مقاله پژوهشی فیزیولوژی
1. بررسی ترکیبات شیمیایی، اثرات دگرآسیبی و ضد باکتریای عصاره برگ سرو نقره ای (Cupressus arizonica) )

مسعود حیدری زاده؛ محمد قانعی الوار؛ واحد لطفی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 1-16

چکیده
  گونه های مختلفی از جنس سرو به عنوان گیاهان دارویی شناخته شده اند. مطالعه گیاهان به منظور شناسایی ترکیبات طبیعی دارای ارزش دارویی مورد توجه محققین میباشد.هدف از این پژوهش شناسایی ترکیبات شیمیایی فرار در عصاره برگ سرو، بررسی اثر ضد باکتری آن بر باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس و بررسی دگرآسیبی آن بر دانه رستهای گندم، جو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
2. بررسی تنوع و توزیع گلسنگ‌های شاخه-پوست‌رست درختان ارس در علی‌بلاغ، پارک ملی تندوره

مهرو حاجی منیری

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 17-28

چکیده
  منطقه علی‌بلاغ واقع در ضلع غربی پارک ملی تندوره، یکی از مناطق دیدنی شهرستان درگز محسوب می‌باشد. حضور تپه ماهورها، ارتفاعات صخره‌ای و درختان پیر و تنه‌های قطع شده، این منطقه را از نظر انتشار گلسنگ‌ها ارزشمند می‌سازد؛ با این حال بررسی گلسنگ‌های منطقه تاکنون منحصر به گزارش 18 گونه بوده‌است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی آرایه‌های بیشتری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
3. مدل‌سازی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی با روش رگرسیون لوجستیک در مراتع نیمه‌خشک (مطالعة موردی: مراتع غرب شهرک صنعتی اشتهارد)

محمدعلی زارع چاهوکی؛ نرگس ناصری حصار

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 29-44

چکیده
  هدف از این پژوهش مدلسازی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی مراتع اشتهارد با استفاده از روش رگرسیون لجستیک است. ابتدا بر اساس نقشه‌های شیب و ارتفاع و تصاویر ماهواره‌ای واحدهای همگن تعیین شد. در هر واحد، سه ترانسکت 750 متری به روش تصادفی- سیستماتیک مستقر شد و در ابتدا و انتهای هر ترانسکت پروفیل خاک حفر و نمونه‌برداری از دو عمق 20–0 و 80-20 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. زیست پالایی خاکهای آلوده به روغن مصرف شده با استفاده از گیاه آلاله Ranunculus arvensis L. و برخی قارچهای ریزوسفری

فریبا محسن زاده

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 45-56

چکیده
  آلودگی خاک با روغن موتور مصرف شده (سوخته) مشکل مشترک اغلب کشورهای درحال توسعه و صنعتی است. زیست پالایی خاکهای آلوده با روغن موتور با استفاده از گیاهان و باکتریها و قارچهای تجزیه کننده ترکیبات نفتی میسر است. پژوهشهای پیشین نشان داده که برخی از گیاهان و قارچها نسبت به آلودگی با ترکیبات نفتی مقاوم هستند و در خاکهای آلوده به نفت و مشتقات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
5. بررسی ساختار گیاه یونجه (Medicago sativa L.) و سنجش مدیکارپین در مراحل مختلف تکوین.

فاطمه زرین کمر؛ نسترن اسدی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 57-67

چکیده
  یونجه با نام علمیMedicago sativa L. ازخانواده باقلائیان، گیاهی است پایا و علوفه‌ای است این گونه دارای ترکیبات متعددد فلاونوئیدی است یکی از مهم‌ترین این ترکیبات در گیاه یونجه، ایزوفلاونوئید مدیکارپین است که این ایزوفلاونوئید باعث فعال شدن ژنهای ریزوبیومی دخیل در فرآیند تشکیل گرهگ می‌شود. در این پژوهش میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
6. تأثیر اسید سالیسیلیک بر مقاومت گیاه ریحان نسبت به سمیت سرب

علی پاداش؛ احمد قنبری؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمد رضا اصغری پور

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 68-79

چکیده
  امروزه کاربرد ترکیبات فنلی و تنظیم کننده رشد گیاه مانند اسید سالیسیلیک، به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از تنش‌های مختلف مطرح شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر سمیت سرب در گیاه ریحان پس از افزودن سرب به خاک بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
7. بررسی تأثیر جاده بر تنوع گونه‌های چوبی جنگل‌های بلوط خرم‌آباد (مطالعه موردی: جنگل‌های سامان عرفی پرک واقع در منطقه‌ی قلعه گل)

رامین حسین زاده؛ جواد سوسنی؛ سمانه رزم آهنگ

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 80-91

چکیده
  چکیده به منظور بررسی تأثیر جاده آسفالته بر تنوع گونه‌ای درختان و درختچه‌ها در جنگلهای پرک خرم‌آباد، تعداد 42 قطعه نمونه دایره‌ای شکل و 12 آری در دو طرف جاده به فواصل طولی 300 متر به موازات جاده و فواصل 20، 200 و 400 متری عمود بر مسیر جاده، در منطقه برداشت شد. برای بررسی تنوع گونه‌ای، از شاخص‌های غنا (مارگالف و منهنیک)، یکنواختی (سیمپسون و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ریخت شناسی
8. بررسی ریخت شناسی گونه دارویی در معرض انقراض مورخوش (Zhumeria majdae)

محمدامین سلطانی پور؛ پریسا جنوبی؛ سیدمحسن حسام زاده حجازی؛ مهدی میرزا

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 142-155

چکیده
  گیاه مورخوش (Zhumeria majdae)، گونه ای دارویی، انحصاری و در معرض انقراض است که از ارتفاع 520 تا 1450 متر از سطح دریا در شیب های بسیار تند مناطق صخره ای و کوهستانی جنوب کشور پراکنش دارد. این گونه در درمان ناراحتی‌های گوارشی چون اسهال‌، نفخ‌، دل درد، ترشی و سوزش معده‌، سرماخوردگی، سردرد و التیام زخم موثر است. به منظور بررسی پارامتر های مختلف صفات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
9. اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و چینه سرمایی بر رفع رکود بذر و شاخص‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی دانهال‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L.)

بابک ولی زاده کاجی؛ احمدرضا عباسی فر

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 92-103

چکیده
  چکیده گردوی ایرانی (Juglans regia L.) یکی از مهمترین درختان میوه مناطق معتدله جهان است که به منظور تولید میوه و چوب آن پرورش می‌یابد. بذور گردو به دلیل وجود رکود فیزیولوژیکی و مکانیکی، دارای جوانه‌زنی نامنظم و با درصد پایین بوده که رشد بعدی دانهال را با مشکل مواجه می‌سازد. هدف این آزمایش بررسی اثر طول دوره چینه سرمایی (30 و 60 روز) و غلظت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
10. تحلیل اثر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica .Jamzad)

زهرا آریان؛ محمد جواد مرآتی؛ حسن ابراهیم زاده معبود؛ جواد هادیان؛ مسعود میرمعصومی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 104-115

چکیده
  مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) یک گیاه دارویی با ارزش متعلق به تیره نعناعیان می باشد که در مناطق گرم و خشک جنوب غربی ایران می روید. در پژوهش حاضر اثر غلظت های 0، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار شوری(NaCl) و غلظت های 0، 5/0 و 0/1 میلی مولار سالیسیلیک اسید (SA) در طرح فاکتوریل و به صورت کاملا تصادفی با 8 تکرار در کشت گلخانه ای روی پارامترهای بیوشیمایی و فیزیولوژیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
11. بهینه سازی دستوالعمل رویان‌زایی رویشی در خرما (Phoenix dactylifera L.)، رقم استعمران

الهه بهاران؛ پیام پورمحمدی؛ احسان شهبازی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 156-168

چکیده
  تولید نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) در ایران طی دهه 1370 افزایش چشمگیری داشت، اما به دلایلی همچون: قدیمی بودن نخلستان‌ها، استفاده از روش‌های سنتی کاشت پاچوش‌های مادری و برداشت خرما، امکان خروج ایران از چرخه بازار جهانی وجود دارد. پژوهش حاضر، در راستای بومی سازی دستور تجاری تکثیر کشت بافتی خرما، به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاٌ تصادفی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
12. ارزیابی سمیت سلولی اجزای حاصل از بخش سازی عصاره متانولی گیاه سدابی جنوبی (Haplophyllum tuberculatum ) بر رده های سلول سرطانی RAJI و A549

فاطمه دسترنج؛ فرح کریمی؛ نصرت رحمانی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 116-126

چکیده
  سدابی جنوبی (Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) A. Juss.) گیاهی چند ساله از تیره مرکبات (Rutaceae) است که در منابع طب سنتی به عنوان گیاه دارویی ارزشمندی شناخته می-شود. در این پژوهش ضمن بررسی محتوای فنل، فلاوونوئید و آلکالوئید کل عصاره متانولی برگ، ساقه و ریشه گیاه سدابی جنوبی جمع‌آوری شده از استان هرمزگان، این عصاره‌های متانولی توسط حلال‌هایی با قطبیت متفاوت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
13. بررسی شاخصه‌های جوانه‌زنی بذر پنجه‌مرغی(Cynodon dactylon) تحت تأثیر تیمارهای اسید سالیسیلیک، اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم

صادق فخیره؛ علیرضا شهریاری

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 127-136

چکیده
  Cynodon dactylon گیاهی است علفی، چند ساله، گرمادوست و خزنده از خانواده گندمیان، که به‌عنوان یک گیاه بومی مقاوم به‌خشکی از جنبه‌های دارویی، اقتصادی و زیست‌محیطی دارای اهمیت زیادی است. این گیاه یکی از گیاهان داروئی با پتانسیل درمانی بالا برای طیف وسیعی از بیماری‌ها است. مطالعه حاضر به‌منظور بررسی تأثیر پیش‌تیمار بر خصوصیات جوانه‌زنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
14. اثر ترکیبی درجه حرارت و دوره‌های نوری بر رشد و زیست توده در جلبک سبز Scenedesmus quadricauda

زهرا شاهینی؛ امیدوار فرهادیان؛ مهدی کدیور

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 169-181

چکیده
  درجه حرارت و دوره نوری بر رشد و زیست توده در ریز جلبک‌ها تأثیر می‌گذارند. در این تحقیق تأثیر ترکیبی دماهای مختلف20، 25 و 30 درجه سانتی‌گراد و دوره های نوری مختلف D16L:8 ، D12L:12 و D8L:16 بر تراکم، میزان رشد ویژه، زمان دو برابر شدن و تولید زیست توده ریز جلبک سبز آب شیرین Scenedesmus quadricauda مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت یک طرح کاملاً تصادفی در محیط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
15. بررسی روند تغییر ترکیب‌های زیست‌فعال میوه دو رقم لیموترش لیسبون (Citrus limon cv. Lisbon) و کوک‌اورکا (C. limon cv. Cook Eureka) طی رسیدن

سیده الهام سیدقاسمی؛ جواد فتاحی مقدم؛ بابک باباخانی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 182-193

چکیده
  در این پژوهش از میوه‌ی دو رقم لیموترش (لیسبون و کوک‌اورکا) جهت مطالعه تغییر ترکیب‌های زیست‌فعال و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوه طی مراحل رشدی بلوغ تا رسیدن استفاده شد. میوه‌های هر رقم به‌فاصله‌ی زمانی هر 10 روز یک‌بار طی یک ماه (24 مهر تا 27 آبان) برداشت و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که میوه‌ی کوک‌اورکا با میانگین وزن 04/131 گرم، طول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
16. تاثیر کودهای زیستی بر افزایش پرولین در یونجه تحت تنش کم‌آبی

مهناز ظفری؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 194-205

چکیده
  به منظور بررسی اثر تلقیح قارچ و باکتریدر مقاومت به تنش خشکی در یونجه آزمایشی به حالت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه‌ی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1390 اجرا گردید.برای این‌کار تنش کم‌آبی در سه سطح 75٪ ،55٪ ،35٪ ظرفیت مزرعه اعمال شد. تیمار‌های تلقیح شامل تلقیح بذر با گونه Glomus mosseae ، Sinorhizobium meliloti ،Sinorhizobium ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
17. ارزیابی تنوع گونه‌های گیاهی در تپه های شنی بعد از گذشت دو دهه از فعالیتهای تثبیت و جنگل‌کاری (مطالعه موردی: منطقه مگران، شوش)

فاطمه ایمانی؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 206-216

چکیده
  اکوسیستم‌های بیابانی به دلیل اثرات منفی بر محیط، به روش‌های مختلف از جمله جنگل‌کاری با گونه‌های غیربومی احیاء می شوند. لذا به منظور ارزیابی این روش‌ها و با توجه به اهمیت حفظ تنوع‌زیستی در پایداری بیشتر و چرخه اکولوژیک بهتر، در این مطالعه اثرجنگل‌کاری با گونه کهور Prosopis juliflora (Sw.) DC.، را روی تنوع گونه‌ای در منطقه‌ای بحرانی از نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
18. تأثیر میدان مغناطیسی بر برخی صفات فیزیولوژیک و جوانه‌زنی بذور گیاه زراعی گلرنگ و چهار گونه علف هرز مهم آن

الهام وثیقه شمس آبادی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ سید مرتضی مدرس وامقی؛ حامد کشاورز

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 217-231

چکیده
  براساس آزمایش‌های انجام شده میدان الکترومغناطیسی یک نوع تنش محسوب می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم گیاه را تحت تأثیر قرار دهد. لذا برای مطالعه‌ی تأثیر میدان مغناطیسی روی بذور گیاه زراعی گلرنگ(Carthamus tinctorious) رقم گلدشت و چهار گونه علف هرز مهم آن شامل تاج‌خروس(Amaranthus spp.)، خرفه(Portuloca oleracea)، یولاف وحشی(Avena fatua) و سلمه‌تره(Chenopodium ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
19. تولید بذر مصنوعی هیدراته در گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.) از طریق کپسوله کردن جنین‌های رویشی

الهام سربی؛ علی مرادی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 232-241

چکیده
  تولید بذر مصنوعی می‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای غلبه بر مشکلات کشت، تکثیر و حفاظت برخی گیاهان دارویی مد نظر قرار گیرد. بدین منظور تولید بذر مصنوعی با استفاده از جنین‌های رویشی در دو ژنوتیپ (کوه‌گل و چهل چشمه) چویل (Ferulago angulata L.) در قالب دو آزمایش جداگانه بررسی شد. در آزمایش بررسی تعداد جنین رویشی (آزمایش اول) بعد از مشاهده جنین‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
20. پایش تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های دشت ارژن فارس

مهدی پورهاشمی؛ سیدکاظم بردبار؛ پریسا پناهی؛ علیرضا عباسی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 242-258

چکیده
  پایش تولید بذر بلوط‌ها از موضوعات بنیادین و مهم در دانش جنگل‌شناسی است و اطلاعات ارزشمندی را درمورد توان بالقوه درختان فراهم می‌سازد. در پژوهش پیش رو تولید بذر 40 درخت نمونه برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های دشت ارژن فارس ارزیابی و پایش شد. درختان نمونه با استفاده از روش نمونه‌برداری تصادفی با مونه‌بندی انتخاب شدند و طی سه سال (1388 ...  بیشتر