نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی

چکیده

گیاه کرن‌بری با نام محلی قره‌قاط و نام علمی (Vaccinium arctostaphylos L.) ازخانواده‌ی اریکاسه می‌باشد. میوه گیاه قره‌قاط سته و کروی شکل بوده و به دلیل دارا بودن ترکیبات آنتوسیانینی، فلاونوئیدی، ضدسرطان و ضدمیکروبی از ارزش تجاری بالایی برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی روش‌های ضدعفونی ریزنمونه‌های گیاه قره‌قاط در قالب سه آزمایش مختلف صورت گرفت. در آزمایش اول ضدعفونی ریزنمونه‌های پنج اکوتیپ مختلف که شامل اکوتیپ‌های حوران، سوها، خلخال، لیسار و پره‌سر مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش دوم تأثیر تغییرpH محلول ضدعفونی و آزمایش سوم به بررسی تأثیر تتراسایکلین و نیترات نقره در ضدعفونی ریزنمونه‌های قره‌قاط پرداخت. در آزمایش اول اکوتیپ لیسار به‌عنوان بهترین اکوتیپ در ریزنمونه‌های سالم، در آزمایش دوم 9=pH بهترین عملکرد، و در آزمایش سوم نیترات نقره بیشترین میزان ریزنمونه‌های سالم را داشت. بطور کلی عوامل متعددی در ضدعفونی ریزنمونه‌های گیاهی تاثیر دارند. نتایج این آزمایشات نشان داد که در ضدعفونی ریزنمونه‌های گیاه قره قاط، نوع اکوتیپ، مواد ضدعفونی کننده و pH نقش اساسی را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of different disinfection treatments on the explants of Cranberry (Vaccinium arctostaphylos L.)

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghanbari 1
  • Behnaz Rezazadeh 2
  • Younes Pourberami Hir 2
  • Roohallah Haghjooyan 3

1 Dept. of Horticulture, University of Mohaghegh Ardabili

2 Dept. of Horticulture, University of Mohaghegh Ardabili

3 Horticultural Sciences Research institute

چکیده [English]

Cranberry (V. arctostaphylos L.) which locally named Shihard is belonging to Ericaceae family. The fruit is spherical and spicy and it has high commercial value because of the presence of the anthocyanin, flavonoids, anticancer and antimicrobial compounds. This research was conducted to investigate the disinfection methods of Cranberry in three different tests. The first experiment was to evaluate the disinfection of the explant of five different ecotypes including; Horan, Soha, Khalkhal, Lisar and Paresar. The second experiment examines the effect of changing the pH of the disinfectant solution and the third experiment investigated the effects of tetracycline and silver nitrate on disinfection of cranberry explants. In the first experiment, the Lisar ecotype was considered as the best ecotype for healthy samples, in the second experiment, pH = 9 was the best, and in the third experiment, silver nitrate had the highest percentage of healthy sputum samples. In general, many factors effects on disinfection of explants. The results of these experiments showed that type of ecotype, disinfectant materials and pH effects on disinfection of cranberry explants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotype
  • Flavonoid
  • Tetracycline
  • Silver nitrate