دوره و شماره: دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 332-415 

مقاله پژوهشی

اثر طیف‌های مختلف نوری و محیط کشت‌های مختلف بر پارامترهای رشدی PLB ﮔﻮﻧﻪای از ارﻛﻴﺪه در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض (Phalaenopsis pulcherrima) در شرایط درونﺷﻴﺸﻪای

صفحه 332-341

کبری احمدی چاشمی؛ ولی اله قاسمی عمران؛ راهله ابراهیمی؛ حسین مرادی؛ وحید عبدوسی


اثر آلودگی محیطی دوده روی تغییر کربوهیدراتها وفعالیت آنزیمهای وابسته در منبع (SOURCE) ، ساقه ومقصد (SINK) در گیاه ملیسا (MELISSA OFFICINALIS)

صفحه 342-350

حیدر علی مالمیر؛ الهام کاویانی مقدس


مقایسه پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پرتقال تامسون و لیموی لیسبون در مواجهه با تنش سرما

صفحه 351-361

علی صالحی ساردویی؛ مهدی شریفانی؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ محمود قاسم نژاد


بررسی تاثیر کیتوزان بر بیان ژن ZmPIP گیاه کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری

صفحه 362-373

حدیث مختاری؛ منیره رنجبر؛ علی محمد احدی


بهینه سازی اندام زایی مستقیم در بنفشه آفریقایی (ionantha Saintpaulia) با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 374-388

ماریا میثاقی؛ فتانه یاری؛ امیر موسوی؛ یونس مستوفی؛ حمیده افقی


بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریشه، برگ و میوه گیاه کور Capparis spinosa L. در دو رویشگاه از استان خراسان شمالی

صفحه 389-404

پویا آروین؛ رعنا فیروزه


بررسی تاثیر ملاتونین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه توت‌‌فرنگی (Fragaria×ananassa) رقم پاروس تحت تنش یخ‌زدگی

صفحه 405-415

ساناز یوسفی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری خانی