بررسی تأثیر کیتوسان بر باززایی و متابولیت های ثانویه دو گونه گل سوسن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی

2 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشکده کشاورزی

چکیده

گل سوسن با پتانسیل بالای اقتصادی، یکی از مهمترین گل‌ها در بین محصولات باغبانی و زینتی در سراسر جهان بوده و چهارمین جایگاه را در بین گل‌ها به خود اختصاص داده است. به منظور بررسی اثرات غلظت‌های مختلف کیتوسان (صفر (شاهد)،50، 100 و 150 و 200 میلی‌گرم در لیتر) بر باززایی و تولید متابولیت‌های ثانویه دو گونه سوسن (L. ledebourii, L. dandie) در محیط کشت پایه MS، آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با 10 تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تأثیر تیمار کیتوسان بر صفات مورفولوژیکی مثل وزن‌تر، ارتفاع گیاه، تعداد ریشه، تعداد پیازچه، درصد باززایی، کلروفیل b ,a و کل و متابولیت‌های ثانویه فنل در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بود. تأثیر کیتوسان بر روی فلاونوئید نیز در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده‌ها نیز نشان داد که بیش‌ترین وزن‌تر و تعداد پیازچه از گونه چلچراغ در محیط کشت حاوی 200 پی‌پی‌ام کیتوسان حاصل شد. بیش‌ترین ارتفاع گیاهچه، تعداد ریشه، درصد باززایی، کلروفیل a، b، فنل کل و فلاونوئید کل نیز تأثیر از گونه دندیه با غلظت 200 پی‌پی‌ام حاصل گردید. در کل نتایج نشان داد که کیتوسان می‌تواند تأثیر مثبتی بر باززایی برخی از گونه‌های سوسن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Chitosan on Regeneration and Secondary Metabolite Production of Two Species of Lily Flower

نویسندگان [English]

 • Mahsa Khalafi 1
 • Younes Pourbeyrami hir 2
 • Esmaeil Chamani 3
 • Hassan Maleki Lajayer 1

1 Horticulture dep.

2 University of Mohaghegh ardebili

3 Agriculture Faculty

چکیده [English]

Lily flower with a high economical potential, is one of the most important flowers between horticultural and ornamental crops in worldwide and occupies the fourth place among flowers. In order to investigate the effects of different concentration of Chitosan (0 (control), 50, 100 and 150 and 200 mg/L) on regeneration and secondary metabolites production of two species of lily (L. ledebourii, L. dandie) in MS medium, an experiment was conducted based on a completely randomized design with 10 replications. The results of analysis of variance showed that chitosan significantly (P≤0.01) affected most of the morphological traits such as fresh weight, plant height, root numbers, bulblet numbers, percentage of regeneration, chlorophyll b, a and total and secondary phenol metabolites. The effects of chitosan on flavonoid was significant at 5% level. The mean comparison also revealed that the highest number and weight of bulblet in lilium ledebourii species was observed on MS medium containing 200 mg/l chitosan. However, the highest amount of plant height, root number, percentage of regeneration, chlorophyll a and b, total phenol and total flavonoid also was obtained in Lilium dandie species treated by 200 mg/l of chitosan. In conclusion, our findings highlight that the chitosan can positively affected regeneration of some lilium species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chitosan
 • Lilium
 • Regeneration rate
 • Secondary metabolites
 • Tissue culture
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 374-388
 • تاریخ دریافت: 04 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 13 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 24 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 17 اسفند 1399