مطالعه ترکیبات فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی پسماند باقی‌مانده از اسانس و گلا‌ب‌گیری 24 جمعیت گل محمدی آذربایجان شرقی و غربی: محصول جانبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

در این پژوهش میزان ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی پسماند به دست آمده در طول فرآیند اسانس و گلابگیری اندازه‌گیری و با عصاره متانولی گلبرگ‌ها که منبع اصلی این ترکیبات می‌باشند، مقایسه شد. 24 جمعیت گل محمدی از 11 شهر در دو استان آذربایجان شرقی و غربی جمع‌آوری شده بود. در هر نمونه‌، استخراج اسانس‌ و گلاب‌ انجام شد و در نهایت، همه ضایعات نمونه برداری شده و عصاره متانولی گلبرگ‌ها به روش معمول به دست آمد. فنل کل نمونه‌ها به روش فولین سیکالتو و میزان فلاونوئید کل آنها به روش رنگ‌سنجی آلومینیوم کلرید انجام شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی نیز به دو روش دی‌فنیل‌پیکریل‌هیدرازیل (DPPH) و احیای آهن (FRAP) اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده در تمامی فاکتورهای اندازه‌گیری شده در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بودند. مقادیر بدست‌آمده برای میزان فنل کل نشان داد که این پسماندها برای استخراج 5/44 درصد فنل کل استخراج شده از عصاره متانولی استفاده شوند. در فلاونوئید کل مقادیر بدست‌آمده پسماند‌ها نشان داد که تقریبا 92 درصد فلاونوئید کل در عصاره‌های متانولی قابل استخراج از ضایعات می‌باشد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندازه‌گیری شده نیز نشان داد که نمونه‌های پسماند در روش احیای آهن فعالیتی بین 30/1-14/0 میلی‌مول یون آهن بر گرم ماده خشک را دارند. در روش دی‌فنیل‌پیکریل-هیدرازیل، آنها 71-17 درصد از رادیکال‌های آزاد را غیرفعال کردند. براساس نتایج این پژوهش، پسماند حاصل از اسانس و گلاب‌گیری، قابل استفاده بعنوان منبعی مناسب و ارزان جهت به دست آوردن آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی می-باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of active compounds and antioxidant activity of waste residues obtained during Essential oil and Rose water production in 24 Damask Rose Populations of East and West Azerbaijan: By-product

نویسندگان [English]

 • zeinab Alizadeh
 • Mohammad Fattahi

Horticulture department, agriculture faculty, Urmia university

چکیده [English]

In this research, the amount of phenolic compounds and antioxidant activity were measured in waste obtained during producing of essential oil and rose water process and compared this compounds with methanolic extract of petals which are the main source of these compounds. 24 populations of Damask rose were collected from 11 cities in both East and West Azerbaijan provinces. Extracting essential oil and rose water were done in each of samples and finally, all wastes were sampled and methanolic extract of petals were obtained based on usual way. Total phenol of samples was measured by Folin-Ciocalteu method and total amount of flavonoid was determined by Aluminum chloride colorimeter method. The antioxidant activity of samples was also measured in two way, 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and Iron reduction. The obtained results in all measured factors were significant (p> 0.01). The obtained values of total phenol showed that the wastes can be used to extract of 44.5% of total phenol that extracted by methanolic extraction. In total flavonoid, obtained values of wastes showed that about 92% of total flavonoid in methanolic extract can be extracted from wastes. The measured antioxidant activity also showed that waste samples had the activity range of 0.14-1.30 mmol Fe++ /g DW in iron reduce method; in DPPH they also inactivated 17 to 71% free radicals. According to the results of this research, waste of essential oil and rose water producing can be used as a suitable and cheap resource to obtain natural antioxidants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Antioxidant activity"
 • "By-product"
 • "Total flavonoid"
 • "Total phenol"
 • "Waste"
دوره 34، شماره 4
دی 1400
صفحه 945-956
 • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 21 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 22 تیر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 15 مهر 1399