بررسی تاثیر نورهای LED بر القای ریشه موئین و میزان فلاونوئیدها در کالوس گیاه Onosma pachypoda توسطAgrobacterium rhizogenes

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی،دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گیاه زنگوله ای پاکوتاه (Onosma pachypoda Boiss.) ، گیاهی دارویی و متعلق به تیره گاوزبان (Boraginaceae) می‌باشد. افزایش متابولیت‌‌های ثانویه با استفاده از روش‌های نوین زیست فناوری نظیر کشت بافت و القای ریشه موئین توسط Agrobacterium rhizogenes می‌تواند کاربردی باشد. در پژوهش حاضر، القای ریشه موئین توسط آگروباکتریوم ریزوژنز سویه A4‌ با روش خشک و غوطه ورسازی بر کالوس‌های گیاه O. pachypoda تحت تیمار نورهای رنگی LED مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین اثر نورهای LED بر میزان محتوای فلاوونوئید در کالوس‌های تلقیح شده بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد (50 درصد) القای ریشه‌های موئین در نتیجه غوطه ‌ور سازی کالوس‌ها در سوسپانسیون آگروباکتریوم ریزوژنز تحت شرایط تاریکی بدست آمد. بیشترین محتوای فلاونوئیدی در کالوس‌های تلقیح شده تحت تیمار نور آبی و تاریکی مشاهده شد. بنابراین، روش غوطه ور سازی روشی مناسب برای تلقیح کالوس‌ها به‌‌منظور القای ریشه‌های موئین در این گیاه می‌باشد. همچنین به‌نظر می‌رسد که بکارگیری نور‌های مختلف LED بر محتوای فلاونوئید در کالوس گیاه O. pachypoda موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of LED lights on hairy root induction and the concentration of flavonoids in Onosma pachypoda callus by Agrobacterium rhizogenes

نویسندگان [English]

  • Fariba Amini 1
  • Seyedeh Batool Hassani 2
  • Francoise Bernard 3

1 Department of Plant Sciences and Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University,

2 Department of Plant sciences and Biotechnology, Faculty of life sciences and biotechnology, Shahid Beheshti University G.C., Tehran, Iran

3 Associate Professor of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Onosma pachypoda Boiss. is a medicinal plant and belongs to Boraginaceae family. Enhancement of secondary metabolites using modern biotechnological methods such as tissue culture and hairy root induction by Agrobacterium rhizogenes can be important. In the present study, hairy root induction by A. rhizogenes strain A4 on the callus of O. pachypoda was examined via dry and immersion methods under different spectral LED lights. The effect of LED lights was also investigated on the concentration of flavonoid content in inoculated callus. The results showed that the highest percentage (50%) of hairy root induction was obtained by immersing the callus in the suspension of A. rhizogenes under dark conditions. The highest flavonoid content was observed in inoculated callus under blue LED light and dark conditions. Therefore, the immersion method is a suitable method for inoculation of callus to induce hairy roots in the plant. It seems that using of different spectral LED lights also affects flavonoid content in the callus of O. pachypoda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Onosma pachypoda
  • callus
  • hairy root induction
  • flavonoid
دوره 36، شماره 3
مهر 1402
صفحه 245-261
  • تاریخ دریافت: 15 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400