نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران

چکیده

این مقاله به بررسی اثرات کاربرد همزمان سیلیسیم و تیمارهای بیولوژیکی بر فعالیت آنتی اکسیدان‌های آنزیمی و غیر آنزیمی و پراکسیداسیون لیپیدها تحت تنش سرب می‌پردازد. این مطالعه در آزمایش گلدانی برای تعیین اثرات چهار غلظت سرب (0 ، 500 ، 1000 و 1500 پی پی ام) و سه غلظت سیلیسیم (0، 5/1و 3 میلی مولار) و چهار سطح تیمار بیولوژیک (بدون تلقیح ، جدایه 6 و 19 باکتری و میکوریز) بر گیاه گشنیز انجام شد. صفات مورد اندازه‌گیری در این پژوهش شامل بیومس گیاهی، فعالیت آنزیم کاتالاز، پراکسیداز، سوپراکسیددیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، مالون دآلدهید، فنل، فلاونویید و آنتی اکسیدان بود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از کاهش معنی‌دار بیومس گیاهی دراثر غلظت‌های مختلف سرب بود، علاوه براین محتوی مالون دآلدهید، فعالیت آنزیم پراکسیداز، فنل، فلاونویید و آنتی اکسیدان همسو با افزایش غلظت سرب افزایش یافت اما سرب تنها تا غلظت 500 پی‌پی‌ام توانست فعالیت آنزیم کاتالاز و سوپراکسیدیسموتاز را افزایش دهد. نکته قابل توجه برهمکنش تیمار جدایه 6 باکتری و یا میکوریز با تیمار محلول‌پاشی با 3 میلی مولار نانو ذرات سیلیسیم بود که در اکثر صفات سبب افزایش آن‌ها شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of biological and non-biological inraction on enzymatic and non-enzymatic antioxidant of coriander (Coriandrum sativum) under Pb stress condition

نویسندگان [English]

  • hamideh fatemi 1
  • Behrooz Esmaielpour 2

1 university f mohaghegh ardabili, ardabil, Iran

2 department of horticulture, university of mohaghegh ardabili, ardabil, Iran

چکیده [English]

In order to increase vegetable productivity by improving environmental conditions, this article investigates the effects of stimulates exogenous of silicon and biological treatment on the activities of major antioxidant enzymatic and non-enzymatic and on lipid peroxidation under Pb stress. This study was conducted in pot experiment to determine the effects of four Pb concentrations (0, 500, 1000, and 1500 ppm) at three different concentrations of silicon (Si) (0, 1.5 and 3 mM) and PGPR (non-inoculated, isolated 6 and 19 and mycorrhiza) on a coriander (Coriandrum sativum). The traits measured in this study included plant biomass, catalase, peroxidase, superoxide dismutase, ascorbate peroxidase, malondialdehyde, phenol, and flavonoid and antioxidant capacity. The results of this study showed a significant decrease in plant biomass at different concentrations of Pb. In addition, the content of malondialdehyde, peroxidase, phenol, and flavonoid and antioxidant activity increased with increasing Pb concentration but catalase and superoxide dismutase activity only up to 500 ppm Pb was able to increase. The interaction isolate 6 bacteria or mycorrhizal isolate with foliar treatment with 3 mM silicon nanoparticles, which increased in most traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzyme
  • Silicon
  • Coriander