مدل سازی توزیع پوشش گیاهی به روش رگرسیون لجستیک بر اساس متغیرهای محیطی در حوضه ملای فهله فیروزآباد استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی یزد

2 دانشگاه یزد

3 هیات علمی گروه جنگل دانشگاه یزد

چکیده

مدل‌سازی پیش‌بینی پراکنش پوشش گیاهی ابزاری است که با بهره‌گیری از روش‌های آماری و سامانه اطلاعات جغرافیایی نقش مهمی در بررسی روابط پیچیده بین پراکنش جوامع گیاهی و متغیرهای محیطی تأثیرگذار ایفا می‌کند. این مدل‌ها بر اساس داده‌های مربوط به حضور و عدم حضور گونه‌ها و همبستگی آن‌ها با متغیرهای محیطی و بر اساس این فرضیه که عوامل محیطی پراکنش گونه‌های گیاهی را کنترل می‌کنند، تولید می‌شوند. ارائه مدل پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی و تهیه نقشه پیش‌بینی پراکنش هر یک از رویشگاهها با روش رگرسیون لجستیک از اهداف این پژوهش بود. در این بررسی در منطقه حوضه آبخیز ملای فهله فیروزآباد استان فارس، برای نمونه برداری از پوشش گیاهی و خاک از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی استفاده شد. در هر نقطه نمونه‌برداری تعداد 4 نمونه خاک از دو عمق 15 – 0 و 30- 15 سانتی‌متری خاک گرفته شد. عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک به همراه عوامل فیزیوگرافیک (شیب، جهت و ارتفاع) در هر نمونه مشخص شد. مدل‌سازی پراکنش رویشگاه‌ها به روش رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و برای گونه های گیاهی عمده منطقه انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده، بافت خاک، درصد ماده آلی، درصد رس، درصد آهک، اسیدیته، درصد شیب و ارتفاع بیشترین نقش را در پراکنش رویشگاههای موردمطالعه دارند. نتایج نشان می دهد که روش رگرسیون لجستیک قادر به پیش بینی دقیق توزیع بیشتر گونه های گیاهی در منطقه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling vegetation distribution based on environmental variables and logistic regression method in Mullah Fahleh area of Firoozabad, Fars province

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Behi 1
 • Mohammad Hossein Mokhtari 2
 • Gholamhossein Moradi 3
 • Mohammad Ali Saremi 2

1 Yazd University, Natural Resources and Desert Studies

2 Yazd Univ

3 Yazd University

چکیده [English]

Vegetation distribution modeling, as a tool that uses statistical methods and GIS, plays an important role in examining the complex relationships between plant community distribution and influential environmental variables. These models are based on data on the presence and absence of species and their correlation with environmental variables and on the hypothesis that environmental factors control the distribution of plant species. One of the objectives of this study was to present a model for predicting the habitat distribution of plant species and to prepare a map for predicting their relative distribution by the logistic regression method. In this study, random sampling method was used to sample vegetation and soil in Molla Fahleh watershed area of Firoozabad, Fars province,. At each sampling point, 4 soil samples were taken from two depths of 0-15 and 15-30 cm. Soil physical and chemical parameters along with physiographic factors (slope, slope direction and elevation) were recorded for each sample. Habitat distribution modeling was performed by logistic regression method using SPSS software for major plant species in the region. According to the results, soil texture, organic matter, clay content, lime content, acidity, slope and height have the underlying role in the distribution of the studied species. The results show that the logistic regression method is able to provide an accurate prediction model most of the plant species in the area. َ

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rangeland
 • Vegetation
 • Fars
 • Environmental factors
 • Regression
دوره 34، شماره 4
دی 1400
صفحه 884-896
 • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 12 آبان 1400