بررسی فلوریستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه جنگلی یالهای اطراف آق اولر و مریان ، تالش، گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز تالش

2 استاد علوم زیست شناسی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکترای رشته سیستماتیک اکولوژی دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده

منطقه مورد مطالعه، به مساحت 5000 هکتار ، در شمال غربی شهر هشتپر، در گستره ارتفاعی1000 تا 1700 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد. با مطالعه فلوریستیک منطقه در سال های 1393-1394، تعداد177 گونه گیاهی متعلق به 119 جنس و 56 تیره شناسایی گردید. دولپه‌ای‌ها با 131 گونه غنی‌ترین گروه هستند و پس از آن تک لپه‌ای‌ها با 33 و نهانزادان آوندی با 13 گونه حضور دارند. شکل زیستی غالب گیاهان منطقه، مربوط به ژئوفیت‌ها (36 درصد) و سپس همی کریپتوفیت‌ها (30 درصد) است. از نظر کورولوژی، بیشترین سهم مربوط به عناصر اروپا- سیبری (5/27 درصد) و پس از آن عناصر اروپا-سیبری/ ایرانی-تورانی (20 درصد)، چند ناحیه‌ای (3/19درصد)، اروپا-سیبری/ مدیترانه‌ای/ ایرانی-تورانی (7/15درصد)، اروپا-سیبری/ مدیترانه‌ای (6/9 درصد)، جهان وطنی (5/7 درصد) و ایرانی-تورانی/ مدیترانه‌ای (3/1درصد) هستند. Lilium ledebourii، در این مناطق جنگلی از یک مکان جدید در شمال ایران گزارش شده است و نشاندهنده‌ی این است قدمت این جنگل به دوران سوم زمین شناسی برمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Floristic, life form and chorological studies of Agh Evlar and Marian forests, Talesh, Guilan

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Mojgan Porseyedian 1
 • Shahryar Saeidi Mehrvarz 2
 • Fatemeh Bazdid Vahdati 3

1 , Master of Science, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan

2 Faculty of Biology Department, Basic Sciences, University of Guilan

3 PhD Student of Systematic Ecology, University of Guilan

چکیده [English]

Abstract
The study area, with 5000 hectares is located in northwestern of the city of Hashtpar, Talesh, Gilan and between 1000-1700 m a.s.l. Based on floristic studies from 1393 through 1394, 177 vascular plant species were identified belonging to 119 genera and 56 families. The Dicots with 131 taxa were the richest group of flora followed by monocots with 33 taxa, and Monilophytes with 13 taxa. Our research showed dominant life forms include Geophytes (36%), followed by Hemicryptophytes (30%). From the chorological point of view, we determined that the largest proportion of the flora belongs to the Euro-Siberian elements (27.5%) followed by Euro-Sibirian / Irano-Turanian elements (20%), Pluriregional (19.3%), Euro-Sibirian/ Mediterranean/ Irano-Turanian (15.7%), Euro-Sibirian/ Mediterranean (9.6%), Cosmopolitan (7.5%) and Irano-Turanian/ Mediterranean (1.3%). Also Lilium ledebourii a rare flower is reported in these forest areas which was from a new locality in North Iran, indicating the old Tertiary history of this forest.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Flora
 • Hyrcanian forest
 • Iran
 • Lilium ledebourii
 • walked-field
دوره 34، شماره 4
دی 1400
صفحه 869-883
 • تاریخ دریافت: 05 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 17 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 12 تیر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 07 مهر 1399