تاثیر آبیاری با پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری بر جذب فلزات سنگین توسط گیاه شنبلیله (Trigonella Foenum graceum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کروه علوم زیستی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

به منظور بررسی اثر آبیاری با سطوح مختلف پساب تصفیه خانه جنوب تهران بر توان گیاه پالایی شنبلیله، آزمایشی تحت شرایط گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار (0%، 25%، 50%، 75% و 100% پساب) و سه تکرار صورت گرفت. نتایج نشان داد که محتوای فلزات سنگین کروم، مس، آهن، نیکل و روی خاک با افزایش سطوح آبیاری پساب افزایش یافته است. با افزایش سطح پساب فقط آهن در اندام های هوایی افزایش یافته و در ریشه محتوای همه فلزات مورد بررسی کاهش یافته است. علاوه بر این محتوای کروم، آهن و روی ریشه بالاتر از خاک بود. محتوای مس و نیکل خاک بالاتر از ریشه ها بود و محتوای این فلزات سنگین در ریشه بالاتر از اندام های هوایی بود. وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه ها با افزایش سطح پساب کاهش یافت. همچنین وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه ها با افزایش سطح پساب کاهش یافت. از اینرو به نظر می رسد که گیاه شنبلیله می تواند بدون آن که مقدار زیادی از کروم و روی را از ریشه به اندام هوایی انتقال دهد، بر کاهش آن در خاک تاثیر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of urban wastewater treatment plant effluent irrigation on heavy metals uptake by fenugreek (Trigonella Foenum graceum L.)

نویسندگان [English]

  • Faezeh Fazeli 1
  • Hassan Eyni 2

1 Assistant professor= Shahid Rajaee Teacher Training University

2 Biological Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University

چکیده [English]

In order to investigate of different levels of south Tehran wastewater treatment plant irrigation on fenugreek phytoremediation potential, a completely randomized design with 5 treatments (0%, 25%, 50%, 75% and 100% wastewater) and 3 replicates carried out in a greenhouse experiment. Results showed that soil chrome, copper, iron, nickel and zinc contents increased with the increase of wastewater irrigation levels. Besides, with the increase of wastewater level only iron in shoots increased and all of the heavy metals roots content decreased. Furthermore, the content of chromium, iron and zinc in roots were higher than in shoots and the content of these metals in roots higher than in soil. Soil copper and nickel contents were higher than roots and the content of these heavy metals were higher than shoots. Also, shoots and roots fresh and dry weights were decreased with the increase of wastewater levels. Therefore, it seems that fenugreek can effect on reducing chromium and zinc in soil, without transfer large amount of them to shoots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Urban wastewater"
  • "Heavy metal"
  • "Fenugreek"
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 403-417
  • تاریخ دریافت: 21 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 18 اسفند 1399