بررسی میزان تولید بذر و زادآوری گونه راش در جنگل‌های شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری

3 گروه جنگلداری- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بذر به عنوان مهمترین عامل در انتقال خصوصیات وراثتی گونه‌های درختی و پایداری جنگل نقش مهمی را ایفا می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر میزان تولید بذر و زادآوری گونه راش در جنگل‌های مدیریت شده است. به همین منظور در ایستگاه‌های ارتفاعی 1100 و 1600 و 2000 متری از سطح دریا 50 قطعه‌نمونه 2×2 متری زوجی استقرار یافت. بذرهای جمع‌آوری شده جهت انجام آزمایش‌های ضروری به آزمایشگاه بذر انتقال یافت. جهت بررسی زادآوری حاصل از بذردهی، بذور سبز شده در هر قطعه‌نمونه مورد شمارش قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده ایستگاه ارتفاعی 2000 متری دارای بیشترین بذر سالم، ایستگاه ارتفاعی 2000 متری دارای بیشترین زادآوری و ایستگاه ارتفاعی1600 متر بیشترین بذر ناسالم را دارا بوده اند. همچنین بیشترین بذر که توسط حشرات خورده شده بود مربوط به ارتفاع 1600 متر می‌باشد. همچنین وزن 1000 دانه بذر در ارتفاع 2000 متری 304/237 گرم و در ارتفاع 1600 متری 014/224 گرم و در ارتفاع 1100 متری 684/207 گرم تعیین شد. نتایج آزمون معنی‌داری نشان دهنده وجود اختلاف بین میانگین‌ها در تعداد بذور سالم، تعداد بذور پوک و تعداد بذور سبز شده است. با توجه به نتایج بدست آمده بهترین ارتفاع جهت تولید و جمع‌آوری بذر راش طبقه ارتفاعی 2000 متر می‌باشد. بنابراین ایجاد ایستگاه تولید بذر و همچنین نهالستان موقت در این ارتفاع می‌تواند زمینه مناسبی را برای زادآوری و تولید بذر در مناطق هم ارتفاع و همگن به‌وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The oriental beech (Fagus orientalis L) seed production and regeneration in northern forests of Iran

نویسندگان [English]

 • Bijan Frarji 1
 • Mohsen javanmiri Pour 2
 • Vahid Etemad 3

1 Azad University

2 Forests, Rangelands and Watershed Management Organization

3 forestry and forest economic dept. unversity of Tehran.

چکیده [English]

Seed performs a significant role as the most influential factor in the transfer of tree species heritability and forest sustainability. The goal of this study was to examine the effect of altitude from sea level on seed production and regeneration of oriental beech in managed forests. For this purpose, 50 paired sample plots with 2 × 2 m at 1100, 1600 and 2000 m.a.s.l were established. For different experiments were transferred the collected seeds to the seed laboratory. The germinated seeds counted at each sample plot on spring in order to regeneration survey. According to the obtained results, 1600 meters consist of the highest seed, 2000 meters encompass the highest regeneration and 1600 include the un-healthiest seeds. In addition, the maximum seed eaten by insects related to the height of 1600 m. furthermore, 1000 seed weight at the 1100, 1600 and 2000 m were determined to be 207.684, 244.144 and 304.237 grams, respectively. Seed weight appears to be lower in frequently seed years than in regular years. According to the results, the best height for producing and collecting beech seed is at 2000 m.a.s.l. Therefore, the establishment of a seed production station as well as a temporary nursery at this altitude can create a suitable ground for seed reproduction and production in areas of equal height and homogeneity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Altitude
 • Seed
 • Natural regeneration
 • Beech
 • Kelardasht
دوره 36، شماره 3
مهر 1402
صفحه 232-244
 • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400