تاثیر سیلیکون و نانودی اکسید سیلیکون بر فاکتورهای رشدی، میزان اسمولیت ها و محتوای یونی گیاه زعفران(Crocus Sativus L.) تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ارومیه

چکیده

زعفران با نام عمومی (Saffron) و نام علمی (Crocus sativus L.) یکی از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی است که همواره مورد توجه بوده و عملکرد آن به عوامل مختلفی وابسته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر تنش شوری بر گیاه زعفران و نقش محلول‌پاشی سیلیکون و نانو دی‌اکسید سیلیکون در کاهش اثر شوری بود. برای این منظور گیاهان زعفران با سطوح مختلف شوری (0، 75 و 150 میلی‌مولار کلرید سدیم) و سیلیکون و نانو دی‌اکسید سیلیکون (5/0 و 1 میلی‌مولار) در 4 تکرار به مدت 3 ماه تیمار شدند. بعد از برداشت متغییرهای رشدی و بیوشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شوری موجب کاهش طول و وزن خشک اندام هوایی و زیرزمینی، میزان پتاسیم، نسبت K+/Na+ و RWC شد. علاوه‌بر این، شوری مرگ سلولی، میزان پرولین و گلایسین بتایین، محتوای یون‌های سدیم و کلر را در گیاهان تحت تیمار افزایش داد. اعمال سیلیکون و نانو دی‌اکسید سیلیکون موجب بهبود فاکتورهای رشدی، میزان پتاسیم، نسبت K+/Na+ و RWC شد. نتایج همچنین نشان داد که اعمال سیلیکون و نانو سیلیکون موجب کاهش اسمولیت‌های سازگار و یون‌های سدیم و کلر شد. می‌توان نتیجه گرفت که سیلیکون و نانو دی‌اکسید سیلیکون، به‌ویژه نانو ذره دی‌اکسید سیلیکون، توانایی کاهش سمیت حاصل از تنش شوری را در زعفران دارند و می‌توانند در افزایش مقاومت گیاهان زعفران در برابر تنش شوری نقش مهمی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of silicon and silicon dioxide nanoparticle on growth factors, osmolytes and ionic content of saffron (Crocus Sativus L.) under salinity stress

نویسنده [English]

  • maryam Asemeh

Biologg Department< Science faculty< Urmia university

چکیده [English]

Saffron with scientific name of Crocus sativus L. is one of the oldest medicinal herbs which has always been center of attention and its performance depends on different factors. The aim of this study was to examine the effect of salinity stress on saffron plants and the role of foliar application of silicon and silicon nanoparticles in alleviating the impact of salinity. Saffron plants were treated at the four- leaf stage of plants by different levels of salinity (0, 75 and 150 mM), silicon and silicon dioxide NPs (0.5 and 1 mM) with four replications along 3 month. Aftert harvest, growth and biochemical variables were determined. The results showed that salinity reduced length of shoots and roots, fresh and dry weight of the aerial and underground organs, K+ content, K+/Na+ ratio and RWC. Forthermore, salinity incrased the cell death, amout of proline, glycine betain and Na+ and Cl- content in the treated plant. Foliar application of silicon and silicon dioxide nanoparticles improved growth factors, RWC, K+ content and K+/Na+ ratio. The results also showed applying silicon and nanosilicon decreased compatible osmolytes and Na+ and Cl- content. It can be concluded that Si and SiO2 NPs, especially SiO2 NPs, had the ability to reduce the toxicity created under salinity stress in saffron and could play an important role in increasing the resistance of saffron plants to salinity stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron
  • Salinity
  • Silicon nanoparticles
  • Compatible osmolytes
  • Ionic content
دوره 35، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 31-41
  • تاریخ دریافت: 16 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 05 دی 1400