ساختار و وقایع تکوینی اندام‌های زایشی و دانه در گونه Onobrychis viciifolia

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر

2 مدرس دانشگاه ملایر

چکیده

ساختار و وقایع تکوینی اندام‌های زایشی و دانه در گونه Onobrychis viciifolia Scop. (Fabaceae)، برای اولین بار توسط میکروسکوپ نوری و با استفاده از فنون مختلف رنگ‌آمیزی مورد بررسی قرار گرفت. مادگی پایک‌دار این گیاه دارای کرک‌های بلند و یک تخمک است. تخمک بالغ خمیده، پرخورش و دو پوششی است و دارای سفت زیگزاگی می‌باشد. میوز مگاسپوروسیت به تشکیل یک تتراد T شکل می‌انجامد. درOnobrychis viciifolia کیسه‌رویانی از نوع پلی‌گونوم است. هسته‌های‌قطبی در نزدیکی دستگاه تخم‌زا هستند. تلفیق آنها سریع و قبل از لقاح است. بافت آندوسپرم دانه در ابتدا حالت سنوسیتیک دارد. پوسته دانه شامل لایه کوتیکول، ماکرواسکلرید و استئواسکلرید ضخیم است که در زیر آن لایه پارانشیمی با تجمع نشاسته بالا قرار دارد. در ناف دانه، لایه نردبانی دو‌لایه، اثر تراکئید و پارانشیم زیر نافی دیده می‌شود. تکوین بساک زمانی که گل‌ها خیلی کوچک هستند آغاز می‌شود.‌ بساک‌ها چهار کیسه گرده‌ای هستند و تکوین دیواره از نوع دولپه ای می باشند که متشکل از چهار لایه شامل: اپیدرم، لایه مکانیکی، یک لایه میانی و تاپی ترشحی است. تکوین گرده‌ها در کیسه‌های گرده یک بساک همزمان است. دانه‌های گرده بالغ بیضی شکل و دو سلولی هستند .در زمان شکوفایی بساک ضخامت فیبری لایه مکانیکی افزایش می یابد. صفات رویان‌شناختی مورد بررسی در این گیاه دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با سایر گونه‌های مطالعه شده از این جنس و تیره است. مطالعه این صفات منجر به گسترش دانش تکوین و افزایش اطلاعات در زمینه رویان شناسی این گیاه شده و می تواند در حوزه بررسی‌های مقایسه‌ای راه گشا باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of structure and developmental events of reproductive organs and seed in Onobrychis viciifolia

نویسندگان [English]

  • Nayyereh Olanj 1
  • Nayereh Tanaomi 2
  • Maryam Koolivand 2

1 Department of Biology, Faculty of Basic Science, Malayer University, Malayer, Iran.

2 Malayer university

چکیده [English]

Structure and developmental events of reproductive organs and seed in Onobrychis viciifolia Scop. (Fabaceae), were investigated for the first time using bright field microscopy with different staining techniques. The pedunculate ovary of this plant has long trichomas and one ovule. The mature ovule is anatropous, crassinucellar and bitegumic with zigzag micropyle. Meiosis of megasporocytes results in a T-shaped tetrad. In Onobrychis viciifolia embryo sac is the type of Polygonum. The polar nuclei are close to the egg apparatus and the fusion of them is very soon and before fertilization. The seed coat consists of cuticle, macrosclereid and osteosclereids that parenchyma layer with starch grain accumulation is under it. At the hill pole, the double palisade layer, tracheid bar and subhilar parenchyma are visible. Anther development starts when the flowers are very small. The anthers are tetrasporangiate and their wall development follows the dicotyledonous type and consists of four layers: epidermis, endothecium, one middle layer and uninucleate secretory tapetum. Microspore development is simultaneous in sporangia of an anther. Mature pollen grains are ellipsoidal and two-celled. Fibrous thickenings are developed in the endothecium when shed. The embryological characters studied in this plant have similarities and differences with other studied species of this genus and family. The study of these characters has led to the development of developmental science and increased information in the field of embryology of this plant and can be useful in the field of comparative studies

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Ovule"؛ Embryo sac"؛ Megasporocytes"؛ Anther"؛
  • "؛ Onobrychis viciifolia"
دوره 34، شماره 4
دی 1400
صفحه 843-854
  • تاریخ دریافت: 04 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 15 بهمن 1399