نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران/پژوهشکده فناوریهای شیمیایی/گروه شیمی آلی و دارویی

چکیده

اسید آلژینیک پلی ساکاریدی با ارزش است که از جلبکهای قهوه ای استخراج و بعنوان تغلیظ کننده، قوام دهنده، پایدار کننده و توانایی تشکیل ژل بطور وسیعی در صنایع غذایی، دارویی، زیست پزشکی، آرایشی، نساجی، رنگ و چاپ استفاده می گردد. روش استخراج و شرایط محیطی از جمله عوامل تاثیرگذار بر بازده فرآیند استخراج بوده که بررسی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
در این تحقیق از دو روش اسیدیفیکاسیون و کلسیفیکاسیون بمنظور مقایسه راندمان استخراج اسیدآلژینیک استفاده شده و تاثیر عواملی چون دما، غلظت و زمان جهت تعیین شرایط بهینه استخراج، بررسی گردیده است. از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز برای شناسایی و مقایسه اسید آلژینیک تهیه شده با نمونه استاندارد و از روشهای مندرج در رفرانس Food Chemicals Codex برای آنالیز آن استفاده گردیده است.
بر اساس این نتایج، بازده استخراج اسیدآلژینیک به روش کلسیفیکاسیون 8% افزایش نسبت به روش اسیدیفیکاسیون داشته است. علاوه براین غلظت 3% اسید مصرفی با زمان 2 ساعت ، غلظت4% قلیای مصرفی با زمان6 ساعت و نیز دمای Cͦ 40 پارامترهای محیطی مهم بر افزایش بازده استخراج تشخیص داده شد. نتایج بدست آمده از آنالیز اسید آلژینیک با میانگین خلوص 57/93%، خاکستر13/3%، کاهش وزن پس از خشک کردن 2/13%، خاکستر سولفاته 33/7%، فلزات سنگین برپایه سرب کمتر از 004/0%، سرب کمتر از ppm10 و آرسنیک کمتر از ppm3، همگی در محدوده مجاز تعیین شده بوده و لذا می تواند بعنوان اسیدآلژینیک با گرید غذایی معرفی گردد. داده های طیف سنجی نیز مطابقت کامل با نمونه استاندارد را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Extraction and purification of alginic acid from brown algae on the east southern coast of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad haji abolhasani

Department of Chemical technology/Iranian Research Organization for Science and Technology/Tehran/Iran

چکیده [English]

Alginic acid is a valuable polysaccharide that is extracted from brown algae and used widely in the food, pharmaceutical, biomedical, cosmetic, textile, dyeing and printing industries as thickeners, emulsifiers, stabilizers and the ability to form gels. Extraction methods and environmental conditions are the factors of the influence on the extraction yield. Evaluation of these agents have particular importance.
In this research, alginic acid was extracted using acidification and calcification methods, and were compared with each other. Temperature, concentration and time were evaluated to determine optimal extraction conditions. FTIR spectroscopy was used to identify and compare the alginic acid sample with the standard. The alginic acid sample was analyzed by using the methods provided in food chemicals codex.
Based on the results, the extraction yield of alginic acid was increasing 8% by calcification method ratio to the acidification method. Effective parameters have been identified to increase the extraction yield of alginic acid, including the concentration of 3% mineral acid at 2 hours, 4% alkaline concentration at 6 hours and temperature of 40 °C. The results of analysis of alginic acid were with an average purity of 93.57%, total ash 3.13%, loss on drying 13.2%, sulfate ash 7.33%, heavy metals as lead less than 0.004%, lead and arsenic less than 10 ppm and 3 ppm respectively. These results were based on the specified range food chemicals codex, and therefore it was introduced as an alginic acid food grade. The FTIR spectrum from alginic acid sample showed in according to its standard sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sargassum sp. brown algae
  • Alginic acid
  • Extraction methods
  • Calcification
  • Acidification