تاثیر شوری بر جوانه زنی بذر وخصوصیات بیوشیمیائی گیاهچه های Salsola crassa

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 گروه گیاهان دارویی و معطر، مرکز آموش عالی میاندوآب، دانشپاه ارومیه

3 استاد دانشگاه

چکیده

crassa گیاهی بوته‌ای و چند ساله است که عموما در مناطق شور و ماسه‌ای اطراف دریاچه‌ی ارومیه می‌روید. این گیاه دارای کاربردهایی همچون: ماده‌ی سوختی، خواص دارویی و علوفه است. شوری بسیار بالای خاک، یکی از عوامل بازدارنده برای تولید علوفه در مراتع به شمار می‌رود. از سویی، شوری مانع اصلی برای تولید مثل گیاهان در مرحله‌ی جوانه‌زنی محسوب می‌شود. بنابراین، در این مطالعه اثر سطوح مختلف شوری (0، 200، 400 و 600 میلی مولار) روی شاخص‌های جوانه‌زنی و محتوای فنل، فلاونوئید، آنتوسیانین، مالون دی آلدهید و پراکسیدهیدروژن گیاه Salsola crassa مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که محتوای فنل، فلاونوئید و آنتوسیانین در اثر شوری افزایش پیدا کرد (P˂0.05). شوری، اثرات متفاوتی بر محتوای پراکسید هیدروژن داشت، به طوری که کمترین میزان پراکسید هیدروژن در شاهد و بیشترین آن در تیمار 400 میلی مولار مشاهده شد. تفاوت معنی داری در محتوای مالون دی آلدهید تیمار 600 میلی مولار در مقایسه با نمونه‌های کنترل دیده نشد. اما تیمارهای 200 و 400 میلی مولار نسبت به گیاهان شاهد از محتوای مالون دی آلدهید بالایی برخوردار بودند. با توجه به داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت که دانه رست‌ Salsola crassa ، دارای سیستم آنتی اکسیدانی قوی است که در شرایط شور، توانایی حذف گونه‌های فعال اکسیژن را دارد. همبستگی مثبت معنی‌داری (84/0P) بین محتوای پراکسیدهیدروژن و محتوای آنتوسیانین، فنول و فلاونوئید در دانه رست‌های سالسولا وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Salinity on Seed Germination and Biochemical Properties of Salsola crassa Seedlings

نویسندگان [English]

  • Maryam Mosayebi 1
  • Nayer Mohammadkhani 2
  • fatemeh Rahmani 3

2 Urmia University

3 Urmia university

چکیده [English]

Salsola crassa is a perennial halophytic shrublet, commonly grow in saline habitats as well as on sand dunes of Urmia Lake region. Salsola crassa has many uses such as: fuel wood, medicinal uses, forages and fodders. High soil salinity is one of the inhibiting factors that affects forage production in rangelands, so that salinity is the main barrier for seed germination . Therefore, in this study, the effect of different levels of salinity (0, 200, 400 and 600 mM) on the germination traits and phenolic, anthocyanin, flavonoids, malondialdehyde and hydrogen peroxide content in Salsola crassa were investigated. A factorial experiment with a randomized complete block design including three replicates was conducted. The results showed that phenolic, anthocyanin and flavonoids contents increased under salinity stress (P˂0.05). Salinity levels showed different effects on hydrogen peroxide content, so that the lowest and highest hydrogen peroxide were observed in control and 400 mM plants, respectively. Malondialdehyde content of the seedlings was not significantly affected by salt stress in 600 mM, while 200 and 400 mM treatments showed a high concentration of malondialdehyde rather than control plants. There was a significant positive correlation (P0.84) between hydrogen peroxide content and anthocyanin, phenols and flavonoids contents of the seedlings. The overall results suggest that Salsola crassa seedling has a strong antioxidant system which can effectively scavenge reactive oxygen species in high salinity conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salsola crassa
  • Salinity
  • Germination characteristic
دوره 35، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 99-111
  • تاریخ دریافت: 13 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 14 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 29 دی 1399