نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی- دانشگاه ملایر

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات محلول‌پاشی گیاه مادری با نانواکسید روی و آهن بر شاخص‌های سبز شدن بذر و رشد گیاهچه گندم در شرایط تنش شوری، آزمایشی گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. در این پژوهش، علاوه بر شاخص‌های سبز شدن بذر و رشد گیاهچه‌ گندم، برخی از پارامترهای بیوشیمیایی از قبیل محتوای پروتئین محلول، قندهای محلول، پرولین و میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاهچه اندازه‌گیری شد. تیمارهای آزمایش شامل نه سطح محلول‌پاشی (بدون محلول‌پاشی (شاهد)، نانواکسید آهن 750 میلی‌گرم در لیتر (NP-FeO750)، نانواکسید آهن 1500 میلی‌گرم در لیتر (NP-FeO1500)، نانواکسید روی750 میلی‌گرم در لیتر (NP-ZnO750)، نانواکسید روی 1500 میلی‌گرم در لیتر (NP-ZnO1500)، NP-FeO750 + NP-ZnO750، NP-FeO1500 + NP-ZnO750، NP-FeO750 + NP-ZnO1500 و NP-FeO1500 + NP-ZnO1500) و سه سطح تنش شوری(0، 75 و 150 میلی‌مولار کلرید سدیم) بودند. نتایج نشان داد که، بذرهای گندم در شوری 150 میلی‌مولار کم‌ترین درصد و سرعت سبز شدن و شاخص‌های رشدی گیاهچه‌ را نشان داد. در همین سطح از تنش، غلظت قندهای محلول و پرولین آزاد گیاهچه بیش‌ترین و محتوای پروتئین محلول و کلروفیل‌های a و b کم‌ترین مقدار را به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر، محلول‌پاشی نانو اکسید روی و آهن در گیاه مادری گندم اثرات بازدارنده تنش شوری بر همه صفات مورد بررسی به جز درصد سبز شدن بذر، شاخص طولی قدرت و پروتئین‌های محلول را به طور معنی‌داری تعدیل نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Induction of resistance to salinity stress in the produced seeds of wheat after foliar application of nano-zinc oxide and nano- iron oxide

نویسندگان [English]

  • Majid Rostami 1
  • Ahmad Javadi 2
  • seyed Majid Hosseinzadeh 2

1 Faculty of Agriculture, University of Malayer

2 University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

In order to study the effect of foliar application of nano-zinc oxide (N-ZnO) and Nano Iron Oxide (N-FeO) on germination traits of produced seeds of wheat (Triticum aestivum L.) under salinity stress a factorial experiment was conducted based on completely randomized design with four replications. Experimental treatments were Foliar application (control, N-ZnO 750 mg/L, N-ZnO 1500 mg/L, N-FeO 750 mg/L, N-FeO 1500 mg/L, N-ZnO 750 mg/L+ N-FeO 750 mg/L, N-ZnO 750 mg/L+ N-FeO 1500 mg/L, N-FeO 750 mg/L+ N-ZnO 1500 mg/L and N-ZnO 1500 mg/L+ N-FeO 1500 mg/L) and three levels of salinity stress (0, 75, 150 mM NaCl). Based on the results the highest level of salinity stress resulted in lowest emergence rate, seedling emergence and seedling growth parameters of wheat. The highest concentration of soluble sugar and proline in wheat seedlings observed in salinity level of 150 mM NaCl, whereas as results of highest salinity stress protein content, chlorophyll a and chlorophyll b decreased. In general, simultaneous application of N-ZnO 1500 ppm+ N-FeO 1500 ppm significantly alleviated the negative effects of salinity stress on all of the studied traits, except seedling emergence, vigor index and protein content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental stresses
  • Seed quality
  • Seed vigor
  • Nano particles