نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی- کرمانشاه- ایران

چکیده

افزایش تولید و مصرف نانو ذرات نگرانی هایی را در مورد اثرات آنها بر موجودات زنده ایجاد کرده است. در این مطالعه اثر نانو ذرات اکسید مس بر رشد گیاه کاهو و جذب آن توسط گیاه و در محیط خاک در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه دیویس- کالیفرنیا بررسی شد. تیمار ها شامل شاهد، کلرید مس و نانو ذرات اکسید مس بودند که 14 روز بعد از کاشت گیاه اعمال شدند. در طول دوره رشد گیاه شاخص پلاستوکرون (به عنوان شاخص رشد گیاه)، شاخص پلاستوکرون برگ شماره 4 (به عنوان برگ مرجع)، غلظت مس در برگ شماره 4 با دستگاه ICP-MS و غلظت مس در برگهای با شاخص پلاستوکرون مشخص با دستگاه لیزر ابلیشن همراه با ICP-MS اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اثر نانو ذرات بر شاخص پلاستوکرون کل گیاه و برگ شماره 4 معنی دار نبود. غلظت مس در برگ شماره 4 با گذشت زمان از اعمال تیمار نانو ذرات کاهش یافت. اندازه گیری غلظت مس با دستگاه لیزر ابلیشن نشان داد که تفاوت چندانی بین غلظت مس در بخش های مختلف برگ و در تیمار نانو ذرات با سایر تیمار ها وجود نداشت. همچنین، بیشترین غلظت مس در رگبرگ برگ نسبت به سایر بخش ها مشاهده گردید. به طور کلی با توجه به نتایج به نظر می رسد که نانو ذرات توسط گیاه جذب نشده و تاثیر چندانی نیز بر رشد گیاه نداشته اند. انجام مطالعات بیشتر با سایر گیاهان در این زمینه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Copper Oxide Nanoparticles (CuO- NPs) on Lettuce Growth and Uptake by Plant in Greenhouse Condition

نویسنده [English]

  • Sareh Nezami

Department of Soil Science- agriculture faculty- Razi University- Kermanshah-Iran

چکیده [English]

Increasing the production and use of nanoparticles in the environment has raised concerns about their effects on living organisms. In this study the effect of CuO- NPs on the lettuce growth and its uptake by the plant were investigated in a research greenhouse and in soil environment at Davis university of California. Treatments included control (distilled water), CuCl2 and CuO- NPs which applied 14 days after planting. During the plant growth, Plastochron Index (PI), Leaf Plastochron Index (LPI) of leaf number 4, copper (Cu) concentration in leaf number 4 by ICP-MS and Cu concentration in leaves with specific plastochron index by Laser Ablation-ICP-MS were measured. Results showed that the effect of nanoparticles on the PI of whole plant and leaf number 4 was not significant. The Cu concentration in leaf number 4 was decreased with time after application of nanoparticles treatment. Measurement of Cu concentration by LA-ICP-MS showed the insignificant difference in Cu concentration between different parts of leaf and between nanoparticles treatment with other treatment. Also, the highest concentration of Cu was observed in between veins than other parts of the leaf. It seems that CuO- NPs have not been absorbed by the plant and have little effect on plant growth. More studies with other plants are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticle
  • Copper
  • Plastochron Index
  • Lettuce