sayyari 1
  • Morteza Solimani Aghdam 2
  • Mohammad Ali Askari Sarcheshmeh 3

1 Department of Horticultural Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan-Iran

2 Department of Horticultural Science, Imam Khomeini International University, Qazvin-Iran.

3 Department of Horticultural Science, Tehran University, Karaj-Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of melatonin on the ripening, quality and postharvest life of strawberry and selecting its effective concentrations on strawberry cv Queen Elisa. Melatonin foliar application was performed at five concentrations including zero (control), 1, 10, 100 and 1000 μM in light green fruit stage. To investigate the effect of treatments on ripening process, fruits were harvested at 5, 10 and 15 days after treatment and their growth and physiological changes were evaluated. Also, in order to evaluate the effect of melatonin on postharvest life and quality, fruits were stored at 4 °C for 12 days. The 1000 μM treatment results increased the amount of ABA content and PAL enzyme activity during the ripening process. Also, 10 μM treatment decreased ABA production compared to those of control. The results of postharvest samples showed that fruits treated with melatonin at 100 μM concentration had higher firmness during postharvest, which was associated with higher TSS / TA ratio. In addition to sensory quality, the accumulation of phenol, anthocyanin and ascorbic acid with antioxidant capacity was higher in fruits harvested from 100 μM melatonin treatment compared to control treatment. It can be concluded that the effect of different concentrations of melatonin on the strawberry ripening process showed that the concentration of 1000 μM accelerated ripening compared to the control. Treatment with 10 μM melatonin delayed maturation compared to control samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "ABA"
  • "PAL"
  • "Sensory quality"
  • "Melatonin"