نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

یکی از مهمترین علل محدود کننده رشد گیاهان کمبود مواد غذایی خاک است. نیتروژن به عنوان یکی از عناصر غذایی پرمصرف و ضروری برای تولید گیاه به شمار می‌رود که کمبود آن در بسیاری از مناطق کشور رایج است. یکی از روش‌های تامین نیاز غذایی گیاهان، کاربرد عناصر به صورت تغذیه برگی است. در مطالعه حاضر اثر محلول‌پاشی عناصر میکرو (آهن و روی) بر برخی صفات رشدی و بیوشیمیایی گیاه آویشن باغی از جمله طول و وزن خشک ریشه و اندام هوایی، سطح برگ، محتوای نسبی آب برگ، کلروفیل، قند محلول، پرولین و آنزیم‌های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز و محتوای اسانس تحت کمبود نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل کمبود نیتروژن در دو سطح نرمال و کمبود و محلول‌پاشی عناصر کم‌مصرف (آهن و روی) در سه سطح شاهد، یک درصد و دو درصد از منبع سولفات آهن و سولفات روی بود. نتایج حاصل نشان داد که کمبود نیتروژن باعث کاهش محتوای کلروفیل و افزایش کاروتنوئید نسبت به شاهد شد. محتوای قند محلول، پرولین و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در ریشه و برگ گیاه آویشن در شرایط کمبود نیتروژن افزایش یافت. محلول‌پاشی با عناصر کم-مصرف باعث بهبود کمبود نیتروژن شد و به طور کلی عنصر روی نسبت به آهن اثر بارزتری بر فاکتورهای بیوشیمیایی داشت. ترکیب اصلی اسانس آویشن تیمول بود که در شرایط کمبود نیتروژن و همچنین تحت محلول‌پاشی با عناصر کم‌مصرف افزایش یافت. بین فعالیت کاتالاز گیاه با فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز آن نیز همبستگی مثبت معنی داری (9/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of iron and zinc foliar application on some biochemical traits of Thymus (Thymus vulgaris L.) plant under nitrogen deficiency

نویسندگان [English]

  • Zeinab Asle Mohammadi 1
  • Nayer Mohammadkhani 2
  • Moslem Servati 2

1 MSc student, Shahid Bakeri High Education Center of Miandoab, Urmia University, Urmia, Iran

2 Assistant Professor, Shahid Bakeri High Education Center of Miandoab, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

One of the most important causes limiting the growth of plants is soil nutrient deficiency. Nitrogen is considered as one of the essential nutrients for plant production and its deficiency is common in many parts of the country. One of the ways to provide nutrients for plants is foliar application of them. In present study the effect of soluble micronutrients (iron and zinc) on some of the biochemical traits of thyme, including length and dry weights of root and leaf, leaf area, relative water content, chlorophyll, soluble sugar and proline contents and catalase and ascorbate peroxidase enzymes activity and essential oil constitutes was evaluated under nitrogen deficiency. Treatments included nitrogen deficiency at two levels of normal and deficiency and foliar spraying of micronutrients (iron and zinc) in three levels of control, one percent and two percent of the source iron sulfate and zinc sulfate. The results showed nitrogen deficiency reduced the chlorophyll content and increased carotenoids content compare to control. soluble sugar and proline contents and the activity of antioxidant enzymes increased in roots and leaves of thyme plant in nitrogen deficiency conditions. Spraying micronutrients improved nitrogen deficiency conditions, and in general, zinc nutrient had a more significant effect on biochemical factors compare to iron. The main constitute of thyme essential oil was thymol, that increased under nitrogen deficiency and also leaf nutrition by micronutrients. There was a significant correlation (P0.7) between catalase activity and ascorbate peroxidase activity of plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbate peroxidase
  • Leaf nutrition
  • Proline
  • Soluble sugar
  • Thymus vulgaris