بررسی برخی ویژگیهای ساختاری تیپ‌های جنگلی موجود در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی جنگل پلنگ‌دره شهرستان سوادکوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه جنگلداری- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 کارشناس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج - ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی، طبقه‌بندی و معرفی تیپ‌های جنگلی و کمی‌سازی برخی پارامترهای ساختاری جنگل، وضعیت زادآوری و سایر مولفه‌های آماری مربوط به این تیپ‌ها می‌باشد. برای انجام این مطالعه از روش نمونه‌برداری تصادفی-منظم استفاده شد. پس از انجام محاسبات آماری لازم تعداد قطعات نمونه با دقت مناسب برابر هشتاد قطعه‌نمونه دایره‌ای محاسبه گردید. در این پلات‌ها نوع گونه و قطر برابرسینه درختان برداشت گردید. جهت کسب آگاهی از وضعیت زادآوری استقرار یافته در هر پلات تعداد پنج ریز پلات چهار متر مربعی در چهار جهت و مرکز پلات مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. ارتفاع نهال‌های کمتر از 30 سانتی‌متر، بین 30 تا 130 سانتی‌متر و بیش از 130 سانتی‌متر بود با دقت دسی‌متر مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. همچنین، در این مطالعه تیپ‌های جنگلی بر پایه عوامل سیمای ظاهری، غلبه، آمیختگی (ترکیب) گونه‌های درختی، تنوع گونه‌های درختی، شرایط فیزیوگرافی رویشگاه (ارتفاع از سطح دریا، جهت و شیب) و مساحت گسترش تیپ مورد بررسی و طبقه‌بندی قرار گرفته است. گونه‌های لیلکی، انجیلی، شمشاد، راش، افرا، توسکا، خرمندی، گردو، ون، ازگیل، لرگ، آلوچه و نمدار بیشترین گونه‌های آن را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Some structural features of forest types in Hyrcanian forest (A case study: Palang-Darreh forest, Savadkoh)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Javanmiri Pour 1
  • Vahid Etemad 2
  • Hamid Sooofi Mariv 3

1 University of Tehran.

2 forestry and forest economic dept. unversity of Tehran.

3 Expert, Faculty of Natural Resources, University of Tehran. Karaj-Iran.

چکیده [English]

It is very important in forest planning to recognize forest types and their classification in similar or different groups, their distribution pattern, mixture, frequency, dominance and abundance at the various area. Therefore, the purpose of current research is to identify, classify and introduce forest types, also determine some structural parameters and, other statistical components on these types. For this study, randomized-systematic sampling was used. After the statistical calculations, eighty sample plots were deployed. To understand the natural regeneration condition, five sub-plots were measured in each plot in four directions and the center of the plot. The seedlings height includes <30, 30-130 and, >130 cm was measured with decimeter precision. In this study, forest types have been classified based on factors such as physiognomy, dominance, species composition, physiographic conditions, and forest type extension. The results showed that 17 tree species belonging to 17 genera and 13 plant families were identified. The mean volume per hectare was equal to 317 silv, which beech, maple and hornbeam species have the highest proportion. The volume per hectare of beech stands includes 440.8 silv. Totally, the number of trees per hectare comprises 485 trees. More than 52% of the total regeneration belongs >130 cm height, 17.62% belongs 30-130 cm height and 30% belongs <30 cm height. Among the species, Diospyros lotus, Box-plants, Ironwood, maple, and beech constitute the majority of regeneration, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forest types
  • vegetation
  • structure
  • volume
دوره 35، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 1-12
  • تاریخ دریافت: 06 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 27 بهمن 1400