دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-205 

مقاله پژوهشی

تاثیر سیلیکون و نانودی اکسید سیلیکون بر فاکتورهای رشدی، میزان اسمولیت ها و محتوای یونی گیاه زعفران(Crocus Sativus L.) تحت تنش شوری

صفحه 31-41

مریم عاصمه؛ لطیفه پوراکبر


نشانگرهای RAPD وسیله‌ای برای مشخص کردن روابط ژنتیکی گیاه چای در ایران

صفحه 42-54

کوروش فلک‌رو؛ شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ مهران غلامی؛ سیاوش پور عزیزیان


پاسخ‌های بیوشیمیایی گیاه شمعدانی عطری Pelargonium graveolens L′ ‌‌Her تحت تنش پرتو فرابنفش درشرایط درشیشه

صفحه 55-68

مرجان آذرافشان؛ مریم پیوندی؛ حسین عباسپور؛ زهرا نورمحمدی؛ اجمد مجد


عوامل مؤثر بر کارایی اگروباکتریوم رایزوژنز در القای ریشه‌های مویین تراریخت و ارزیابی تولید والرنیک اسید در ریشه‌مویین گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.)

صفحه 69-83

ناصر زارع؛ ویدا مدنی؛ اصلان جمالی؛ رسول اصغری زکریا


تاثیر نانو ذرات سیلیسیم دی اکسید (SiO2 NPs) بر میزان ترکیبات پلی فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی ریشه‌های موئین بذرالبنج مشبک و کوتاه

صفحه 84-98

احد هدایتی؛ بهمن حسینی؛ رامین ملکی؛ خاویر پالازون


تاثیر شوری بر جوانه زنی بذر وخصوصیات بیوشیمیائی گیاهچه های Salsola crassa

صفحه 99-111

ناصر عباس پور؛ مریم مسیبی؛ نیر محمدخانی؛ فاطمه رحمانی


تاثیر یونیکونازول و کودهای بیولوژیک بر عملکرد، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم تحت شرایط شوری خاک

صفحه 112-124

فاطمه اقایی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی


پاسخ شاخساره‌های باززایی شده مورد معطر (Myrtus communis L.) به شوری در شرایط کشت درون شیشه

صفحه 125-141

پیمان آقائی؛ سید علی حسینی تفرشی؛ محمد امین طغیانی


ارزیابی اثر اسید هیومیک بر رشد و توان انباشت چمن اسپورت طی تنش کادمیوم

صفحه 142-155

عادله علیخانی؛ مینا تقی زاده


اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر القا و رشد کالوس در چهار رقم انگور با هدف استحصال رسوراترول

صفحه 158-173

زهرا وصال طلب؛ منصور غلامی


بررسی تاثیر تیمار نانو کود آهن و کلات آهن در دو مرحله زیستی گیاه سالیکورنیا تحت تنش شوری

صفحه 174-188

شهرام ریاحی نیا؛ زهرا دانایی پور


بهبود جوانه زنی بذر، اندام زایی و باززایی گیاه داروئی بارهنگ کبیرPlantago major در شرایط درون شیشه ای

صفحه 189-205

سمانه راه آموز حقیقی؛ خدیجه باقری؛ علی شرفی؛ حسین دانافر


بررسی عدد کروموزومی چند گونه گیاهی بومی ایران

صفحه 22-30

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


بررسی برخی ویژگیهای ساختاری تیپ‌های جنگلی موجود در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی جنگل پلنگ‌دره شهرستان سوادکوه)

صفحه 1-12

محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد؛ حمید صوفی مریو


بهینه کردن انتقال ژن نایسین به واسطه‌ی اگروباکتریوم در گیاه هویج

صفحه 13-21

معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر؛ محمد حسین میرجلیلی