نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران، تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 ایران، تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

تحقیقات بر روی کروموزوم‌ها کمک به روشن شدن روایط بین تاکسون‌ها می‌کند. عدد کروموزومی ساده‌ترین پارامتری هست که اطلاعات ارزشمندی را در بررسی‌های سیتوتاکسونومیکی و ژنوم یک گونه ایجاد می‌کند. در ژنوم گیاهان اطلاعات ژنتیکی شامل فنوتیپ گیاهان است و به همین دلیل مطالعات سلولی دارای اهمیت بالایی است . عدد کروموزومی یکی از موارد مهم و کمک کننده در بررسی حد و مرز گونه‌ها و جنس‌ها در گیاهان می‌باشد. در این تحقیق به بررسی عدد کروموزومی غیرجنسی 7 گونه گیاه بومی ایران پرداخته شد. Achillea vermicularis (36= n2)، Codonocephalum peacockianum (20= n2)، Cousinia multiloba (26= n2)، Nepeta heliotropifolia (36= n2)، Pteropyrum aucheri (22= n2)، Rumex elbursensis (30= n2)، Reaumuria oxiana (22= n2) عدد کروموزومی‌های گزارش شده در این تحقیق است. عدد کروموزومی گونه‌های Nepeta heliotropifolia ، Pteropyrum aucheri، Rumex elbursensis ، Reaumuria oxiana برای اولین بار و عدد کروموزومی میتوز Codonocephalum peacockianum و Cousinia multiloba برای اولین بارگزارش می‌شوند. هدف از این تحقیق کامل نمودن فهرست عدد کروموزومی گیاهان بومی ایران است. محاسبات توسط نرم‌افزارهای‌های Micromeasure 3.3 و Excel انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of chromosome number of several plant species native to Iran

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Sadat Mirzadeh Vaghefi 1
  • Adel Jalili 2

1 Assistant Prof, Botany research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), P.O. Box 13185-116, Tehran, I.R. of Iran.

2 Prof, Botany research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.

چکیده [English]

Research on chromosomes helps to clarify the relationship between taxa. Chromosome number is the simplest parameter that generates valuable information in cytotaxonomic and genome studies of a species. In the plant genome, genetic information includes plant phenotypes, which is why cellular studies are so important.Chromosome number is one of the most important and helpful factors in examining the boundaries of species and genera in plants. In this study, the somatic chromosomal number of 7 species of native plants of Iran was investigated. In this study, Achillea vermicularis (2n=36), Codonocephalum peacockianum (2n=20), Cousinia multiloba (2n=26), Nepeta heliotropifola (2n=36), Pteropyrum aucheri (2n=22), Rumex elbursensis (2n=30), Reaumuria oxiana (2n=22) was reported. Chromosome numbers of Nepeta heliotropofila, Pteropyrum aucheri, Rumex elbursensis, Reaumuria oxiana were reported for the first time. The Chromosome numbers of mitosis of Codonocephalum peacockianum and Cousinia multiloba were reported for the first time. The purpose of this research is to complete the index chromosome of native plants of Iran. Analyses were performed by Micromeasure 3.3 and Excel softwares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chromosome count
  • Iran
  • metaphase
  • Native plants