دوره و شماره: دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 216-331 

مقاله پژوهشی

مقایسه پنج روش استخراج DNA ژنومی در گیاه دارویی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum)

صفحه 216-231

زهرا علیدوستی شهرکی؛ پریسا فرخ؛ عاطفه امیراحمدی؛ آرزو رضایی؛ جواد قاسمیان


بررسی میزان تولید بذر و زادآوری گونه راش در جنگل‌های شمال ایران

صفحه 232-244

بیژن فرجی؛ محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد


بررسی تاثیر نورهای LED بر القای ریشه موئین و میزان فلاونوئیدها در کالوس گیاه Onosma pachypoda توسطAgrobacterium rhizogenes

صفحه 245-261

فریبا امینی؛ سیده بتول حسنی؛ فرانسواز برنارد


اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک و فنولوژیک ژنوتیپهای گندم نان

صفحه 262-278

محمد دشتکی؛ محمد رضا بی همتا؛ اسلام مجیدی؛ رضا عزیزی نژاد


تولید اسید های چرب غیر اشباع با استفاده از قارچهای زیگومیست رشد داده شده بر روی روغن‌های گیاهی

صفحه 279-293

مریم السادات میرباقری فیروزآباد


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های کرچک (Ricinius communis) با استفاده از نشانگر‌های ISSR

صفحه 294-308

سارا شریفی سلطانی؛ غلامعلی رنجبر؛ سیدکمال کاظمی‌تبار؛ علی پاکدین پاریزی؛ حمید نجفی زرینی


بررسی تأثیر نانومحرک‌ها بر رشد سلولی و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی آن در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی شیرین بیان‌سا (Galega officinalis L.)

صفحه 316-331

سمیرا مینایی؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ مریم خضری