استفاده از توده های خودرو Asparagus officinalis در برنامه های اصلاحی مارچوبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 استادیار گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

4 گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی - دانشگاه زنجان

5 استاد گروه ژنتیک، دانشکده ژنتیک، دانشگاه کوردوبا، کوردوبا، اسپانیا.

چکیده

مهم ترین گونه تجاری مارچوبه A. officinalis است. برخی از توده‌های خودرو این گونه در ایران پراکنش دارند که در شرایط مختلف محیطی مانند خاک‌‌های شور و خشک و بازه وسیعی از ارتفاع و آب وهوا رشد می‌کنند. تلاقی بین و درون‌گونه‌ای تکنیکی پرکاربرد در جهت معرفی صفات از گونه‌ها و توده‌های خودرو به ارقام تجاریست. اهداف کلی پژوهش حاضر بررسی امکان استفاده از توده‌های خودرو گونه A. officinalisدر برنامه‌های اصلاحی محصول مارچوبه و همچنین استفاده از نشانگرهای ملکولی به عنوان ابزاری ارزشمند و پرکاربرد در جهت تشخیص گیاهان هیبرد بودند. در این پژوهش، هیبریداسیون بین‌گونه‌ای موفق برای A. officinalis (2x) × A. persicus (2x) به کمک تلاقی دستی صورت پذیرفت. AG7 می‌تواند نشانگر ملکولی مناسب در جهت تشخیص گیاهان هیبرید بین‌گونه‌ای برای توده‌ خودرو A. officinalis (توده خودرو متعلق به استان کرمان) در روش گرده‌افشانی آزاد و همچنین تلاقی‌های کنترل شده باشد. آلل اختصاصی به طول bp187 به‌وسیله نشانگر AG8 در توده‌های خودرو A. officinalis شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Using of wild accessions of A. officinalis in asparagus breeding programs

نویسندگان [English]

 • Mohamad Ebrahim Ranjbar Niaki 1
 • Zahra Ghahremani 2
 • Seyyed Mousavizadeh 3
 • Taher Barzegar 4
 • juan gil 5

1 Ph.D. Student of Horticulture Science, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

2 Assistant Prof., Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

3 Assistance Prof. Department of Horticultural Sciences, Gorgan university of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Iran.

4 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

5 Professor, Department of Genetic, Faculty of Genetic, University of Cordoba, Cordoba, Spain.

چکیده [English]

A. officinalis is the most economically important species of asparagus. There are some wild accessions of this species from Iran that they are growing under different environmental conditions such as saline and dry soils and wide range of altitude and climate. Inter and intraspecific hybridization is a useful technique to introduce characteristics from wild species and accessions into crops. The overall purposes of the current study were to evaluate the possibility of using of wild accessions of A. officinalis species in asparagus crop breeding programs and also using of molecular markers as a valuable and useful tool to detect hybrid plants. In this study, successful interspecific hybridization was obtained for A. officinalis (2x) × A. persicus (2x) cross, by hand pollination. AG7 can be suitable molecular marker to detect interspecific plant for wild accession of A. officinalis (wild accession from Kerman province) in open pollination method and also controlled crosses. Specific allele in 187 bp length was identified by AG8 marker in A. officinalis wild accessions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interspecific hybridization
 • Iranian asparagus
 • SSR markers
 • Wild accessions
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 264-278
 • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 15 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 25 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 اسفند 1399