بررسی خواص ضدجهش زایی عصاره‌های آبی -الکلی گلبرگ های گلرنگ با استفاده از آزمون ایمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

چکیده

امروزه سرطان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان است و مواد جهش‌زا عامل مرگ میلیون‌ها بیمار سرطانی هستند. با توجه به عوارض جانبی داروها در درمان سرطان، پژوهش های بسیاری برای دست یابی به داروهایی با عوارض کمتر در حال گسترش است. این مطالعه، با هدف ارزیابی اثر ضد‌جهشی عصاره‌های مختلف آبی و الکلی گلبرگ های گلرنگ در شرایط تنش خشکی و نرمال در برابر ماده‌ی جهش‌زای آزید‌سدیم ، با استفاده از آزمون ایمز در غیاب و حضور میکروزوم‌های کبدی موش(S9) انجام گرفت. پس از تهیه‌ی عصاره‌های مختلف آبی و الکلی گلبرگ های گلرنگ در شرایط تنش خشکی و آبیاری نرمال، اثر ضد‌جهشی عصاره‌ها با آزمون ایمز بررسی گردید. اختلاف بین متوسط تعداد کلنی‌های برگشتی در هر پلیت در ارتباط با ماده‌ی جهش‌زا، توسط نرم‌افزار SPSS و با آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه (ANOVA) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که عصاره‌های اتانولی گلبرگ ها در شرایط تنش و گروه شاهد در شرایط نرمال به ترتیب با درصد بازدارنگی 90% و 48% بیشترین و کمترین اثر ضدجهشی را دارند. بالاترین میزان مهار جهش در عصاره‌ی اتانولی در شرایط تنش خشکی مشاهده شد که با نتایج حاصل از به کار‌گیری مخلوط میکروزومی و یافته‌های مطالعات پیشین مطابقت دارد و نشان می دهد که گیاه برای مقابله با آثار تنش تولید ترکیبات آنتی اکسیدان خود را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying antimutagenic effects of different alcohol-water extracts of Carthamus tinctorius L. petals using Ames test

نویسندگان [English]

 • ali kheiri 1
 • Hanieh Mohajjel shoja 1
 • mansour sarajoughi 2

1 department of plant science,faculty of science,tabriz university. iran

2 department of agriculture and breeding, agriculty of agriculture, islamic azad university of karaj, iran

چکیده [English]

Nowaday, cancer is one of the main causes of death in the world, and mutants cause the deaths of millions of cancer patients. Given the side effects of drugs in cancer treatment, there is a growing body of research to find drugs with less side effects. The aim of this study was to evaluate the antioxidant effect of different aqueous and alcoholic extracts of safflower petals pigments under drought stress and normal conditions against sodium azide mutant, using Ames test in the absence and presence of microsomes of rat liver (S9). After preparation of different aqueous and alcoholic extracts of safflower petals under drought stress and normal conditions, the anti-mutagenic effect of the extracts was investigated by Ames test. The difference between the averages of revertants per plate in relation to the mutagen was analyzed using SPSS software and one- way ANOVA. The results showed that ethanolic extracts of petals under stress and control group with 90% and 48% inhibition had the highest and lowest anti-mutagenic effects, respectively. The highest level of inhibition was observed in ethanol extract under drought stress, which is in agreement with the results of the microsomal mixture and the findings of previous studies showing that the plant produced antioxidant compounds to decrease the stress effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ames test
 • antioxidant
 • drought stress
 • Salmonella typhimurium
 • safflower
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 293-307
 • تاریخ دریافت: 11 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 13 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 25 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 اسفند 1399