نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

چکیده

شناسایی فلور هر منطقه در حفظ ذخایر ژنتیکی و گیاهی هر کشوری نقش مهمی ایفا می‏کند. شناخت گیاهان موجود در هر منطقه بعنوان زیر‏بنایی برای سایر طرح‏های تحقیقاتی محسوب می‏شود. تحقیق حاضر در بخشی از منطقه نمونه گردشگری بابا امان در شهرستان بجنورد واقع در استان خراسان شمالی انجام شده‏است. بمنظور شناسایی فلور، بررسی پراکنش جغرافیایی گونه‏های گیاهی، شکل زیستی و معرفی گیاهان دارویی اقدام به انجام این تحقیق شد. با توجه به شروع فصل رویش با مراجعات متعدد به منطقه نمونه‏های گیاهی برداشت گردیدند. سپس گونه‏های گیاهی جمع‏آوری شده بر اساس منابع موجود شناسایی شدند. 117 گونه گیاهی در 101 جنس و 33 خانواده گیاهی شناسایی شدند که خود معرف تنوع زیستی گیاهی منطقه مورد مطالعه است. خانواده‏های Asteraceae با 20 گونه، Poaceae با 17 گونه و Lamiaceae با 14 گونه بزرگترین خانواده‏های گیاهی منطقه مطالعه شده را تشکیل می‏دهند. اشکال زیستی گیاهان منطقه که براساس طبقه بندی رانکایر تعیین شدند شامل همی کریپتوفیت‏ها (38 درصد)، تروفیت‏ها (32 درصد)،کامفیت‏ها (16 درصد)، کریپتوفیت‏ها (8 درصد) و فانروفیت‏ها (6 درصد) می‏باشد. گیاهان منطقه از نظر کورولوژی، عمدتاًً به چند سرزمین گیاهی تعلق دارند. درصد کوروتیپ‎های مختلف گیاهان در منطقه مورد مطالعه عبارت بودند از منطقه ایرانی- تورانی 65 درصد، دو ناحیه‏ای 18 درصد، سه ناحیه‏ای 9 درصد و چند ناحیه‏ای و جهان وطنی 8 درصد. در بین گونه‏های منطقه مورد بررسی 24 گونه دارویی شناسایی شدند که 21 درصد از کل گونه‏های منطقه را در بر می‎گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Floristic study and introduce medicinal plants of Babaaman region, North Khorasan

نویسنده [English]

  • MOHABAT NADAF

Department of Biology, University of Payame Noor, P.O. BOX 19395-4697 Tehran, Iran

چکیده [English]

Flora identification of every region playes essential role in conserving of genetic resources of the each country. Recognition of flora in each region is important and useful for other scientific researches. The aim of this study was investigated floristic composition, introducing the medicinal plant, determination of life forms, and plant geographical distrubition of Babaaman. This area is located in Bojnord, North Khorasan. The amount of annual precipitation is 252.7 mm. Plant species were collected in according to the beginning of growth season. Then these species were identified by using of Indispensible Floras. Atotal of 117 plant species belonging to 101 genera and 33 families are recorded in Babaaman, that shows plant diversity in this area. The richest plant families are Asteraceae (20 species), Poaceae (17 species), and Lamiaceae (14 species). The genera Centaurea L, Cousinia Cass.and Conolvulus L. each genus with 3 species are the richest ones. According to Raunkiar’s life form categories, they are including hemicryptophytes (38%), therophytes (32%), chamaephytes (16%), cryptophytes (8%) and phanerophytes (6%). From the view point of chorotype of this area include: Irano- Tourannian zone (65%), two regional (18%), three regional (9%) and several regional (8%). The most percent belongs to Irano- Tourannian zone. 28 plant species

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babaaman
  • North Khorasan
  • Life form
  • Flora
  • Chorotype