تاثیر تیمارهای مختلف بر شکست خواب و شاخص‌های جوانه‌‌‌زنی بذر گونه دارویی شیرین‌بیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی-گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

3 استادیار، گروه جنگلداری و علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، اهر، دانشگاه تبریز، ایران

4 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران

چکیده

گیاه شیرین‌بیان به دلیل داشتن برخی ترکیبات نظیر اسید گلیسیریزیک طبیعی در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش در شرایط آزمایشگاهی با هدف بررسی تأثیر تیمارهای مختلف بر شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی بذر گونه دارویی شیرین‌بیان انجام شد. تیمارهای آب جوش، نگهداری بذر در گرما و سرما، بدون تیمار (شاهد) و کشت در خاک با 5 تکرار بر روی بذور شیرین بیان اعمال شد و طی روزهای مختلف تعداد بذور جوانه‌زده تا رسیدن به یک میزان ثابت، شمارش شدند. در نهایت طول ریشه‌چه، ساقه‌چه و گیاهچه، درصد، سرعت و میانگین زمان جوانه‌زنی بذر، شاخص بنیه بذر و ضریب آلومتری برای تیمارهای مختلف محاسبه گردید. همچنین ضریب آلومتری مشخص نمود که ساقه‌چه و ریشه‌چه بذور کشت شده در خاک در حالت توازن رشدی قرار دارند. در تیمار نگهداری بذر در آب جوش، درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر و ضریب آلومتری بیشترین مقدار و میانگین زمان جوانه‌زنی بذر کمترین میزان را داشتند. نتایج تیمار آب داغ حاکی از آن بود که بیش از 40 درصد بذرها جوانه زدند و در مقایسه با سایر تیمارها در رتبه نخست قرار گرفت. تیمارهای سرمادهی در فریزر و گرمادهی در آون در مقایسه با تیمار شاهد تاثیری بر میزان شاخص‌های جوانه‌زنی بذر نداشت. بنابراین به طور کلی می‌توان عنوان کرد، وجود خاک سبب ریشه‌ زایی و رشد گیاهچه بهتری نسبت به سایر تیمارها شده است و تیمار جوشاندن بذور در آب به مدت پنج دقیقه به واسطه نرم‌کردن پوسته می‌تواند عملکرد شاخص‌های جوانه‌زنی بذر را تا حدود زیادی بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Treatments on the Braking seed dormancy and Germination Indices in Medical Species of Glycyrrhiza glabra L.

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Sheidai Karkaj 1
 • mina amani 2
 • Mehdi Younessi-Hamzekhanlu 3
 • Esfandiar Jahantab 4

1 Assistant professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran

2 M.Sc. Student of Horticultural Sciences- Medicinal Plants, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. Tabriz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Forestry and Horticulture Sciences, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz, Ahar, Iran

4 Department of range and Watershed Management, Faculty of Agriculture, Fasa University, Fasa, Iran

چکیده [English]

The Glycyrrhiza glabra plant is a medicinal plant and it is used in pharmaceutical industries due to some compounds such as glycerolysis. The aim of this study was to investigate the effects of different treatments on different germination indices of Glycyrrhiza glabra L. species under laboratory conditions. Boiling water treatments, seed storage in heat and cold, non-treated (control) and culture in soil with 5 replications were applied on sweet seeds of expression. During different days, the number of germinated seeds was counted to a constant. Results showed that there were in Root, Shoot and Plant Length; Germination Percent; Germination Speed; Mean Germination Time and Allometric Coefficient. Results in the soil showed that the Root, Shoot and Plant Length were the highest, Allometric Coefficient and Germination Percentage has the lowest , Allometric Coefficient determined that stem and root growth in soil are in equilibrium. In maintenance treatment in boiling water, Germination Percent; Germination Speed and Allometric Coefficient had the highest amount, Mean Germination Time has the lowest. The results of boiling Treatment indicated that more than 40% of seeds germinated and were ranked first compare to other treatments. Treatments in freezer and oven heating compared to control treatment did not affect the rate of seed germination characteristics. Therefore, in general, it can be said that the presence of soil has led to better rooting and plant growth than other treatments, and the treatment of water-boiling water for five minutes by softening the shell can improve the Performance of seed germination characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Seed Germination
 • Glycyrrhiza glabra L
 • Boiling Water
 • Cold and Warming
 • Seed Dormancy
دوره 34، شماره 4
دی 1400
صفحه 998-1011
 • تاریخ دریافت: 27 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 31 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 آبان 1399