نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه پیام نور قشم

چکیده

بهره‌برداری از جلبک‌های قرمز جنس Gracilariaبرای استخراج آگار بطور قابل توجهی در دهه‌های اخیر افزایش یافته است، همچنین جلبک دریایی در سال‌های اخیر بطور فزاینده‌ای برای داروهای جدید مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک منبع اصلی از ترکیبات فعال زیستی طبیعی و بیومتریال نشان داده شده است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عمق کشت و تراکم جلبک Gp. persica کشت شده در استخر بتونی جزیره قشم بر استخراج آگار، رنگیزه‌های فیکوبیلی-پروتئینی و کلروفیل a وترکیب بیوشیمیایی اسیدهای چرب لیپیدها بود. نشاء‌ها جلبک Gp. persica بر روی رشته طناب-های پلی‌اتیلین با وزن ذخیره اولیه 100 گرم و 200 گرم بر متردر دو عمق یک متر و دو متر که برای هر تیمار 3 تکرار در نظر گرفته، به مدت 45 روز پرورش داده شد. نتایج این مطالعه نشان داد میزان رنگیزه‌ها و محصول آگار با افزایش عمق و کاهش شدت نور افزایش می‌یابد. بیشترین میزان محصول آگار در عمق 2 متری (34/12 درصد) بدست آمد و در این عمق بیشترین قدرت ژل g cm-2 637 بود. میزان چربی بدست آمده از این گونه کم بود و در دو عمق بررسی شده مقدار آن تغییر نکرد (05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of depth and primary density on the pigments, agar yield and fatty acids component of Gracilariopsis persica cultivation on desalination pools in Qeshm Island

نویسندگان [English]

  • Somayeh Salehi 1
  • fatemeh Eidei Galeh Gazi 2

1 urmia University

2 Qeshms Payame Noor University

چکیده [English]

The exploitation of Gracilaria macro algae for agar extraction has increased significantly in recent decades. Also in recent years seaweeds increasingly considered to search the new drugs and have been shown as a primary source of biomaterials and bioactive natural compounds. The purpose of this study is to investigate the effect 0f depth of cultivation and density of Gracilariopsis persica algae on the agar extraction, phycobiliproteins and chlorophyll a pigments and the biochemical composition of lipids fatty acids from red seaweed Gp.persics in gheshm Island concrete pond. Seedlings cultured on polyethylene threads with primary storage weight (100g and 200g density) at two depths (1m and 2m depth) ,considering three replication for each treatment during 45 days. The results of this study showed that the amount of pigments and agar increases with increasing depth and decreasing light intensity. The maximum agar yield was obtained at 2m depth and at this depth the maximum gel strength was 673 g cm-2. The amount of lipid was low it didn’t change much studied in two depth (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depth
  • Phycobiliproteins
  • Fatty acids
  • Gracilariopsis persica