نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان، دانشکده علوم، گروه عتوم زیستی

2 گروه علوم زیستی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

افزایش قندخون پس از صرف غذا برای افراد دیابتی یک مشکل جدی می‌باشد که یکی از راه‌های مقابله با این مشکل، ممانعت از شکستن کربوهیدرات‏های پلی‏مری به گلوکز در روده، از طریق مهار آنزیم آلفاگلوکوزیداز بوده است. نظر به فعالیت مهار بالای گزارش شده برای عصاره متانولی اندام‌های هوایی گیاهان سیلن‏حبابی Silene Ampullata Bioss و گل‏استکانی‏برگه‏دار Campanula involucrate Auch.ex DC، تعیین مکان اندامی این فعالیت هدف این مطالعه قرار گرفت. عصاره متانولی (گل، برگ، ساقه) این گیاهان از نظر فعالیت مهارکنندگی بر روی آلفاگلوکوزیداز و توان احیاکنندگی مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین میزان فعالیت مهارکنندگی گیاه سیلن‌حبابی مربوط به غلظت mg/ml2 عصاره متانولی اندام‏های گل و برگ (100%) و بیشترین میزان فعالیت مهارکنندگی گیاه گل‏استکانی‏برگه‏دار مربوط به غلظت mg/ml 40 عصاره متانولی برگ و گل (100%) بود. کمترین میزان IC50 مربوط به اندام‏های گل و برگ گیاه سیلن‌حبابی (mg/ml ۱۳/۰) بود. عصاره متانولی اندام‌های گل و برگ گیاه گل‏استکانی‌‏برگه‏دار به ترتیب الگوی مهار غیررقابتی و مرکب نارقابتی- غیررقابتی، و عصاره اندام‌های گل و برگ سیلن‌حبابی به ترتیب الگوی مهار مرکب نارقابتی- غیررقابتی و نارقابتی از خود نشان دادند. عصاره متانولی گل گیاهان سیلن-حبابی و گل‌استکانی‌برگه‌دار فعالیت آنتی‌اکسیدانی قابل توجهی نسبت به سایر اندام‌های هوایی از خود نشان دادند. عصاره متانولی اندام‏های گل و برگ گیاه سیلن‌حبابی و گل‌استکانی‌برگه‌دار، دارای مواد مهارکننده مؤثری می‌باشند، لذا جداسازی و خالص‌سازی آنها و بررسی تأثیر آن‌ها بر روی آنزیم آلفاگلوکوزیداز و مطالعه‌ی این اثرات در شرایط invivo می‌تواند به معرفی داروهای کم خطر و موثرتری در جلوگیری کننده از افزایش قند خون منجر گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

α-glucosidase inhibition activity and antioxidant properties of aerial parts methanol extract from Silene Ampullata Bioss and Campanula Involucrate Auch.ex Dc.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Zarei 1
  • Hosna Almasi 2

1 Department of Biological sciences, Faculty of science, University of Kurdistan

2 Department of Biol.Sci., Faculty of Science, University of Kurdistan, Sanandaj,IRAN.

چکیده [English]

An after meal increase in blood glucose for diabetics is a serious problem. One of the ways to cope with this problem is to inhibit the intestinal α-glucosidase. The inhibitory effect of methanol extract from aerial parts of Silene Ampullata Bioss and Campanula Involucrate Auch.ex Dc. previously has been reported, the purpose of this study was to determine the location of the organs of this activity. The maximum inhibitory activity of Silene Ampullata Bioss, was related to the 2 mg/ml concentration of the leaf organ and flower organ's methanol extract (100%), and again the 40 mg/ml concentration of the leaf organ and flower organ methanol extract produced the maximum inhibitory activity for Campanula involucrate Auch.ex Dc. (100%). The minimum amount of IC50 (0.13 mg/ml) was achieved for the flower and leaf of Silene Ampullata Bioss. According to the results of kinetic studies, the methanol extracts from flower and leaf organs of Campanula involucrate showed non-competitive and mixed pattern of inhibitory activity on alpha-glucosidase, respectively. While the extracts from flower and leaf of Silene Ampullata Bioss showed a mixed and uncompetitive inhibition pattern of inhibitory activity on alpha-glucosidase, respectively. The methanol extract of Silene Ampullata and Campanula Involucrate flower organs had a significant antioxidant activity in comparison with other aerial organs.The methanol extract of the leaf and flower organs of Campanula involucrate and Silene Ampullata possesses effective inhibitors, therefore isolation and purification of active components and in vivo study of their effects on alpha-glucosidase could be the subject of further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • α-glucosidase
  • Campanula involucrate Auch.ex DC
  • Inhibitor
  • methanol extract
  • Silene Ampullata Bioss