مطالعه فلورستیک نواحی جزر و مدی سواحل استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج‌ کشاورزی، بوشهر، ایران

2 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع ‌طبیعی استان هرمزگان، سازمان-تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس،

چکیده

820 کیلومتر از ساحل شمالی خلیج‌فارس اغلب صخره‌ای، مرجانی، ماسه‌ای و رسوبی است که بستری مناسب برای استقرار گروه‌های متنوعی از گیاهان دریازی، اعم از میکروجلبک، ماکروجلبک و تراکئو فیتا می‌باشد و هم‌جوار با 7 شهرستان از 10 شهرستان استان بوشهر است. گیاهان دریازی نه‌تنها از نظر اقتصادی بعنوان غذا و علوفه بلکه از نظر دارویی، صنعتی و داروسازی نیز حائز اهمیت هستند. نمونه‌برداری از گیاهان دریازی نوار ساحلی، از مرحله رویشی تا تولیدمثلی، به‌مدت پنج سال و به‌صورت فصلی انجام شد. بخشی از هر نمونه جمع‌آوری‌شده جلبک و علف دریایی در محلول 4‌% فرمالدئید-آب دریا در ظروف شیشه‌ای نگهداری شد و از بخش دیگر آن، نمونه‌ هرباریومی تهیه شد. شناسایی تراکئوفیتا و جلبک‌ها بر اساس صفات مورفولوژیکی در مرحله رویشی و زایشی و با استفاده از منابع مختلف انجام شد. در این تحقیق، در مجموع 45 تیره گیاه دریازی شناسایی‌ شد. نمونه‌های شناسایی‌شده شامل 40 تیره ماکروجلبک با 146 گونه از 71 جنس، 2 تیره میکروجلبک با 4 گونه از 4 جنس و 3 تیره متعلق به گیاهان آوندی (تراکئوفیتا) با 3 جنس و 3 گونه بودند. از بین ماکروجلبک‌های شناسایی‌شده، ماکروجلبک‌های سبز با 34 گونه، دارای کمترین و ماکروجلبک‌های قرمز با 73 گونه دارای بیشترین غنای گونه‌ای بودند. حداکثر و حداقل تنوع گونه‌ای متعلق به تیره‌های سارگاسه از ماکروجلبک‌های قرمز با 23 گونه و کلادوفوراسه از ماکروجلبک‌های سبز با 12 گونه بود. به‌طورکلی هدف از اجرای این پروژه، مطالعه فلورستیک دریایی و تدوین مرجعی منسجم از گیاهان دریازی مستقر در نواحی جزر و مدی سواحل استان بوشهر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fluoristic study of the tidal zones of Bushehr province coasts

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Gholamian 1
 • Kohzad Sartavi 1
 • jelveh sohrabipour 2
 • Reza Rabiei 2

1 Research Division of Natural Resources, Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bushehr, Iran

2 Research Division of Natural Resources, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

820 km north of the Persian Gulf is often rocky, coral and sedimentary, suitable for deploying diverse groups of marine plants, including microalgae, macroalgae and Tracheophyta and is adjacent to 7 out of the total 10 counties in Bushehr province. The Marin plants are economically important not only as feed and fodder, but also are medicinally, industrially and pharmaceutically important. Sampling of coastal marine plants, from the vegetative to reproductive stages, was carried out for five years and seasonally. The collected samples of seagrasses and seaweeds were preserve in a 4% Formalin-seawater solution in glass containers and from the rest of the collected samples was made dry herbarium specimens. Identification of vascular plants, microalgae and macroalgae was done based on morphological (vegetative and reproductive) characters using different sources. In this study, a total of 45 families of marine plants were identified. The identified samples included 40 macroalgae families with 146 species of 71 genus, 2 microalgae families with 4 species of 4 genus and 3 families belonging to vascular plants (tracheophyta) with 3 species and 3 genus. Among the identified macroalgae, green macroalgae with 34 species had the lowest and red macroalgae with 73 species had the highest species richness. Maximum and minimum species diversity belonged to Sargaceae family with 23 species and Cladophoraceae family with 12 species. Overall, the aim of this project was to study marine floristic and coherent reference writing of marine plants grown on the tidal zones of Bushehr province coasts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • marine plant
 • seaweed
 • seagrass
 • Bushehr
 • Persian Gulf
دوره 34، شماره 4
دی 1400
صفحه 1012-1022
 • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 28 آبان 1399