دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 206-433 

مقاله پژوهشی

بررسی رقابت و ویژگی های ساختاری گونه های راش، ممرز و بلندمازو در آشکوب‌های مختلف (مطالعه موردی: جنگل‌های ناو اسالم)

صفحه 250-263

رامین حسین زاده؛ جواد سوسنی؛ حامد نقوی


استفاده از توده های خودرو Asparagus officinalis در برنامه های اصلاحی مارچوبه

صفحه 264-278

محمدابراهیم رنجبر نیاکی؛ زهرا قهرمانی؛ سید جواد موسوی زاده؛ طاهر برزگر؛ خوان خیل


پاسخ آنزیمی، ترکیبات موسیلاژ و اسیدهای چرب گیاه بالنگوی شهری به منابع شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن در شرایط تنش شوری

صفحه 279-292

نیلوفر باقری؛ علیرضا پیرزاد


بررسی خواص ضدجهش زایی عصاره‌های آبی -الکلی گلبرگ های گلرنگ با استفاده از آزمون ایمز

صفحه 293-307

علی خیری؛ هانیه محجل شجا؛ منصور سراجوقی


تاثیر حشره‌کشی و دورکنندگی عصاره Rhazya stricta Decne و Nerium oleander L روی پسیل معمولی پسته (Aganoscena pistaciae) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 308-325

سید مظفر منصوری؛ فاطمه تاج آبادی؛ هادی زهدی


بررسی اثر تنش خشکی و نیتریک اکساید بر شاخص‌های رشد و فعالیت آنزیمی گیاه مرزه ( Satureja hortensis)

صفحه 326-341

الهام دانائی؛ وحید عبدوسی


ارزیابی صفات ریخت‌شناسی و ریزریخت‌شناسی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) در تعدادی از جمعیت های بومی گل محمدی در ایران

صفحه 342-357

سعید دوازده امامی؛ آزاده اخوان روفیگر؛ محمد حسین اهتمام


تغییرات میزان روی در خاک با استفاده از طیف نگاری گیاهان محدوده معدن روی گوجر در شمال استان کرمان

صفحه 358-373

حسن سالاری؛ مهدی هنرمند؛ حسین مظفری؛ مهدیه حسینجانی زاده


بررسی تأثیر کیتوسان بر باززایی و متابولیت های ثانویه دو گونه گل سوسن

صفحه 374-388

مهسا خلفی؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی؛ حسن ملکی لجایر


اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و میزان آرتمیزینین گیاه درمنه دشتی ( Artemisia sieberi)

صفحه 389-402

ندا عباسی؛ اصغر میرزائی اصل؛ لیلا خدائی


تاثیر آبیاری با پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری بر جذب فلزات سنگین توسط گیاه شنبلیله (Trigonella Foenum graceum L.)

صفحه 403-415

فائزه فاضلی؛ حسن عینی


تاثیر تاج پوشش درختان جنگلی بر پوشش گونه‌‌های مرتعی زیرآشکوب (مطالعه موردی: ذخیرگاه نژدره، ارومیه، آذربایجان غربی)

صفحه 418-433

مرتضی‌‌علی خزانی؛ احمد علیجانپور؛ جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج


گروهبندی ژنوتیپهای مختلف گندم دوروم (Triticum turgidum) از نظر تجمع کادمیم بر اساس برخی شاخصهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک

صفحه 206-217

سمیه محمدی؛ علیرضا پورمحمد؛ عزت‌اله اسفندیاری؛ سید بهمن موسوی


تاثیر محلول‌پاشی روی و نانوذره روی بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و ترکیبات اسانس ریحان سبز

صفحه 218-231

احمد آقائی؛ صالح شهابی وند؛ معصومه اطهاری؛ یوسف نصیری


اثر EDTAبر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سلمک اورشلیمی (Chenopodium botrys L.) تحت تنش کادمیوم

صفحه 233-249

زهره شیرخانی