نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

ببه منظور بررسی تاثیر یونیکونازول و کودهای بیولوژیک بر عملکرد، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم تحت شرایط شوری خاک، آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1397 در گلخانه پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. تیمارها شامل شوری خاک در چهار سطح (عدم اعمال شوری به‌عنوان شاهد یا شوری 72/1 دسی‌زیمنس بر متر و اعمال شوری‌های 40، 80 و 120 میلی‌مولار در خاک به ترتیب معادل 68/3، 37/7 و 06/11 دسی‌زیمنس بر متر) و کاربرد یونیکونازول و کودهای زیستی در هفت سطح (قارچ میکوریز، یونیکونازول، باکتری سودوموناس، میکوریز با سودوموناس، میکوریز با یونیکونازول، کاربرد میکوریز با یونیکونازول و سودوموناس و شاهد) بود. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که کاربرد تواًم میکوریز با سودوموناس و یونیکونازول در شرایط عدم اعمال شوری، فلورسانس بیشینه (17/82 %)، فلورسانس متغیر (5/287 %)، عملکرد کوانتومی (41/65 %)، شاخص کلروفیل (23/106 %)، میزان نیتروژن برگ (66/76 %) و محتوای آب نسبی برگ پرچم (76/101 %) را در مقایسه با شوری 120 میلی‌مولار خاک و عدم کاربرد یونیکونازول و کودهای زیستی افزایش داد. بیشترین هدایت الکتریکی و فلورسانس حداقل (Fo) در بالاترین سطح شوری بدست آمد. همچنین کاربرد توام میکوریز با سودوموناس و یونیکونازول در شرایط عدم اعمال شوری عملکرد تک بوته نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و یونیکونازول و در بالاترین سطح از شوری خاک حدود 84/108 درصد افزایش داد. براساس نتایج این بررسی، به نظر می‌رسد کاربرد کودهای زیستی و یونیکونازول می‌تواند در بهبود عملکرد گندم در شرایط شوری خاک پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of uniconazole and biofertilizers on yield, chlorophyll fluorescence indices and some physiological traits of wheat under salinity soil conditions

نویسندگان [English]

  • fATEMEH aghaei 1
  • Raouf Sharifi 2
  • hamed. narimani 1

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 scientific member, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

In order to study the effect of uniconazole and bio fertilizers on grain yield, chlorophyll fluorescence indices and some physiological traits of wheat under salinity soil conditions, a factorial experiment was conducted based on RCBD with three replications in 2018. Treatments were included soil salinity in four levels (non-application of salinity as control (1.72 dS m−1 and application of 40, 80 and 120 mM salinity in soil or equivalent to 3.68, 7.37 and 11.06 dS m−1, respectively), by NaCl and application of uniconazole and bio fertilizers in seven levels (control or no application of bio fertilizers and uniconazole, application of uniconazole, mycorrhiza fungi, pseudomonas putida, mycorrhiza with pseudomonas, mycorrhiza with uniconazole, both application of mycorrhiza with uniconazole and pseudomonas). Means comparision showed that both application of mycorrhiza with uniconazole and pseudomonas under no salinity condition increased maximum fluorescence (82.17 %), variable fluorescence (287.5 %), quantum yield (65.41 %), chlorophyll index (106.23 %) , leaf nitrogen content (76.66 %) and relative water content of flag leaf (101.76 %) in comparison with no application of bio fertilizers and uniconazole under 120 mM salinity condition. Maximum of minimum fluorescence (F0) and electrical conductivity were obtained at the highest soil salinity level. Also, both application mycorrhiza with pseudomonas and uniconazole increased grain yield per plant about 108.84% in comparison with no application of bio fertilizers at the highest soil salinity level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll index
  • Electrical Conductivity
  • Mycorrhiza
  • Peudomonas