نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران، زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی

2 ایران، اسدآباد، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

چکیده

شوری یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد محصولات کشاورزی است. افزایش غلظت نمک سبب عدم توازن یونی در سلول‌ها و در نتیجه سمیت یونی و تنش اسمزی می‌شود. استفاده از تکنیک کشت درون شیشه‌ای برای مطالعه و انتخاب گونه‌های گیاهی مقاوم به شوری، خشکی و سایر تنش‌ها متداول است، زیرا کنترل بیشتری نسبت به شرایط بیرون وجود دارد. این مطالعه به منظور ارزیابی واکنش‌های رشدی و بیوشیمیایی گلابی رقم "درگزی" به سطوح مختلف تنش شوری انجام شده است.
آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تیمارهای کلرید کلسیم (سه سطح 0، 5 و 10 میلی‌مولار) و کلرید سدیم (پنج سطح 0، 40، 80، 120 و 160 میلی‌مولار) که به صورت برهم‌کنش دو نمک در محیط کشت موراشیک و اسکوگ با شش تکرار انجام گردید. پارامترهای رشد (شامل وزن تر، وزن خشک، طول شاخه، تعداد برگ و تعداد جوانه های جدید) و نیز مقدار پروتئین، فعالیت آنزیم کاتالاز، پرولین و قندهای محلول اندازه‌گیری شدند.
نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری وزن تر کاهش یافت در حالی‌ که وزن خشک در تیمار 40 میلی مولار NaCl +پنج میلی‌مولار CaCl2 بالاترین مقدار را داشت، که احتمالاً نشان دهنده نقش کلسیم در کاهش اثرات منفی شوری است. پروتئین و قندهای محلول در تمامی غلظت های NaCl بعلاوه پنج میلی مولار CaCl2 بالاتر از غلظت 10 میلی مولار آن بود. بالاترین غلظت پرولین در تیمار 160 میلی مولار NaCl + پنج میلی مولار CaCl2 بدست آمد. بالاترین قند محلول در تیمار 120 میلی‌مولار NaCl + پنج میلی مولار CaCl2 حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of simultaneous application of sodium and calcium chloride on growth and biochemical responces of pear (Pyrus communis cv." Dargazi") in vitro

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zafari 1
  • Alireza Noroozisharaf 2
  • Parviz Almasi 2

1 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan. I.R. of Iran

2 Department of Horticulture and Landscape Engineering, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Asadabad, I.R. of Iran

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the growth and biochemical responses of Pear (Pyrus communis cv. Dargazi) to salinity created by NaCl and CaCl2. The experiment was set up as a completely randomized design wth 9 treatments and 6 replications. The treatments were included control, 40 mM NaCl + 5 mM CaCl2, 40 mM NaCl + 10 mM CaCl2, 80 NaCl + 5 mM CaCl2, 80 mM NaCl + 10 mM CaCl2, 120 NaCl + 5 mM CaCl2 , 120 mM NaCl + 10mM CaCl2, 160 mM NaCl + 5 mM CaCl2, 120 mM NaCl + 10 mM CaCl2 which added to Murashige and Skoog (MS) medium. Shoots were grown in vitro for 8 weeks. Growth parameters such as fresh and dry weight shoot length , leaf numbers and biochemical parameters like protein content, catalase activity, proline and soluble sugar were studied. Salt stress decreased fresh and dry weight significantly. The highest dry weight was observed in 40 mM NaCl + 5 mM CaCl2 treatment that mean the Ca role in decreasing destructive salinity effect. Catalase activity was not affected by salinity. Proline, protein and soluble sugars were affected by salinity. The dry weight, protein, proline and soluble sugars contents in NaCl + 5 mM CaCl2 treatment were more than NaCl + 10 mM CaCl2. The highest proline concentration was obtained in 160 mM NaCl + 5 mM CaCl2. The highest soluble sugars concentration was observed in 120 mM NaCl + 5 mM CaCl2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pear
  • NaCl
  • CaCl2
  • Growth
  • In vitro