دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-274 

مقاله پژوهشی

بررسی و مقایسه ترکیب اسیدهای چرب در اندام‌های مختلف گیاه Eremurus inderiensis (M.Bieb.) Regel

صفحه 1-15

مجید حمزه لو؛ ابوالقاسم اردانه؛ کاظم مهدیقلی؛ فریده عطار؛ وحید نیکنام


خواص مهارکنندگی آلفاگلوکوزیداز و آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی اندام‌های هوایی گیاهان سیلن‌حبابی Silene Ampullata Bioss و گل‌استکانی‌برگه‌دار Campanula involucrate Auch.ex DC

صفحه 16-27

حسنا الماسی؛ محمد علی زارعی


تاثیر عمق کشت و تراکم اولیه بر میزان رنگیزه‌ها، محصول آگار و ترکیب اسیدهای چرب جلبک Gracilariopsis persica کشت شده در استخرهای آب شیرین کن جزیره قشم

صفحه 28-41

سمیه صاالحی؛ لطیفه پوراکبر؛ فاطمه عیدی قلعه قاضی


مطالعه فلوریستیک و معرفی گیاهان دارویی منطقه بابا امان، خراسان شمالی

صفحه 43-53

محبت نداف


بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اکوتیپ‌های مختلف سوروف (Echinochloa crus-galli L.)

صفحه 54-67

لیلما سراوانی؛ عباس بیابانی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ حسین صبوری؛ زینب اورسجی


فلور محوطه دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

صفحه 68-80

زهرا قربانی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ زهرا توکلی


بررسی تیمارهای مختلف ضد‌عفونی بر روی ریزنمونه‌های قره‌قاط (Vaccinium arctostaphylos L.)

صفحه 81-97

علیرضا قنبری؛ بهناز رضازاده؛ یونس پور بیرامی هیر؛ روح اله حق جویان


اثر زمین نمای پیت و ماند و روشنه بر فلور، شکل زیستی و کروتیپ پوشش روزمینی و بانک بذر خاک (مطالعه موردی، رویشگاه آمیخته ممرز)

صفحه 98-112

حمدیه کریمی کیا؛ مهدی حیدری؛ فایز رئیسی گهرویی؛ مسعود بازگیر


اثرات ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی و مهارکنندگی کافئین بر فعالیت آنزیمی، نشت الکترولیت و رشد چند گونه گیاهی

صفحه 113-125

مسعود حیدری زاده؛ عادل محمدی؛ شهناز زارعی


ارزیابی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط برای صفات آگرومورفولوژیکی فلفل (Capsicum spp.) با استفاده از نشانگرهای ISSR

صفحه 126-138

محسن صالحیان؛ رضا درویش زاده؛ محمود رضازاد


تولید درون شیشه‌ای تانشینون‌ها در ریشه‌های نوپدید گیاه برازمبل (Kar. abrotanoides Perovskia) با استفاده از نیترات نقره و عصاره مخمر

صفحه 139-151

بهناز بایسته؛ پروانه ابریشم چی؛ جواد اصیلی؛ آرزو ذاکر


برآورد غیر مخرب کلروفیل و نیتروژن در برگ انگور با استفاده از داده‌های ابرطیفی زمینی و کاربرد روش ماشین بردار پشتیبان

صفحه 152-167

محسن میرزائی؛ صفر معروفی؛ عیسی سلگی؛ مژگان عباسی؛ روح الله کریمی


اثر نانو ذرات اکسید مس (CuO-NPs) بر رشد گیاه کاهو و جذب آن توسط گیاه در شرایط گلخانه

صفحه 168-181

ساره نظامی


بررسی تنوع ژنتیکی کهور پاکستانی (Prosopis juliflora) در استان خوزستان به روش CDDP

صفحه 182-194

سحر نصیری؛ مهدی یوسفی؛ مریم حائری نسب


اثر توده‌های پهن‌برگ بومی و سوزنی‌برگ غیر بومی بر ترکیب و تنوع پوشش‌های کف زیر آشکوب در جنگل سردآبرود مازندران

صفحه 195-208

سمانه حاجی میرزا آقایی؛ حمید جلیلوند؛ سیدمحمد حجتی؛ یحیی کوچ


بررسی اندام‌های زایشی در گل یخ (Chimonanthus praecox L.)

صفحه 209-223

کبری قربانی؛ پریسا جنوبی؛ احمد مجد؛ مینا کاظمیان روحی


شناسایی، طبقه‌بندی و آنالیز بیان خانواده ژنی عوامل رونویسی DREB در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis) تحت تنش شوری

صفحه 224-235

حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ سمیرا محمدی


وضعیت رویشگاه‌ها و گونه‌های گیاهی همراه گونه بومی بادام خاکستری (Amygdalus eburnea Spach.) در ایران

صفحه 236-248

سمیه زنگی آبادی؛ حسن زارع مایوان؛ حسین مصطفوی؛ حجت اله رنجبر


بررسی اثرات ضدباکتریایی، آنتی‌اکسیدانی و تعیین محتوی فنلی و فلاونوئیدی گیاه داروئی Physalis peruviana L.

صفحه 249-262

بهروز دوستی؛ کامران سمیعی؛ سپیده زرین زاده


تاثیر تنش شوری بر برخی متابولیت‌های ثانویه زعفران

صفحه 263-274

فاطمه سادات مسلمی؛ آتوسا وزیری؛ گل اندام شریفی؛ جواد قره چاهی