گروهبندی ژنوتیپهای مختلف گندم دوروم (Triticum turgidum) از نظر تجمع کادمیم بر اساس برخی شاخصهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پیشین کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه

2 عضو هیات علمی دانشگاه مراغه

3 عضو هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

4 عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

چکیده

این مطالعه به منظور مقایسه و گروه‌بندی 16 ژنوتیپ گندم دوروم از نظر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان طراحی و اجرا شد. بررسی ژنوتیپ‌ها در شرایط آزمایشگاهی در آزمایشگاه پژوهشی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه مراغه انجام شد .گیاهچه‌های پرورش یافته به روش هواکشت، پس از رسیدن به مرحله 4 تا 5 برگی، در 250 میکرومولار تنش کادمیم قرار گرفتند .بعد از سپری شدن زمان مذکور، وزن خشک برگ، میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST)، گایاکول پراکسیداز (GPX)، آسکوربات پراکسیداز (APX)، میزان مالون دی‌آلدئید (MDA)، پراکسید هیدروژن (H2O2)، عناصر کادمیم، مس، آهن، روی و منگنز اندازه‌گیری شد. ژنوتیپ‌ها با استفاده از تجزیه خوشه‌ای در سه گروه مجزا گروه‌بندی شدند. ژنوتیپ‌های گروه دوم (1، 3، 4، 6، 8، 9، 10 و 12) دارای بیشترین میزان وزن خشک برگ، آهن و روی و کمترین میزان کادمیم، مس، H2O2، CAT، ،APX، GPX، GST وMDA بودند. به طور کلی، با توجه به ویژگی‌های مختلف تحمل کادمیم در ژنوتیپ‌های مورد مطالعه، می‌توان از آنها در برنامه‌های اصلاحی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Grouping Durum Wheat (Triticum turgidum) Genotypes for Cadmium Accumulation using Some Biochemical and Physiological Indices

نویسندگان [English]

 • Somayeh , Mohammadi 1
 • Alireza Pourmohammad 2
 • Ezatollah Esfandiari 3
 • Seyed Bahman Mousavi 4

1 Former MSc Student-University of Maragheh

2 scientific Staff- University of Maragheh

3 of Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran

4 Department of Soil sciences, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to comprise and grouping 16 different durum wheat genotypes for activities of antioxidant enzymes at Research Laboratory of Department of Plant Production and Genetics, University of Maragheh. Seedlings grown in aeroponic way, after 4-5 leaf stage, were exposed to cadmium stress using 250 µM. Then, dry weight of leaf, enzyme activities of catalase (CAT), glutathione s transferase (GST), guaiacol peroxidase (GPX), ascorbate peroxidase (APX), amount of malondialdehyde (MDA) and hydrogen peroxide (H2O2), elements Cd, Cu, Fe, Zn and Mn were measured. Cluster analysis categorized the genotypes into three distinct groups. The genotypes of second group (1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 and 12) had the highest values of dry weight of leaf, Fe and Zn and the lowest values Cd, Cu, H2O2, CAT, APX, GPX, GST and MDA. These genotypes were known as tolerant genotypes which those may be applied in durum wheat breeding programs for cadmium tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antioxidant enzymes
 • Cluster Analysis
 • Oxidative Stress Indices
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 206-217
 • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 بهمن 1400