نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه علوم گیاهی- دانشکده علوم زیستی- دانشگاه خوارزمی- تهران- ایران

3 دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی

چکیده

فلور محوطه دانشگاه خوارزمی در کرج دارای پوشش گیاهی قابل توجهی است. دانشگاه خوارزمی در شمال
غربی شهرستان کرج واقع شده است و دارای وسعتی معادل 212 هکتار است. حداکثر ارتفاع آن 1321 متر از
سطح دریا و حداقل ارتفاع آن 1280 متر است. در این پژوهش برای اولین بار ترکیب فلوری، پراکنش جغرافیایی،
اشکال زیستی و گونه های انحصاری موجود در این منطقه مورد بررسی قرار می گیرند. براساس نتایج حاصل از
این تحقیق در پوشش گیاهی این منطقه 170گونه گیاهی متعلق به 140 سرد ه و 33 تیره شناسایی شده اند. مهمترین تیره های گیاهی شناسایی شده از نظر غنای گونه ای به ترتیب عبارتند از: تیره کاسنیان Asteraceae با 37 گونه،تیره گندمیان Poaceae با 19گونه، تیره کلمیان Brassicaceae با 15گونه، تیره باقلائیان Fabaceae با 15
گونه و تیره گل گاوزبانیان Boraginaceae با 9گونه. مطابق با روش طبقه بندی رونکیه اشکال زیستی گیاهان
شناسایی شده در این منطقه شامل 58/82درصد تروفیت، 28/24درصد همی کریپتوفیت، 4/71درصد کامفیت،
3/53درصد ژئوفیت، 2/94درصد کریپتوفیت و 1/18درصد فانروفیت و 1/17درصد انگل است. 75/88
درصد از کل گونه های شناسایی شده این منطقه متعلق به عناصر ایرانو-تورانی و 2/94درصد از کل گونه های
شناسایی شده انحصاری ایران هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Flora of Kharazmi University Campus, Karaj, Alborz province, Iran.

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghorbani 1
  • Farrokh Ghahremaninejad 2
  • Zahra Tavakkoli 3

1 Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Department of Plant Sciences Faculty of Biological Sciences Kharazmi University 43 Dr. Mofatteh Avenue Postal Code 15719-14911 Tehran, Iran

3 Department of plant sciences, Faculty of Biological sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The flora of Kharazmi University campus has significant vegetation. Kharazmi
University with an area of 212 hectares is located in northwest of Karaj, in the Alborz
province of Iran. Minimum and maximum altitudes of this area are 1280 and 1312 m,
respectively. In this research, for the first time, the flora composition, chorology, life
forms, and endemic species in this region are investigated. In results of this study, 170
species belonging to 140 genera and 33 families were recognized. The following families
have the highest number of species: Asteraceae with 37 species, Poaceae with 19 species,
Brassicaceae with 15 species, Fabaceae with 15 species, and Boraginaceae with 9 species.
Life forms using Rounkierʼs method were included therophytes (58.82% ),
hemicryptophytes (28.24%), chamaephytes (4.71%), geophyte (3.53%) cryptophytes
(2.94%), phanerophytes (1.18%) and parazit (1.17% ). In total species identified in the
area 75.88% of the chorological elements belong to Irano-Turanian floristic region and
2.94% all plant recognized in the area were endemic plant species of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz province
  • Endemic species
  • Floristic
  • Life form