نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

گونه بادام خاکستری (Amygdalus eburnea Spach.) یکی از گونه های اندمیک مناطق خشک و نیمه خشک ایران می باشد که ضمن داشتن ارزش دارویی در حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک اهمیت بسیاری دارد. از طرفی تعداد زیادی گونه های همراه در اکوسیستم های این گونه وجود دارد که در حفاظت خاک و پویایی اکوسیستم نقش دارند. اطلاعات موجود در زمینه ویژگی های رویشگاهی بادام خاکستری اندک می باشد. در این پژوهش، به بررسی ویژگی های 52 رویشگاه این گونه دربیشتر سرزمین ایران پرداخته شد، داده های اکولوژیکی جمع آوری گردید، وضعیت آشفتگی اکوسیستمی ثبت شد وگونه های گیاهی همراه این گونه جمع آوری و مورد شناسایی قرار گرفت. بررسی شرایط رویشگاهی نشان داد که این گونه بیشتر در مناطق صخره ای با خاک های سنگلاخی-شنی و سبک و در جهات جغرافیایی جنوب و جنوب شرقی قرار دارد. نتایج نشان داد که در حدود 90% از رویشگاه ها Artemisia sieberi Besser. و Amygdalus scoparia Spach. گونه همراه غالب می باشند. چرای بی رویه دام اهلی در این مناطق مهمترین عامل تخریب و کاهش رویشگاه های این گونه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of habitats and associated plant species with gray almond (Amygdalus eburnea Spach.), an endemic species of Iran

نویسندگان [English]

  • Somayeh Zangiabadi 1
  • hassan zare maivan 2
  • Hossein Mostafavi 3
  • Hojjatollah Ranjbar 4

1 Department of Plant Biology, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Plant Biology, Tarbiat Modares University. Tehran Iran14115-115

3 Department of Biodiversity and Ecosystems Management, Research Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University, GC, Tehran, Iran

4 Department of Mining Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

Gray almond (Amygdalus eburnea spach.) is one of the most common endemic plants of arid and semi-arid sections of Iran, with medicinal value and important in protection of soil and prevention of soil erosion. Also, there are many other plant species associated with Amygdalus eburnea Spach. which potentially contribute to soil conservation and ecosystem dynamics. Though extensive in distribution, information available about the gray almond habitat characteristics is scarce. In this research, characteristics of 52 habitats of Amygdalus eburnea Spach. were studied covering much of Iran. Ecological data were collected, ecosystem disturbance status recorded and the plant species associated with this species collected and identified. The study of habitat conditions showed that this species grows more in sandy and light-textured rocky areas of the southern and south-eastern aspects. The results showed that Artemisia sieberi Besser. and Amygdalus scoparia Spach. are the dominant associated species of gray almond in almost 90% of habitats. Results showed the biggest habitat disturbance and habitat loss was caused by domestic livestock grazing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amygdalus eburnea Spach
  • associated plant species
  • Plant ecology
  • Habitat disturbance