نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی باغبانی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه اراک

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک

چکیده

با توجه به گسترش آلودگی‌های محیط زیستی، یافتن راه‌کاری مناسب جهت کاهش انباشت فلزات سنگین در کلان شهرها از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از گیاهان زینتی گزینه مناسبی برای جایگزینی کاشت محصولات زراعی خوراکی در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین می-باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر محلول‌پاشی برگی اسید هیومیک (صفر، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر) و غلظت‌های مختلف فلز کادمیم (صفر، 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) بر رشد و انباشت کادمیوم در چمن اسپورت به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی بود. نتایج نشان داد که کادمیم در غلظت 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم سبب کاهش ویژگی‌های رشدی می‌شود. در غلظت 250 میلی‌گرم بر لیتر اسید هیومیک، کاهش رشد اندام هوایی مشاهده شد. در مجموع کاربرد اسید هیومیک توانست در حضور غلظت‌های کادمیم، توان انباشت این فلز را نسبت به شاهد افزایش دهد به‌طوری‌که بیش‌ترین میزان انباشتگی کادمیم اندام‌های هوایی، در غلظت 50 میلی‌گرم کادمیم بر کیلوگرم خاک و کاربرد 500 میلی‌گرم بر لیتر اسید هومیک به‌دست آمد. این نتایج نشان داد که اسپری برگ اسید هومیک می‌تواند برای حذف کادمیوم از خاک در چمن اسپورت استفاده شود. محلول‌پاشی برگی با غلظت 500 میلی‌گرم در لیتر اسید هیومیک بیشترین میزان تجمع کادمیم در اندام هوایی را از خاک با آلودگی 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم کادمیوم بدست آورد. با توجه به نتایج این آزمایش از آنجایی‌که میزان انباشت در ضایعات حاصل از سرزنی بیش‌تر از سایر اندام‌های دیگر بود، می‌توان از این نوع چمن در گیاه‌پالایی کادمیم در مناطق آلوده به این فلز توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of humic acid effect on growth and accumulation potential in Sport turfgrass during cadmium stress

نویسندگان [English]

  • Adeleh Alikhani 1
  • Mina Taghizadeh 2

1 Dep. of horticultural science- Arak university

2 Assistance professor of Horticultural science, faculty of agricultural and natural resources, Arak University, Iran.

چکیده [English]

To avoid more environmental pollution, it is important to find an appropriate way to reduce the accumulation of heavy metals in metropolitan cities. The use of ornamental plants is a good choice to replace edible crops in soils of heavy metals contaminated. So, the purpose of this study was to evaluate the effect foliar application of humic acid (0, 250 and 500 mg/l) and cadmium application in different concentrations (0, 50 and 100 mg/kg) on growth and cadmium accumulation of sport turfgrass as a factorial experiment based on completely random design. The results showed that cadmium at 50 mg/kg concentration reduced growth characteristics. The growth of shoots was reduced at 250 mg/l of foliar application of humic acid. These results revealed that foliar application of humic acid can be used to remediate cadmium from soil in sport turfgrass. So, the humic acid at 500 mg/l concentration was achieved the highest amount of shoot cadmium accumulation from soil contaminated at 50 mg/kg cadmium concentration. According to the results of this experiment, since the amount of accumulation in mowed shoot was higher than others organs, this turfgrass can be recommended in phytoremediation of cadmium in contaminated areas with this metal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spraying
  • heavy metal
  • Landscape
  • organic matter
  • Phytoremediation