نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زیست شناسی, دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-شمال

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- شمال ، تهران، ایران

3 هیئت علمی دانشکده علوم پایه ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی

4 گروه زیست شناسی ,دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی , واحد تهران شمال، تهران ، ایران

چکیده

گیاه شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens) گیاهی دارویی و معطر است که در صنعت داروسازی، عطر سازی و صنایع غذایی کاربرد فراوان دارد. در این مطالعه اثر تابش پرتو فرابنفش با شدت‌های متفاوت (وات بر متر مربع 38 /0و 26/0، 12/0، 0) بر روی این گیاه در محیط کشت بافت بررسی شد. میزان فنل کل، فلاونوئید, آنتوسیانین، رنگیزه‌های فتوسنتزی، کربوهیدرات-ها، پروتئین و فعالیت آنزیم‌های فنیل آلانین آمونیا لیاز، کاتالاز، پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز سنجش شدند. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی با استفاده از 2‌و2- دیفنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تابش پرتو UV-B ، میانگین پروتئین کل و کلروفیل‌های a و b در شدت‌های بالای پرتو فرابنفش کاهش یافته و مقدار کاروتنوئید افزایش معنی‌داری (05/0 (P≤داشته است. میانگین فنل کل، فلاونوئیدها و آنتوسیانین‌های برگ گیاهان تحت تیمار افزایش معنی داری در سطح(05/0 (P≤ نشان دادند. همچنین با افزایش شدت تابش، میانگین IC50 عصاره متانولی کاهش یافت. الگوی کاهش IC50 با روند افزایش میانگین فنل‌ها همخوانی داشت. نتایج حاضر نشان می‌دهد گیاه شمعدانی در پاسخ به تنش UV-B توان آنتی اکسیدانی خود را با افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان وافزایش انواع فنل‌ها بالا برده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Biochemical responses of Plargonium graveolens L′HER under UV-B radiation in In Vitro condition

نویسندگان [English]

  • Marjan Azarafshan 1
  • maryam peyvandi 2
  • Hossein Abbaspour 2
  • Zahra Noormohammadi 3
  • Ahmad Majd 4

1 Department of Biology, Faculty of Biological Science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Biology< Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch

3 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Department of Biology, Faculty of Biological Science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Pelargonium graveolens L ′Her is an aromatic and medicinal plant which is widely used in pharmaceutical, perfumery and food industry. In this study, the effect of ultraviolet radiation with different intensities (0, 0.12, 0.26 and 0.38 W/m2) was investigated on P. graveolens in InVitro condition. The amount of total phenol, flavonoid and anthocyanin, activity of phenylalanine ammonia lyase (PAL), photosynthetic pigments, carbohydrates, proteins and activity of some anti-oxidant enzymes (Catalase, peroxidase and superoxide dismutase) were evaluated. The antioxidant activity of methanolic extract was measured by using 2-2-di-phenyl-1-picaril hydrazil (DPPH) method. Total protein content and chlorophylls a, b showed a significant decrease (P≤ 0.05), while the amount of carotenoid increased significantly (P≤ 0.05), when ultraviolet radiation increased. With increasing UV-B radiation, the activity of studied enzymes, total phenols, flavonoids and anthocyanins content increased significantly (P≤ 0.05). Also, with increasing radiation intensity, the mean IC50 of methanolic extract decreased. The decreasing pattern of IC50 was consistent with the trend of increasing the mean of phenols. The present results show that P.graveolens in response to UVB stress has increased its antioxidant capacity by increasing the activity of antioxidant enzymes and increasing the phenols.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pelargonium graveolens
  • UV radiation
  • Secondary metabolite
  • In Vitro condition